Εργατικά / ΕΦΚΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β.10 Ε.Ε./2 /οικ.22225


Αθήνα, 8-11- 2011

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4024/2011 περί κατάργησης κενών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και εργασιακής εφεδρείας


Όπως είναι γνωστό, στις 27 Οκτωβρίου 2011 στο ΦΕΚ 226 Α', δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4024/2011 με θέμα «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», με τον οποίο ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, τα ζητήματα κατάργησης κενών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και εργασιακής εφεδρείας (άρθρο 34) του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Συγκεκριμένα, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔ.ΑΧ.)

Πεδίο Εφαρμογής


Με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του Νόμου 4024/2011 καταργούνται οι κενές, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου θέσεις εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου:

• στο Δημόσιο [1.των Υπουργείων (της κεντρικής τους υπηρεσίας και των αποκεντρωμένων μονάδων τους), των υπαγόμενων σε αυτά αυτοτελών υπηρεσιών (Γενικών και Ειδικών Γραμματειών), 2. των Ανεξάρτητων Αρχών, 3. των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων]
• τα Ν.Π.Δ.Δ.
• τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και τις επιχειρήσεις τους
• στα Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α. κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού ή εποπτείας ή διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της διοίκησής τους ή επιχορηγούνται τακτικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από πόρους των ως άνω φορέων κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους
• στις δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς και ανώνυμες εταιρείες που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α' 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις όμοιες της παρ. 1α του ν. 3899/2010 (Α' 212)

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:

- για τις οποίες έχει εκδοθεί κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου έγκριση πρόσληψης προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280)
- για την πλήρωση των οποίων έχει εκδοθεί πράξη προκήρυξης μέχρι τη δημοσίευση του νόμου (27-10-2011)
- του καλλιτεχνικού προσωπικού:
- της Εθνικής Λυρικής Σκηνής
- της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών
- της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης
- του Εθνικού θεάτρου
- του Κρατικού θεάτρου Βορείου Ελλάδος
- της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής
- για εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του ν.4002/2011 (22-08-2011) μετατάξεις για την πλήρωση θέσεων στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού με γενικές ή ειδικές διατάξεις, από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού
- για εκκρεμείς κατά την 22-08-2011 υποχρεωτικές μεταφορές από Ν.Π.Δ.Δ. στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και στους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού
- για εκκρεμείς κατά την 22-08-2011 μεταφορές από επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. σε Ο.Τ.Α.
- για τις θέσεις που έχουν δημιουργηθεί ή προορίζονται για εκκρεμείς υποθέσεις μετατροπής συμβάσεων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 164/2004

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού κατά την έναρξη ισχύος του νόμου (27-10-2011) πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να εκδοθούν άμεσα και το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου, από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο, οι σχετικές διαπιστωτικές πράξεις κατάργησης των κενών θέσεων ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, υπόδειγμα Α')
Όσον αφορά, ειδικότερα, στα Υπουργεία, η σχετική διαπιστωτική πράξη θα πρέπει να είναι συγκεντρωτική και να καλύπτει το σύνολο της υφιστάμενης οργανωτικής διάρθρωσης αυτού. Στο περιεχόμενο δηλαδή της πράξης θα γίνεται αναφορά στις καταργούμενες θέσεις προσωπικού, τόσο της κεντρικής υπηρεσίας και των αποκεντρωμένων μονάδων του, όσο και των λοιπών υπαγόμενων σε αυτό αυτοτελών υπηρεσιών (Γενικών και Ειδικών Υπηρεσιών).

2. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ

Πεδίο Εφαρμογής


Με τις ρυθμίσεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 34 του Νόμου 4024/2011, η σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των εργαζομένων στους Φορείς:

• του Δημοσίου [1.των Υπουργείων (της κεντρικής τους υπηρεσίας και των αποκεντρωμένων μονάδων τους), των υπαγόμενων σε αυτά αυτοτελών υπηρεσιών (Γενικών και Ειδικών Γραμματειών), 2. των Ανεξάρτητων Αρχών, 3. των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων]
• των Ν.Π.Δ.Δ.
• των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των επιχειρήσεών τους
• των Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α. κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού ή εποπτείας ή διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της διοίκησής τους ή επιχορηγούνται τακτικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από πόρους των ως άνω φορέων κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους
• των δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και ανωνύμων εταιρειών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α' 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις όμοιες της παρ. 1α του ν. 3899/2010 (Α' 212)

λύεται αυτοδικαίως, όταν συντρέξουν στο πρόσωπο τους οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για λήψη πλήρους σύνταξης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του ν. 4024/2011(27-10-2011). εφόσον το δικαίωμα αυτό αποκτάται μέχρι και την 31.12.2013.

Ήτοι, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ως άνω φορέων, καθώς και το μόνιμο προσωπικό, το οποίο είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ με το κοινό καθεστώς, το οποίο, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί με λήψη πλήρους σύνταξης έως την 31.12.2013, υπολείπεται από αυτήν (πλήρη σύνταξη) το μένιστο κατά δύο (2) έτη ασφάλισης τόσο νια τα κατά περίπτωση απαιτούμενα έτη ασφάλισης, όσο και νια το προβλεπόμενο όριο ηλικίας.

Επισημαίνεται ότι για το μόνιμο προσωπικό, το οποίο είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ με ειδικό καθεστώς, εφαρμόζονται οι διατάξεις των υποπαραγράφων 1β' και 1γ' του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 (βλ. σχετ. εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/754/οικ. 21502/31.10.2011).

Σύμφωνα με το σκοπό του νομοθέτη, το προσωπικό των φορέων της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011, του οποίου η σχέση εργασίας λύεται, τίθεται σε εργασιακή εφεδρεία για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Κατά συνέπεια, το ανωτέρω προσωπικό εντάσσεται στην εργασιακή εφεδρεία από 1.1.2012.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να εκδοθούν, από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο, διαπιστωτικές πράξεις ένταξης του προσωπικού από 1.1.2012 στην εργασιακή εφεδρεία, με την παρέλευση ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι έως 27.11.2011, οι οποίες δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, υπόδειγμα Β').

Επισημαίνεται ότι:
• Το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 34 του ν. 4024/2011, οφείλει να υποβάλει στις ανωτέρω Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού, το αργότερο έως 20.11.2011, Υπεύθυνη Δήλωση για τον ακριβή αριθμό συντάξιμου χρόνου ασφάλισης όχι μόνο στον Φορέα που υπηρετεί, αλλά και τυχόν συντάξιμη προϋπηρεσία που διαθέτει σε άλλους Φορείς (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, υπόδειγμα Γ').
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Συντάξιμη προϋπηρεσία που δεν θα αναφερθεί στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα προβλεφθεί ώστε να μην προσμετρηθεί στον υπολογισμό του συντάξιμου χρόνου του υπαλλήλου κατά τη μελλοντική συνταξιοδότησή του

• Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού οφείλουν μετά την υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων από το προσωπικό τους να μεριμνήσουν για τη διασταύρωση των δηλούμενων στοιχείων συντάξιμου χρόνου ασφάλισης με τον αρμόδιο ασφαλιστικό Φορέα προκειμένου να διαπιστώσουν αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ένταξής του (του προσωπικού) στην εργασιακή εφεδρεία.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ
το καλλιτεχνικό προσωπικό:
-της Εθνικής Λυρικής Σκηνής
-της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών
-της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης
-του Εθνικού θεάτρου
-του Κρατικού θεάτρου Βορείου Ελλάδος
-της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής
το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, των φορέων κοινωνικής πρόνοιας, του Ε.Κ.Α.Β. και των ασφαλιστικών ταμείων
οι ερευνητές και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 1514/1985
εργαζόμενος:

• του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος έχει ενταχθεί ήδη σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή στην εργασιακή εφεδρεία

• του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο το οποίο τον βαρύνει φορολογικά σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε (ν. 2238/1994, Α' 151) και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%. (Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται στις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ)

• που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α' 229), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν.1910/1944, τον βαρύνουν φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.

• που είναι προστάτης μονογονεϊκής οικογένειας με τέκνο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε..

Οι κατά τα ανωτέρω εξαιρούμενοι από την εργασιακή εφεδρεία πρέπει να υποβάλουν αίτηση στις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού με τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.

Η χρονική διάρκεια της εργασιακής εφεδρείας του προσωπικού των φορέων της παρ. 4 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις μήνες (24) μήνες

3. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 56 ΤΟΥ Ν. 4002/ 2011 (Α' 180)

Πεδίο Εφαρμογής


Με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 34 του Νόμου 4024/2011, οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των φορέων που καταργούνται με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4002/2011 (Α' 180), εντάσσονται από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού στην εργασιακή εφεδρεία, που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 37 του Ν. 3986/2011. εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς


Φορείς που καταργούνται με τις

Εποπτεύον Υπουργείο

Χρόνος Έναρξης

 

διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4002/ 2011

 

Εφεδρείας

1.

Συμβούλιο Εθνικής

Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Άμεσα από την

 

Ενεργειακής Στρατηγικής

και Κλιματικής Αλλαγής

έναρξη ισχύος του

 

(Σ.Ε.Ε.Σ.) [(άρθρα 1 και 3 έως

 

νόμου (27-10-2011)

 

και 6 του ν. 3438/2006 (Α' 33)]

   

2.

«Εθνικός Οργανισμός Έρευνας

Παιδείας, Δια Βίου

Άμεσα από την

 

και Τεχνολογίας, (Ε.Ο.Ε.Τ.)

Μάθησης και

έναρξη ισχύος του

 

[άρθρα 19 έως και 24 του ν.

Θρησκευμάτων

νόμου (27-10-2011)

 

3653/2008 (Α' 49)]

   

3.

«Εκπαιδευτικό Κέντρο

Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Άμεσα από την

 

Επιμόρφωσης Δασικών

και Κλιματικής Αλλαγής και

έναρξη ισχύος του

 

Υπαλλήλων» (Ε.Κ.Ε.Δ.Υ.) [π.δ.

Αγροτικής Ανάπτυξης και

νόμου (27-10-2011)

 

51/1997 (Α' 48)]

Τροφίμων

 

4.

Σταθμός Ελέγχου Κάπρων [π.δ. 389/1997 (Α' 272)]

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Γενική Περιφερειακή Υπηρεσία)

Άμεσα από την έναρξη ισχύος του νόμου (27-10-2011)

5.

«Εθνικό Κέντρο Θεάτρου και Χορού» (Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ.) [άρθρα 1 έως και 12 του ν. 3565/2007 (Α' 112)]

Πολιτισμού και Τουρισμού

Άμεσα από την έναρξη ισχύος του νόμου (27-10-2011)

6.

Εθελοντικός Οργανισμός «Έργο Πολιτών» [άρθρα 1 έως και 15 του ν. 3390/2005 (Α' 233)]

Πολιτισμού και Τουρισμού

Άμεσα από την έναρξη ισχύος του νόμου (27-10-2011)

7.

Εθνικό Στάδιο Νέας Ιωνίας Βόλου ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ, [αριθ. ΓΓΑ32327/ 23.12.1969 Υ.Α.]

Πολιτισμού και Τουρισμού

Άμεσα από την έναρξη ισχύος του νόμου (27-10-2011)

8.

«Κέντρο Εκπαίδευσης στην Ιππασία», [π.δ. 86/1986]

Πολιτισμού και Τουρισμού

Άμεσα από την έναρξη ισχύος του νόμου (27-10-2011)


Η χρονική διάρκεια της εργασιακής εφεδρείας του προσωπικού των φορέων της παρ. 5 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες

4. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΝΤΑΙ ή ΛΥΟΝΤΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 57 - 64 ΚΑΙ 66 ΤΟΥ Ν. 4002/ 2011 (Α' 180)

Πεδίο Εφαρμογής

Με τις ρυθμίσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 34 του Νόμου 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Φορέων που συγχωνεύονται ή λύονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 έως και 64 και 66 του ν. 4002/2011, εντάσσονται στην εργασιακή εφεδρεία από 1.1.2012, εφόσον μέχρι 30.11.2011 δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις μεταφοράς τους από τα αρμόδια όργανα που προβλέπεται στις ανωτέρω διατάξεις.

Φορείς που λύονται ή συγχωνεύονται (άρθρο 66 παρ.1 περ.α',β',γ') του ν. 4002/ 2011

Οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ανωτέρω φορέων εντάσσονται στην εργασιακή εφεδρεία από 1.1.2012. εφόσον μέχρι 30.11.2011 δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις μεταφοράς τους από τα αρμόδια όργανα όπως προβλέπεται στις ανωτέρω διατάξεις.

Η χρονική διάρκεια της εργασιακής εφεδρείας του προσωπικού των φορέων της παρ.6 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι εποπτεύοντες φορείς πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
Οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των φορέων που συγχωνεύονται ή λύονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 έως και 64 και 66 του ν. 4002/2011, εντάσσονται στην εργασιακή εφεδρεία από 1.1.2012. εφόσον μέχρι 30.11.2011 δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις μεταφοράς προσωπικού από τα αρμόδια όργανα που προβλέπεται στις ως άνω διατάξεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι ανωτέρω αναφερόμενοι φορείς υποδοχής πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

- Με απόφαση του Οργάνου Διοίκησης των Φορέων Υποδοχής των Νομικών Προσώπων των άρθρων 57 έως και 64. και 66 του ν. 4002/2011. που εκδίδεται το αργότερο μέχρι 31.12.2011. προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ, σε αριθμό ίσο με το προσωπικό των κατηγοριών αυτών που μεταφέρθηκε και εντάχθηκε σ' αυτούς, εντάσσεται στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας

- Αν μέχρι την ως άνω ημερομηνία δεν έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία ένταξης του ανωτέρω προσωπικού στο καθεστώς αυτό, το σύνολο του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών αυτών (ΥΕ και ΔΕ) του Φορέα υποδοχής, θεωρείται πλεονάζον και εντάσσεται αυτοδικαίως από 1.1.2012 στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας

- Κριτήριο ένταξης στην εργασιακή εφεδρεία του ως άνω προσωπικού αποτελεί η προϋπηρεσία του εργαζομένου στον Φορέα προέλευσης ή υποδοχής, εντασσομένων στην εργασιακή εφεδρεία όσων έχουν την ολιγότερη προϋπηρεσία

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ

Το προσωπικό που εντάσσεται στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας:
-Συνεχίζει να λαμβάνει για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, και εφόσον προβλέπεται από ειδικότερες διατάξεις μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες, από την ένταξή του στο καθεστώς αυτό, αποδοχές ίσες με το 60% του βασικού μισθού που ελάμβανε κατά το χρόνο εισόδου του στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας.
-Για το ανωτέρω προσωπικό καταβάλλονται από τον φορέα προέλευσης, οι εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου που αναλογούν για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονομική περίθαλψη, υπολογιζόμενες επί των τακτικών αποδοχών που ελάμβανε ο εργαζόμενος κατά το χρόνο ένταξής του στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας κατά τον ίδιο χρόνο.
-Αν ο φορέας προέλευσης έχει καταργηθεί, οι ως άνω εισφορές καθώς και η τυχόν οφειλόμενη αποζημίωση λόγω απόλυσης καταβάλλονται από τον Ο.Α.Ε.Δ.