Εργατικά / ΕΦΚΑ

«Ασφαλιστική τακτοποίη ση του προσωπικού των σχολικών μονάδων που υπηρετούν σε θέσεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με συμβάσεις εργασΙας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό νου» ΕΓΚ . ΙΚ Α 49/11


Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υπ' αριθ. 84172/ΙΒ/2010 Απόφασης της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 11 80/τ.Β΄ 72010), που αφορά τον καθορισμό ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων προϊσταμένων περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθ- μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, ΣΕΚ και συλλόγων των διδασκόντων και θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

ΓΕΝΙΚΑ
Όπως είναι γνωστό, η ασφαλιστική τακτοποίηση των απασχολουμένων έχει ανατεθεί, κατ' αρχήν, στον εκάστοτε εργοδότη τους, ο οποίος με μία σειρά υποχρεώσεων που επιτάσσει η κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, οφείλει αφενός να προβαίνει στην έγκαιρη υλοποίηση της ασφάλισης και αφετέρου να τηρεί ορισμένα έγγραφα στοιχεία, από τα οποία να το αποδεικνύει. Μεταξύ των υποχρεώσεων των εργοδοτών περιλαμβάνονται αυτές της υποβολής και διαφύλαξης Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.2972/01, ΦΕΚ 291 Α΄) καθώς και της καταβολής του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένου) στο ίδρυμα (άρθρο 26 παρ. 1 του Α.Ν. 1846/51). Ως εργοδότες χαρακτηρίζονται τα φυ- σικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, για λογαριασμό των οποίων τα υπαγόμενα στην ασφάλιση πρόσωπα προσφέρουν την εργασία τους (άρθρο 8 παρ. 5 του Α.Ν. 1846/51). Σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση τροποποιούνται οι διατάξεις της με αριθ. Φ 353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄ 2002) ως εξής:

1. Προστίθεται παράγραφος 10 στο άρ- θρο 19 της τροποποιούμενης απόφασης σύμφωνα με την οποία ορίζονται ως εκκα- θαριστές αποδοχών, οι Προϊστάμενοι των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όχι μόνο του προσωπικού που υπηρετεί στα γραφεία των Διευθύνσεων αλλά και του προσωπικού που υπηρετεί στις σχολικές- μονάδεςτης περιοχής αρμοδιότητας τους καθώς και των σχολικών συμβούλων.

2. Προστίθεται παράγραφος 32 στο άρθρο 24 της τροποποιούμενης απόφα- σης σύμφωνα με την οποία ορίζονται ως εκκαθαριστές αποδοχών, οι Προϊστάμενοι Γραφείων Εκπαίδευσης, όχι μόνο του προσωπικού που βρίσκονται στα γραφεία εκπαίδευσης αλλά και του προσωπικού που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες της περιοχής αρμοδιότητάς τους καθώς και των σχολικών συμβούλων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔ-ΚΑΤ ΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτο- βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και τα Γραφεία Εκπαίδευσης θα λογίζονται στο εξής εργοδότες των προσώπων αυτών και θα βαρύνονται μεταξύ άλλων, με την υποχρέωση ασφάλισης τους (υποβολή Α.Π.Δ. και καταβολή των αντίστοιχων εισφορών). Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις μισθολογικής περιόδου 9/2010 - 12/2010 ( Γ΄ και Δ΄ τρίμηνα του 2010) , που έχουν υποβληθεί από τις Σχολικές Μονάδες, θα θεωρηθούν ως καλώς υποβληθείσες, δη- λαδή, δεν θα απαιτείται εκ νέου υποβολή από τις Διευθύνσεις και Γραφεία εκπαίδευσης. Εάν το προσωπικό των σχολικών μονάδων δεν έχει καταχωρηθεί στις ΑΠΔ Γ΄, Δ΄ τριμήνων 2010 και Α΄ Τριμήνου 2011, δίδεται η δυνατότητα καταχώρησής τους με υποβολή Συμπληρωματικών 04 ΑΠΔ έως 31/8/2011 χωρίς την επιβολή κυρώσεων, με κατάθεση μαγνητικών μέσων στο αρμόδιο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της έδρας του εργοδότη.

Οι Συμπληρωματικές 04 ΑΠΔ θα πρέπει να υποβληθούν από τους εργοδότες που έχουν υποβάλλει τις αντί- στοιχες Κανονικές 01 ΑΠΔ. Οι εισφορές που αντιστοιχούν στις αποδοχές μισθολογικών περιόδων 9/2010 έως 4/2011 και αφορούν αποκλειστικά τους εργαζόμενους στις σχολικές μονάδες θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες (άνευ προσθέτων τελών) εάν καταβληθούν έως 31/8/2011.

Το Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού θα τηρείται στις Διευθύνσεις ή Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο οποίο θα καταχωρείται το νεο προσλαμβανόμενο προσωπικό ανεξαρτήτως του τόπου απασχόλησης (σχολική μονάδα εντός των ορίων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Εκπαίδευσης). Προσωπικό που έχει καταχωρηθεί στα Ειδικά Βιβλία των Σχολικών Μονάδων δεν απαιτείται να καταχωρηθεί και στα ΕΒΚΝΠ των Διευθύν- σεων η Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται αντίγραφα αυτών στις εν λόγω Υπηρεσίες και θα επιδεικνύο- νται όποτε ζητηθεί, στα όργανα ελέγχου.