Νέα

Δήλωση δεδομένων τιμών στην ψηφιακή πλατφόρμα e-Καταναλωτής.


 

Αρ. 50370 (ΦΕΚ Β' 1966/21-05-2020)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των υπόχρεων αποστολής δεδομένων τιμών, των προϊόντων και της διαδικασίας αποστολής δεδομένων τιμών στην ψηφιακή πλατφόρμα e-Καταναλωτής, καθώς και την κλιμάκωση των διοικητικών προστίμων σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης.

Η καταγραφή των τιμών αποσκοπεί αφενός στην ενημέρωση των καταναλωτών και αφετέρου στην παρακολούθηση των τιμών πώλησης βασικών ειδών, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Άρθρο 1
Υπόχρεοι αποστολής δεδομένων τιμών


Υπόχρεοι αποστολής δεδομένων τιμών είναι όλες οι επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων (Super Market) που ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών τους το έτος 2018 υπερέβαινε τα ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ.

Άρθρο 2
Προϊόντα για τα οποία αποστέλλονται δεδομένα τιμών


1. Οι κωδικοί προϊόντων για τα οποία απαιτείται αποστολή δεδομένων τιμών είναι οι αναφερόμενοι στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

2. Οι κωδικοί προϊόντων δύνανται να ανανεώνονται περιοδικά με βάση της πωλήσεις τους και τις εποχικές ανάγκες με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, προκειμένου να ανανεώνεται/διευρύνεται η λίστα των αγαθών με τις τιμές διάθεσής τους. Στην περίπτωση αυτή, οι υπόχρεοι λαμβάνουν ηλεκτρονικά επικαιροποιημένη λίστα με όλους τους ισχύοντες κωδικούς προϊόντων.

Άρθρο 3
Διαδικασία αποστολής τιμών


1. Οι υπόχρεες επιχειρήσεις υποβάλλουν τα δεδομένα τιμών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-Καταναλωτής που αποτελεί ιδιοκτησία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΓΓΕκΠΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε.». Η διασύνδεση των αλυσίδων λιανικής γίνεται μέσω του πρωτοκόλλου ασφαλούς μεταφοράς αρχείων (sftp) στη διεύθυνση https://e-katanalotis.gov.gr με κλειδί δημόσιας κρυπτογράφησης, το οποίο δίνεται σε κάθε αλυσίδα επιχειρήσεων από τη ΓΓΕκΠΚ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

2. Τα στοιχεία της επιχείρησης που δηλώνονται είναι:

α) Επωνυμία

β) ΑΦΜ

γ) Έδρα

3. Για τη δήλωση των προϊόντων, απαιτούνται τα εξής στοιχεία:

α. Ο κωδικός αριθμός προϊόντος,

β. το όνομα με το οποίο το προϊόν εμφανίζεται στο καρτελάκι στο ράφι,

γ. η μέση τιμή πώλησης του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων, των προωθητικών ενεργειών προμηθευτών, εξαιρουμένων των εκπτώσεων από τα προγράμματα πιστότητας,

δ. η τιμή προϊόντος, όπως εμφανίζεται στο καρτελάκι στο ράφι,

ε. η κανονικοποιημένη τιμή στη βασική μονάδα μέτρησης,κιλά για στερεά, λίτρα για υγρά,

στ. το αναγνωριστικό συγκεκριμένου καταστήματος για την περίπτωση που οι τιμές διαφέρουν από κατάστημα σε κατάστημα της αλυσίδας. Στην περίπτωση που η τιμή προϊόντος είναι κοινή για όλα τα ιδιόκτητα καταστήματα είναι δυνατό να προστεθεί η ένδειξη «All» στη στήλη των τιμών.

4. Οι υπόχρεες επιχειρήσεις οφείλουν να ενημερώνουν την πλατφόρμα του e-Καταναλωτή καθημερινά για τα στοιχεία της παρ. 3. Η ενημέρωση αφορά στην προηγούμενη ημέρα και ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 11 π.μ. της επόμενης ημέρας.

Άρθρο 4
Διάρκεια ισχύος υποχρέωσης αποστολής τιμών


Η υποχρέωση αποστολής τιμών προϊόντων ισχύει έως και τις 30-9-2020.

Άρθρο 5
Έλεγχος συμμόρφωσης


1. Η ΓΓΕκΠΚ ορίζεται ως αρμόδια αρχή για τον έλεγχο συμμόρφωσης των υπόχρεων του άρθρου 1. Τα υποβαλλόμενα στοιχεία των τιμών των προϊόντων αποτελούν πληροφοριακά δεδομένα της ΓΓΕκΠΚ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Με ευθύνη της ΓΓΕκΠΚ δύναται τα δεδομένα να εξαχθούν ως πληροφοριακό υλικό προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια ελέγχων από τους αρμόδιους φορείς του άρθρου 100 του ν. 4497/2017 (Α’ 171).

2. O Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, δύναται:

α. Να δίνει εντολή ελέγχου συμμόρφωσης των υπόχρεων του άρθρου 1,

β. να διαβιβάζει στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας σχετικά με την επιβολή προστίμου,

γ. να διαβιβάζει τα σχετικά στοιχεία προς τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, όταν προκύπτουν ευρήματα που άπτονται των φορολογικών διατάξεων,

δ. να παρέχει κάθε αναγκαία πληροφόρηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, κατόπιν σχετικού αιτήματός της.

Άρθρο 6
Ύψος προστίμου ανά παράβαση


1. Η μη συμμόρφωση των υπόχρεων του άρθρου 1 με τις διατάξεις του άρθρου δέκατου έκτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) και της παρούσας, επισύρουν τις κάτωθι κυρώσεις:

α. Για τις επιχειρήσεις που ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους το έτος 2018 κυμαίνεται από ενενήντα εκατομμύρια (90.000.0000)ευρώ έως διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000)ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης προϊόντων, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) ευρώ έως είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000)ευρώ.

β. Για τις επιχειρήσεις που ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους το έτος 2018 κυμαίνεται από διακόσια πενήντα εκατομμύρια ένα (250.000.001) ευρώ έως πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000)ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης προϊόντων, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από είκοσι πέντε χιλιάδες ένα (25.000,1) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

γ. Για τις επιχειρήσεις που ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους το έτος 2018 κυμαίνεται από πεντακόσια εκατομμύρια ένα(500.000.001) ευρώ και άνω, σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης προϊόντων, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από πενήντα χιλιάδες ένα ευρώ (50.001) έως εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000).

2. Για τη διαδικασία ελέγχου, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων εφαρμόζεται αναλόγως η υπ’ αριθμ. 34077/30.3.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων για την εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου της 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης” (Α’ 68)» (Β’ 1116).

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.