Εργατικά / ΕΦΚΑ

Αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρ. 2 και κατάργηση του δεύτερου εδαφίου του άρθρ. 4 της αριθμ. 635/08.03.2016 απόφασης του ΔΣ του ΟΑΕΔ (Β’ 1708)


 

Αρ. 4325/1-10-2019 (ΦΕΚ Β' 3877/22-10-2019)
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 
Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζει:

1. Την αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρ. 2 της αριθμ. 635/8.3.2016 (Β’ 1708) απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:
«Η ΕΠΕΚΕΠ εξετάζει σε πρώτο και σε τελευταίο βαθμό τις προσφυγές με τις οποίες προσβάλλονται ατομικές διοικητικές πράξεις της επόμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, ανεξαρτήτως του χρόνου υποβολής αυτών».

2. Την κατάργηση του δεύτερου εδαφίου του άρθρ. 4 της αριθμ. 635/8.3.2016 (Β’ 1708) απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 635/8.3.2016 απόφασή του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.