Νέα

Αριθμ. οικ. 2975 Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών της παρ. 17 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄), όπως ισχύει.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,…», όπως ισχύει και ειδικότερα της παρ. 17.

2. Το Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243 Α΄/11.11.2011).

3. Την υπ’ αριθμ. Υ14/24−11−11 απόφαση Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικολάου Σηφουνάκη.» (ΦΕΚ 2740 Β΄).

4. Την υπ’ αριθμ. 41498/26.9.2011 κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ» (ΦΕΚ 209/Α΄)» (ΦΕΚ 2167 Β΄).

5. Το ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 210 Α΄), όπως ισχύει και και ειδικότερα τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 22.

6. Το Π.Δ. της 8/13.7.1993 «Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος ανεγειρομένων οικοδομών.» (ΦΕΚ 795 Δ΄), όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249 Α΄).

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

1. Ως εργασίες επισκευής που αποβλέπουν στην υγιεινή, την αισθητική βελτίωση − αποκατάσταση και τη συνήθη συντήρηση των αυθαιρέτων κατακευών, που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 όπως ισχύει, νοούνται οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί, μικρές εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν θίγουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου, επισκευές δαπέδου, επισκευές, διασκευές ή συμπληρώσεις των εγκαταστάσεων και αγωγών, τοποθέτηση ή αντικατάσταση ειδών υγιεινής, θυρών και παραθύρων, καθώς και μικρές επισκευές θυρών, παραθύρων, στεγών−δωμάτων και γενικά μικρές και μεμονωμένες επισκευές για λόγους χρήσης, υγιεινής, προστασίας και ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου. Σε περίπτωση που απαιτείται χρήση ικριωμάτων υποβάλλεται δήλωση ανάληψης μελέτης και επίβλεψης των ικριωμάτων από αρμόδιο μηχανικό.

2. Οι εργασίες εκτελούνται μετά από Έγκριση Εργασιών, που χορηγείται από την αρμόδια Πολεοδομική υπηρεσία, όπως το υπόδειγμα που συνοδεύει την παρούσα, εφ’ όσον υποβληθεί αίτηση του ιδιοκτήτη με πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης του ιδίου και της θέσης του ακινήτου συνοδευόμενη με φάκελο που περιλαμβάνει τα εξής:

α) Βεβαίωση του ΤΕΕ για την περαίωση της διαδικασίας υπαγωγής της αυθαίρετης κατασκευής στο άρθρο 24, του ν. 4014/2011, όπως ισχύει.

β) Τα σχέδια που προβλέπονται στην παρ. 2β, του άρθρου 24, του ν. 4014/2011. Σε περίπτωση περαίωσης της διαδικασίας πριν την ενεργοποίηση του πληροφοριακού συστήματος του ΤΕΕ υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι τα ίδια σχέδια θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα όταν ενεργοποιηθεί.

γ) Τεχνική έκθεση ιδιώτη μηχανικού με αναλυτική περιγραφή των ζητουμένων εργασιών, της αναγκαιότητας εκτέλεσής τους και πιστοποίηση οτι οι εργασίες δεν επαυξάνουν το κτίσμα σε όγκο.

δ) Φωτογραφική τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης του αυθαιρέτου κτίσματος (εξωτερικά − εσωτερικά).

ε) Σε περίπτωση πρόχειρης κατασκευής το πρακτικό της επιτροπής της παρ. 9, του άρθρου 24 του ν. 4014/2011.

στ) Έντυπο «Έγκρισης εργασιών επισκευής», σύμφωνα με το υπόδειγμα που συνοδεύει την παρούσα εις 4πλούν.

Η πληρότητα των στοιχείων ελέγχεται κατά την υποβολή τους, ενώ η αίτηση δεν γίνεται δεκτή σε περίπτωση ελλείψεων και επιστρέφεται ακόμη και εάν έχει πρωτοκολληθεί.

3. Αρμόδιος εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Πολεοδομικής υπηρεσίας, αφού ελέγξει τα ανωτέρω δικαιολογητικά χορηγεί την έγκριση εργασιών επισκευής εντός διημέρου σε περίπτωση που δεν υπάρχει διάσταση απόψεων. Ένα αντίγραφο του εντύπου «Έγκρισης Εργασιών Επισκευής» χορηγείται στον ιδιοκτήτη, το δεύτερο αποστέλλεται αμελλητί στο οικείο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων−Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ.), το τρίτο στον οικείο Δήμο και το τέταρτο διατηρείται στο αρχείο της πολεοδομικής υπηρεσίας.

4. Η διάρκεια ισχύος της Έγκρισης Εργασιών είναι έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών επισκευής εντός του ανωτέρω διαστήματος η διάρκεια ισχύος της Έγκρισης Εργασιών μπορεί να παραταθεί για έξι (6) ακόμη μήνες μετά από σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη και αιτιολογημένη έκθεση ιδιώτη μηχανικού.

5. Σε περίπτωση διάστασης απόψεων μεταξύ της πολεοδομικής υπηρεσίας και του ιδιοκτήτη του αυθαιρέτου κτίσματος όσον αφορά στο κατά πόσον οι ζητούμενες εργασίες αποβλέπουν πράγματι στην υγιεινή, τη συνήθη συντήρηση ή την αισθητική βελτίωση – αποκατάσταση της κατασκευής το θέμα παραπέμπεται για γνωμοδότηση στην αρμόδια ΕΠΑΕ (Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής από 1−3−2012).

Άρθρο 2
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

1. Για τη χορήγηση Έγκρισης Εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετης κατασκευής υποβάλλονται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και μελέτες και εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στο Π.Δ/μα της 8/13.7.1993 «Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος ανεγειρομένων οικοδομών.» (ΦΕΚ 795 Δ΄) όπως ισχύει ή στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4030/2011 για αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 1−3−2012.

2. Επιπλέον υποβάλλονται:

α) Βεβαίωση του ΤΕΕ για την περαίωση της διαδικασίας υπαγωγής της κατασκευής στο άρθρο 24 του ν. 4014/2011, όπως ισχύει.

β) Τα σχέδια που προβλέπονται στην παρ. 2β του άρθρου 24 του ν. 4014/2011. Σε περίπτωση περαίωσης της διαδικασίας πριν την ενεργοποίηση του πληροφοριακού συστήματος του ΤΕΕ υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι τα ίδια σχέδια θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα όταν ενεργοποιηθεί.

γ) Φωτογραφική τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης του αυθαιρέτου κτίσματος (εξωτερικά − εσωτερικά).

3. Ως έντυπο για τη χορήγηση έγκρισης εργασιών αποπεράτωσης χρησιμοποιείται και συμπληρώνεται το πρότυπο έντυπο οικοδομικής άδειας, όπου στη θέση του τίτλου αναγράφεται «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (παρ. 17 άρθρ. 24 ν. 4014/2011)».

4. Η επιφάνεια του προς αποπεράτωση κτιρίου περιορίζεται αποκλειστικά στο περίγραμμα που ορίζουν τα υφιστάμενα κατακόρυφα φέροντα στοιχείων και ο όγκος σ’ αυτόν που προσδιορίζεται από το περίγραμμα και τα υφιστάμενα φέροντα οριζόντια στοιχεία της ανώτερης στάθμης του.

5. Στο Διάγραμμα κάλυψης ή στο Διάγραμμα δόμησης του ν. 4030/2011 αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση, δηλ. θέση, κάλυψη, δόμηση, ύψος κ.λπ. του κτίσματος.

Επίσης υπολογίζονται τα πολεοδομικά μεγέθη των κτιρίων, των οποίων ζητείται η αποπεράτωση, με βάση την οριστική μορφή τους και αναγράφεται κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη η σχέση τους με τους όρους δόμησης, που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου, με εξαίρεση τη χρήση της αυθαίρετης κατασκευής, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιτρέπεται από τις ισχύουσες στην περιοχή γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις.

Άρθρο 3
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 18 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 Ν. 4014/2011

1. Για όσα κτίρια έχουν υπαχθεί στην παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011, πριν από τη διαδικασία των άρθρων 1 ή 2 της παρούσας κατά περίπτωση, θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση μηχανικού και ιδιοκτήτη για το δικαίωμα υπαγωγής στην παρ. 18 του άρθρου 24.

2. Ως έντυπο χρησιμοποιείται και συμπληρώνεται το πρότυπο έντυπο οικοδομικής άδειας, όπου στη θέση του τίτλου αναγράφεται «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (παρ. 17 και 18 άρθρ. 24 ν. 4014/2011)».

Άρθρο 4

1. Όλες οι Εγκρίσεις Εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα καταχωρίζονται σε ειδικό αρχείο της οικείας πολεοδομικής υπηρεσίας.

2. Για τη σύνδεση των κατασκευών των άρθρων 2 και 3 της παρούσας με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν. 1512/1985 (ΦΕΚ 4 Α΄), την υπ’ αριθμ. 39869/7379/85 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 375 Β΄), την Εγκύκλιο 61/85, τα υπ’ αριθ. 28116/91 και 86808/9504/91 έγγραφα και από 1−3−2012 η παρ. 3 του άρθρου 45 του 4030/2011 (ΦΕΚ 249 Β΄).

3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2012