Εργατικά / ΕΦΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 3ο Μέρος


Άρθρο 44
Ρυθμίσεις ΟΑΕΔ

Με την παράγραφο 1 του προτεινόμενου άρθρου καλύπτεται ένα σοβαρό νομοθετικό κενό, καθότι στη διάταξη του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν. 2956/2001 προβλέπεται ότι σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ απουσιάζει ή κωλύεται, προεδρεύει στο Δ.Σ. ο πρώτος κατά τη σειρά ορισμού εκ των Αντιπροέδρων και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο δεύτερος, πλην όμως δεν προβλέπεται τρόπος αναπλήρωσης του Διοικητή στα καθήκοντά του ως Προέδρου του Δ.Σ. και ως Διοικητή, όταν αυτός ελλείπει.
Με την παράγραφο 2 του προτεινόμενου άρθρου προβλέπεται ότι διάταξη του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν. 2956/2001, σύμφωνα με την οποία «αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, προεδρεύει στο Δ.Σ. ο πρώτος κατά τη σειρά ορισμού εκ των Αντιπροέδρων και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο δεύτερος», καταργείται.
Με την παράγραφο 3 του προτεινόμενου άρθρου προβλέπεται ότι από την 1η – 01 – 2010 καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 5 και 6, του άρθρου 4 παρ. 1 περ. β) και γ), του άρθρου 6 παρ. 1 έως και 7 και του άρθρου 11 παρ. 3 του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄258), ήτοι οι διατάξεις που αναφέρονται στην υποχρέωση κατάρτισης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου από τον Ο.Α.Ε.Δ. και από τις πρώην θυγατρικές Εταιρείες αυτού («Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» και «Παρατηρη-τήριο Απασχόλησης Ερευνητική - Πληροφορική Α.Ε.»).
Σκοπός των καταργουμένων διατάξεων ήταν, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Ν. 2956/2001, η σαφής οριοθέτηση των επιδιωκόμενων στό¬χων του Ο.Α.Ε.Δ. και των εταιρειών του και ο ουσιαστι¬κός έλεγχος του βαθμού επίτευξής τους. Δεδομένου όμως ότι οι ως άνω Εταιρείες δεν ανήκουν πλέον στον ΟΑΕΔ, εξέλιπε και ο σκοπός της κατάρτισης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου από τον Ο.Α.Ε.Δ. που ήταν η «σαφής οριοθέτηση των επιδιωκόμενων στό¬χων του Ο.Α.Ε.Δ. και των εταιρειών του».

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 90 του ν.3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 170), η άσκηση των αρμοδιοτήτων που ασκούνταν από τον Ο.Α.Ε.Δ. και είναι σχετικές με την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών, κατά τις ρυθμίσεις του ν.2643/1998 (Α’ 220), εξακολουθούν να ασκούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. μέχρι την 30.6.2012. Μετά την ημερομηνία αυτή, οι παραπάνω αρμοδιότητες θα μεταφέρονταν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, όπως προέβλεπε η περίπτωση 38 της παρ. ΙΙ του άρθρου 280 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
Επειδή ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ασκούσε τις αρμοδιότητες που ήταν σχετικές με την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών κατά τις ρυθμίσεις του ν.2643/1998 επί σειρά ετών, το προσωπικό του έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στα θέματα αυτά, σε αντίθεση με το προσωπικό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που μέχρι σήμερα δεν είχε καμία αρμοδιότητα επί των ως άνω θεμάτων. Επίσης, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις και τα Κ.Π.Α. που ασκούν αρμοδιότητες σχετικές με την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών κατά τις ρυθμίσεις του ν.2643/1998 είναι δεκατέσσερις (14) σε όλη την Ελλάδα, σε αντίθεση με τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις που είναι μόνο επτά (7) και ενδέχεται να μην δύνανται λόγω όγκου εργασίας να απασχοληθούν και με τα θέματα αυτά.
Μετά τα ανωτέρω, για να εξακολουθήσει ο Ο.Α.Ε.Δ. να ασκεί τις αρμοδιότητες που είναι σχετικές με την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών, κατά τις ρυθμίσεις του ν.2643/1998 (Α’ 220), και μετά την 30.6.2012, φέρεται προς ψήφιση η κατωτέρω ρύθμιση:


Άρθρο 45
Προσλήψεις βάσει του ν. 2643/1998
Στο άρθρο 2 του ν. 2643/1998 προβλέπονται οι επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες να δεχτούν αναγκαστικές τοποθετήσεις προσώπων ειδικών κατηγοριών του άρθρου 1 του ίδιου νόμου. Επίσης προβλέπονται τα ποσοστά, συνολικό και επιμέρους (ανά προστατευόμενη κατηγορία), των αναγκαστικών τοποθετήσεων. Οι τοποθετήσεις πραγματοποιούνται μετά από προκηρύξεις των θέσεων εργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μετά το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. Η επιλογή των προστατευομένων που θα καταλάβουν τις θέσεις εργασίας γίνεται με μοριοδότησή τους με βάση την ηλικία τους, τα τυπικά τους προσόντα, το ποσοστό αναπηρίας (για ΑμεΑ), την οικογενειακή και την οικονομική τους κατάσταση. Οι προστατευόμενοι του ν. 2643/1998 που τοποθετούνται στις επιχειρήσεις απολαμβάνουν προστασίας από τις απολύσεις καθώς το άρθρο 11 του νόμου προβλέπει ειδική διαδικασία και συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους μπορεί να λυθεί η σχέση εργασίας τους.
Κάθε επιχείρηση πραγματοποιεί τις προσλήψεις του προσωπικού της με βάση τις ανάγκες της και επιλέγει άτομα που καλύπτουν τις ανάγκες αυτές. Τα πρόσωπα που τοποθετούνται αναγκαστικά στις επιχειρήσεις με το ν. 2643/1998 δεν ανταποκρίνονται απαραίτητα στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό προτείνουμε τροποποίηση της παραγράφου παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2643/1998 (Α΄ 220), όπως αντικαταστάθηκε από την περ. β της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75) ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο ν. 2643/1998 και έχουν προσληφθεί οικειοθελώς από την επιχείρηση να λογίζονται ως αναγκαστικά τοποθετημένοι σε αυτή. Με αυτό τον τρόπο οι επιχειρήσεις μπορούν να προσλαμβάνουν με ελεύθερη επιλογή ανάλογα με τις ανάγκες τους άτομα που ανήκουν στις κατηγορίες που προστατεύει ο ν. 2643/1998 και τα άτομα αυτά να αφαιρούνται από τον αριθμό των προστατευομένων του εν λόγω νόμου που υποχρεούνται αυτές να προσλάβουν.ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΓΚΑ και ΦΚΑ
Άρθρο 46
Ρυθμίσεις ΕΤΕΑ
Με τις διατάξεις της παρ. 1 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την τοποθέτηση προϊσταμένων οργανικών μονάδων στο ΕΤΕΑ ούτως ώστε να προΐστανται των οργανικών του μονάδων και α) οι προϊστάμενοι δ/νσης οι οποίοι έχουν οριστεί μέλη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και β) οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του αποσπασμένου στο ΕΤΕΑ προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε.

Άρθρο 47
Διαχωρισμός περιουσίας ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ με ΕΟΠΥΥ

Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 3918/2011 ρυθμίζονται θέματα μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και του ΟΠΑΔ και ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ. Με το έβδομο εδάφιο της παραγράφου αυτής ρυθμίζεται το θέμα του διαχωρισμού της εισφοράς για παροχές σε είδος και σε χρήμα, μεταξύ των Τομέων του ΟΠΑΔ και του ΕΟΠΥΥ με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επίσης με την ίδια απόφαση διαχωρίζεται και η κινητή και ακίνητη περιουσία ανάλογα με τα ποσοστά των εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη που θα προκύψουν από τον επιμερισμό. Σύμφωνα με το διαχωρισμό που έγινε με την κυα αριθ Φ.90380/7605/931/30-1-2011 (Β,…..) η κινητή και ακίνητη περιουσία θα πρέπει να κατανεμηθεί μεταξύ του ΟΠΑΔ και του ΕΟΠΥΥ κατά ποσοστό 6,54% και 93,46% αντίστοιχα και του ΤΥΔΚΥ και ΕΟΠΥΥ κατά 8% και 92% αντίστοιχα. Επειδή όμως με την εν λόγω κατανομή στον Τομέα Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων περιέρχεται πολύ μικρό κομμάτι της κινητής και ακίνητης περιουσίας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και η κατανομή μεταξύ των τομέων του ΟΠΑΔ να μη γίνει κατά αναλογία των εισφορών. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί η σχετική διάταξη.

Άρθρο 48
Κοινωνική Οικονομία
Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4019/11 συνιστάται Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, το οποίο τηρείται στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Προκειμένου όμως να αποφευχθεί η πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων, ειδικά στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας που αναμένεται να συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας, μεταφέρεται το εν λόγω τμήμα στην Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και Κοινωνική Οικονομία, η οποία και αποτελεί τον Συντονιστικό Φορέα όλων των πολιτικών και ενεργειών που αφορούν στην κοινωνική οικονομία σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4019/11. Τα στελέχη της ΕΥ διαθέτουν μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στα θέματα που αφορούν στην κοινωνική οικονομία εν γένει, αλλά και ειδικότερα στα θέματα του μητρώου, καθώς είναι ο επισπεύδων φορέας που εκπόνησε και εισηγήθηκε την υπουργική απόφαση σύστασης και λειτουργίας του μητρώου. Με την εν λόγω μεταφορά το Υπουργείο επιτυγχάνει τη συγκέντρωση όλων των σχετικών αρμοδιοτήτων σε ένα φορέα με αποτέλεσμα τη συγκροτημένη και συγκεντρωμένη παρακολούθηση και υποστήριξη του τομέα της κοινωνικής οικονομίας προς όφελος τόσο των δυνητικών κοινωνικών επιχειρηματιών, όσο και του περιορισμού των δαπανών της δημόσιας διοίκησης.
Με τη μεταφορά του τμήματος επιτυγχάνεται οικονομία κλίμακας όσον αφορά στην χρησιμοποίηση ανθρώπινων και υλικών πόρων. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά στη λειτουργία του τμήματος και στη χρηματοδότηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών (πχ μελέτες, στατιστικά στοιχεία κλπ) κατά αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η συγχρηματοδότησή τους από το ΕΣΠΑ μέχρι τουλάχιστον τη λήξη της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

Άρθρο 49
Ρυθμίσεις ΤΠΔΥ

Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 κρίνονται αναγκαίες για λόγους καλύτερης αξιοποίησης των αποθεματικών του Ταμείου και των εισφορών των ασφαλισμένων.

Άρθρο 50
Ασφάλιση δικαστικών λειτουργών

Οι δικαστικοί λειτουργοί που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση μέχρι 31/12/1992 ασφαλίζονται υποχρεωτικά για κύρια σύνταξη στο Δημόσιο και τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α. (άρθρο 7 του Ν.Δ.4114/1960).
Αντίστοιχα, οι δικαστικοί λειτουργοί που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση από 1/1/1993, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.2084/1992, έχουν δικαίωμα να επιλέξουν το φορέα στον οποίο θα υπαχθούν για κύρια σύνταξη, δηλαδή να επιλέξουν εάν θα ασφαλιστούν στο Δημόσιο ή τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α.
Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3865/2010, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου κλπ. που διορίζονται στο Δημόσιο από 1/1/2011 και μετά, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στο κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ, με εξαίρεση τα πρόσωπα για τα οποία προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση στους Τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Τομέας Ασφάλισης Νομικών), βάσει των καταστατικών διατάξεων των εν λόγω Τομέων (άρθρο 62, παρ.2, ν.3996/2011 και άρθρο 2, παρ.2α, ν.4002/2011).
Με την προτεινόμενη ρύθμιση αποσαφηνίζεται ότι οι δικαστικοί λειτουργοί που διορίζονται στο Δημόσιο από 1/1/2011 και μετά, υπάγονται υποχρεωτικά για κύρια σύνταξη σε ειδικό κλάδο με λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α., ενώ για την ασφάλισή τους καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 22 του ν.2084/1992 εισφορές εμμίσθου ασφαλισμένου (6,67% εισφορά ασφαλισμένου, 13,33% εισφορά εργοδότη, 10% εισφορά Κράτους).
Όσον αφορά στο ύψος της παροχής που θα λάβουν, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 28, 29 παρ.1, και 30 του ν.2084/1992, όπως ισχύουν, της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν.3232/2004, και των άρθρων 2, 3 και 4 του ν.3863/2010.
Άρθρο 51
ΔΣ ΗΔΙΚΑ
Με τη διάταξη τροποποιείται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Άρθρο 52
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΓΑ
1 Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 δημιουργήθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.ΠΑ), για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου καθώς και των ανασφάλιστων.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7, του άρθρου 6, του ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 παρ. 2 του ν. 3996/2011, από 1-9-2011 καταργήθηκαν όλες οι άλλες Επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούν σήμερα στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, στις νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές του Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και της Ελληνικής Αστυνομίας.
Οι ασφαλισμένοι, οι συνταξιούχοι και τα μέλη των οικογενειών τους κρίνονται πλέον από τα αρμόδια κατά τόπο ΚΕ.ΠΑ.
Ο ΟΓΑ διατηρεί σύμφωνα με το άρθρο 38 του π.δ. 78/1998 το δικαίωμα να ζητήσει επανεξέταση από τα αρμόδια υγειονομικά όργανα, συνταξιούχου ή προσώπου που πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπηρίας ή προσώπου για το οποίο χορηγήθηκαν ή πρόκειται να χορηγηθούν επιδόματα ή παροχές συντάξεως λόγω αναπηρίας, εάν από στοιχεία του φακέλου ή από στοιχεία που θα περιέλθουν στον ΟΓΑ, πιθανολογείται ότι δεν υφίσταται η ανικανότητα για εργασία που απαιτείται από τις σχετικές διατάξεις.
Για να εξετασθεί η υποβληθείσα ένσταση θα πρέπει να συντρέχουν σοβαροί και στοιχειοθετημένοι λόγοι στο κείμενο της προσφυγής. Επίσης στο πλαίσιο λειτουργίας των ΚΕ.ΠΑ. προβλέπεται η δυνατότητα των κρινομένων να προσφύγουν σε δευτεροβάθμια επιτροπή, εντός ρητής προθεσμίας.
Επειδή από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προκύπτει ότι ο ΟΓΑ έχει δικαίωμα να ζητήσει επανεξέταση μιας υπόθεσης από τα ΚΕ.ΠΑ. Επειδή η εργασία αυτή, συνιστά υγειονομική κρίση η οποία δεν μπορεί να γίνεται από διοικητικό υπάλληλο, αλλά απαιτείται να γίνεται από ιατρούς που έχουν την εμπειρία να αξιολογούν αποφάσεις υγειονομικών επιτροπών.
Επειδή η εργασία αυτή είναι αναγκαίο να εξακολουθήσει να γίνεται ώστε να διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Οργανισμού και του δημοσίου γενικότερα.
Επειδή στον Οργανισμό υποβάλλονται κατ΄ έτος περισσότερα από 30.000 αιτήματα που αφορούν τη χορήγηση ή τη συνέχιση χορήγησης συντάξεων λόγω αναπηρίας.
Επειδή για την εξέταση εί δυνατόν του συνόλου των αποφάσεων των ΚΕ.ΠΑ. απαιτείται η απασχόληση στον ΟΓΑ υπαλλήλων Κλάδου Ιατρών με εμπειρία στο συγκεκριμένο έργο προτείνεται η ακόλουθη διάταξη, η οποία δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΓΑ, αφού οι ιατροί είναι ήδη μόνιμοι υπάλληλοι του Οργανισμού και μισθοδοτούνται από αυτόν.

2. Με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 83 του ν. 3996/2011 (70 Α’) θεωρήθηκαν νόμιμες οι δαπάνες για οφειλές του Ο.Γ.Α προς θεραπευτήρια και ασφαλισμένους που αφορούσαν δαπάνες νοσηλείας έως τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή έως 5-8-2011 των οποίων τα παραστατικά είχαν θεωρηθεί από τους ελεγκτές ιατρούς με επιφύλαξη.
Κατόπιν τούτου, ο ΟΓΑ αδυνατεί να αποδώσει στα θεραπευτήρια και στους ασφαλισμένους του δαπάνες των οποίων τα παραστατικά έχουν θεωρηθεί με επιφύλαξη από τους ελεγκτές ιατρούς το χρονικό διάστημα από 6-8-2011 έως 1-1-2012, που ο κλάδος Υγείας εντάχθηκε στον ΕΟΠΥΥ.
Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η προώθηση ανάλογης νομοθετικής ρύθμισης η οποία θα νομιμοποιεί τις εν λόγω οφειλές του ΟΓΑ στα ιδιωτικά θεραπευτήρια και τους ασφαλισμένους για χρονικό διάστημα από 6-8-2011 έως την ένταξη του Κλάδου Υγείας στον ΕΟΠΥΥ.

3. Επειδή η Ενιαία Επιτροπή Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας δεν προέβη σε ενιαίο διαγωνισμό προμήθειας υλικών φίλτρων αιμοκάθαρσης με αποτέλεσμα οι δαπάνες προμήθειας των υλικών αυτών που πραγματοποιήθηκαν από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την περίθαλψη νεφροπαθών ασφαλισμένων τους σε μονάδες τεχνητού νεφρού ιδιωτικών κλινικών και μονάδων χρόνιας αιμοκάθαρσης να μη εγκρίνονται ως νόμιμες από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Για λόγους διασφάλισης δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της Δημόσιας Υγείας με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 74 του ν.3918/2011 (Α,31) θεωρήθηκαν νόμιμες οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν έως 22 Φεβρουαρίου 2011 προς τους εν λόγω παρόχους υγείας. Επειδή η Ενιαία Επιτροπή Προμηθειών δεν προέβη σε προμήθεια υλικών αιμοκάθαρσης έως σήμερα και οι ασφαλιστικοί οργανισμοί δεν προμηθεύονται τα φίλτρα αιμοκάθαρσης με την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού τα χρηματικά Εντάλματα πληρωμής που αφορούν δαπάνες μεταγενέστερες της παραπάνω ημερομηνίας δεν θεωρούνται από το Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου οι ασφαλιστικοί οργανισμοί να καταβάλλουν τα οφειλόμενα ποσά στις ιδιωτικές κλινικές, μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης και στους προμηθευτές κρίνεται σκόπιμο να παραταθεί η ισχύς της παρ.1 του άρθρου 74 του ν.3918/2011 έως τη δημοσίευση του νόμου.

4. Με την παράγραφο 8 του άρθρου 53 του ν. 3518/2006 προβλέφθηκε η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα χορήγησης της βασικής σύνταξης γήρατος του ν. 4169/1961 σε ασφαλισμένους του ΟΓΑ, οι οποίοι κατά την 01.01.1998, όταν και άρχισε να λειτουργεί ο Κλάδος Κύριας Ασφάλισης, είχαν συμπληρώσει τουλάχιστον 25 έτη απασχόλησης σε αγροτικές ή άλλες εργασίες που καλύπτονται από την ασφάλιση του ΟΓΑ στον Οργανισμό (μετά τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους) χωρίς να έχουν ασφαλισεί στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης και χωρίς να έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές. Οι διατάξεις όμως αυτές, όπως αποδείχθηκε στην πράξη, αφενός υπονομεύουν τον ανταποδοτικό χαρακτήρα της ασφάλισης στον ΟΓΑ, λειτουργώντας πολλές φορές ως αντικίνητρο όσον αφορά στην υπαγωγή και στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης και αφετέρου προκαλούν σημαντικές διοικητικές δυσλειτουργίες στις αρμόδιες υπηρεσίες (πολλαπλές αλληλογραφίες, καθυστερήσεις, παράπονα, ενστάσεις κλπ), λόγω της μεγάλης δυσχέρεριας απόδειξης της συστηματικής και κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα απασχόλησης των εν λόγω προσώπων στην αγροτική οικονομία (μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων, ανυπαρξία τιμολογίων πώλησης αγροτικών προϊπόντων, μη ύπαρξη ίδιας αντίληψης του Ανταποκριτή ΟΓΑ για την απασχόλησή τους κ.α.)
Επιπλέον, η διάταξη αυτή είναι άδικη για τους συνεπείς ασφαλισμένους του ΟΓΑ, οι οποίοι εντα΄χθηκαν στο καθεστώς της κύριας ασφάλισης, πληρώνουν κανονικά τις εισφορές τους και καταλήγουν να λαμβάνουν, σε πολλές περιπτώσεις, το ίδιο ή και μικρότερο ποσό σύνταξης.
Με την προτεινόμενη διάταξη καταργείται η δυνατότητα λήψης της μη ανταποδοτικής συνταξιοδοτικής παροχής του ν. 4169/1961 (βασική σύνταξη γήρατος) και μάλιστα πλήρους, στα πρόσωπα που δεν δικαιούνται και την ανταποδοτική σύνταξη λόγω γήρατος από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών.