Εργατικά / ΕΦΚΑ

Αύξηση του εφάπαξ βοηθήματος τοκετού


Με βάση το άρθρο 3 παρ. Α και Β της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμ- βασης Εργασίας ετών 2010, 2011 και 2012 (πράξη κατάθεσης 14/16-7-2010), καθορίστηκε η τιμή του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη σε €33,57 από 1/7/2011 έως 30/6/2012. Συνεπώς το εφάπαξ βοήθημα τοκετού από 1/7/2011 έως 30/6/2012 διαμορφώνεται στο ποσό των (33,57x30=1.007,00€).

Για τους τοκετούς που έχουν πραγμα- τοποιηθεί από 1/7/2011 μέχρι τη λήψη της παρούσας, για τους οποίους έχει καταβληθεί το ποσό των €991,20, θα καταβληθεί η διαφορά εφόσον ζητηθεί.