Εργατικά / ΕΦΚΑ

«Αύξηση εισφοράς υπέρ του Κλάδου ΑνεργΙας του ΟΑΕΔ » Εγκ. ΙΚΑ 48/11


Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152/1-7-2011 τ.Α΄) : «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015», σχετικά με αύξηση των ασφαλιστικών ει- σφορών υπέρ του Κλάδου Ανεργίας του ΟΑΕΔ και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Με τις διατάξεις της παρ.9 του άρ- θρου 44 του ανωτέρω νόμου, ορίζεται ότι: « Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν.Δ. 2961/1954 ( Α΄ 197), όπως διαμορφώθηκαν με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 44 του Ν.2084/1992 (Α΄ 165) εισφορές εργο- δότη και εργαζόμενου αυξάνονται κατά 0,50% αντιστοίχως και υπολογίζονται επί των αναφερόμενων στις διατάξεις αυτές αποδοχών των μισθωτών, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής τους στην ασφάλιση. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει την 1-8- 2011 »

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατά- ξεις, καθίσταται σαφές ότι, για μισθολογι- κές περιόδους από 1-8-2011 και εφεξής, η εισφορά εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ του Κλάδου Ανεργίας του ΟΑΕΔ, που προβλέφθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ΝΔ2961/1954 (δηλ. 2% εις βάρος του εργοδότη και 1% εις βάρος του ασφα- λισμένου), όπως αυτή διαμορφώθηκε στη συνέχεια με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.2084/92 (δηλ. 2,67% εις βάρος του εργοδότη και 1,33% εις βάρος του ασφα- λισμένου), αυξάνεται κατά 0,50% αντί- στοιχα, έτσι ώστε το συνολικό ποσοστό εισφοράς υπέρ του Κλάδου Ανεργίας του ΟΑΕΔ διαμορφώνεται σε 5% , και επιμε- ρίζεται σε 3,17% σε βάρος του εργοδότη και 1,83% σε βάρος του ασφαλισμένου. Ειδικά για την ασφάλιση των εργατο- τεχνιτών οικοδόμων η παραπάνω εργο- δοτική εισφορά, μετά την προσθήκη σ' αυτήν της εισφοράς υπέρ ΕΛΔΕΟ (25%), διαμορφώνεται σε 3,963% ( 3,17% Χ 125%= 3,963%).

Αρα η συνολική εισφορά από 1/8/11 και μετά διαμορφώνεται σε 5,793% ( εργοδότη 3,963% και ασφαλισμένου 1,83%).

Διευκρινίζουμε ότι, όπως αναφέρεται ρητά στο νόμο, η εν λόγω διάταξη έχει εφαρμογή στους μισθωτούς ανεξάρτη- τα από τον χρόνο υπαγωγής τους στην ασφάλιση και κατά συνέπεια ισχύει τόσο για τους «παλαιούς» ( δηλ. υπαχθέντες στην ασφάλιση μέχρι 31/12/92) όσο και για τους «νέους» ασφαλισμένους ( μετά την 1/1/93). Για διευκόλυνσή σας, επισυνάπτουμε πίνακες με τα βασικά ποσοστά ασφάλι- σης, όπως διαμορφώνονται με τις παρα- πάνω αυξήσεις εισφορών. Τα νέα ποσοστά εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά Κλάδο Ασφάλισης, όπως παρουσι- άζονται στους συνημμένους πίνακες θα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των εισφορών από 1/8/2011 και μετά ( μι- σθολογική περίοδος Αυγούστου 2011 και μετά).

Με ευθύνη των Δ/ντών των Υποκ/των να αναρτηθούν οι συνημμένοι Πίνακες σε ευδιάκριτους χώρους του Υποκ/τος προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.