Νέα

Αναστολή επιβολής του ΦΠΑ στα ακίνητα.


Αρ. Π. ΔΕΕΦ Α 1132841 ΕΞ 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής με το θέμα ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το βουλευτή κ. Κυριάκο Βελόπουλο και αφορά ερωτήματα που ανακύπτουν ενόψει της εξαγγελθείσης αναστολής επιβολής ΦΠΑ στα ακίνητα, σε θέματα αρμοδιότητάς μας σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύει, από 1.1.2006 επιβάλλεται ΦΠΑ στην παράδοση ακινήτων, εφόσον πραγματοποιείται από επαχθή αιτία πριν από την πρώτη εγκατάσταση σε αυτά. Πρόκειται για ακίνητα των οποίων η άδεια κατασκευής εκδίδεται ή αναθεωρείται από 1ης Ιανουαρίου 2006, εφόσον μέχρι την ημερομηνία αναθεώρησης δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής. Σημειώνεται ότι παράδοση ακινήτων είναι η μεταβίβαση αποπερατωμένων ή ημιτελών κτιρίων ή τμημάτων τους και του οικοπέδου που μεταβιβάζεται μαζί με αυτά ως ενιαία ιδιοκτησία ή ιδανικών μεριδίων επί οικοπέδου επί των οποίων εφαρμόζεται το αμάχητο τεκμήριο του αποπερατωμένου.

2. Στο πλαίσιο της θέσπισης μέτρων για την ενίσχυση και τόνωση της αγοραπωλησίας ακινήτων και κατ' επέκταση του επενδυτικού και παραγωγικού περιβάλλοντος στη χώρα μας, εξετάζεται η αναστολή επιβολής ΦΠΑ στα ακίνητα.