Νόμοι / Εγκύκλιοι

Διαδικασία έκπτωσης ποσοστού 20% επιβληθέντων προστίμων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (άρθρο 41- παρ.3. ν.3943/2011)


Αθήνα, 21/5/2012

Αρ. Πρωτ.: ΔΠΕΙΣ Α 1079472 ΕΞ 2012

Φ.19

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 41 ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α') και σας παρέχουμε οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή αυτών:

 

Τα πρόστιμα που επιβάλλονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παραβάσεις των διατάξεων της νομοθεσίας περί Κεφαλαιαγοράς, μειώνονται κατά 20%, εφόσον εντός διμήνου από τη γνωστοποίηση της ταμειακής βεβαίωσης του χρηματικού καταλόγου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ο οφειλέτης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο:

 

α) αποδεχθεί την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

 

β) παραιτηθεί από την άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου βοηθήματος ή μέσου και

 

γ) καταβάλει εφάπαξ ή σε περισσότερες δόσεις, εντός όμως της ανωτέρω δίμηνης προθεσμίας, το σύνολο του ποσού του προστίμου, όπως προκύπτει μετά τη μείωση κατά 20%.

 

Τα συγκεκριμένα χρέη καθίστανται ληξιπρόθεσμα σε δύο μήνες από την ημερομηνία βεβαίωσης του χρέους, σε συμφωνία με τα οριζόμενα στο χρηματικό κατάλογο που συντάσσεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. προβαίνει στην έκδοση και στην αποστολή ατομικής ειδοποίησης στον οφειλέτη αυθημερόν, μόλις προβεί στην ταμειακή βεβαίωση της οφειλής.

 

Προκειμένου να προχωρήσει n Δ.Ο.Υ. στη διαδικασία έκπτωσης του βεβαιωθέντος προστίμου κατά 20%, υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, στην οποία ο υπόχρεος θα δηλώνει ότι αποδέχεται την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την οποία επεβλήθη το συγκεκριμένο πρόστιμο, ότι δεν έχει ασκήσει οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή μέσο και ότι παραιτείται από την άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου βοηθήματος ή μέσου κατά της απόφασης αυτής. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει άμεσα με έγγραφο της την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 

Στη συνέχεια ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., όπου έχει βεβαιωθεί η οφειλή, μετά από έλεγχο ότι έχει εξοφληθεί το μειωμένο πρόστιμο, εκδίδει απόφαση μερικής διαγραφής του προστίμου, στην οποία επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κατόπιν εκδίδεται οίκοθεν σχετικό Ατομικό Φύλο Έκπτωσης (ΑΦΕΚ) ποσοστού 20% επί του επιβληθέντος προστίμου όπως ορίζουν οι διατάξεις της παρ. 3 άρθρου 41 ν. 3943/2011.

 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Δ.Ο.Υ. αποστέλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έγγραφο στο οποίο αναγράφεται το ποσό της έκπτωσης και τα πλήρη στοιχεία του τίτλου έκπτωσης (ΑΦΕΚ), προκειμένου να περιληφθούν στο φάκελο με τα δικαιολογητικά του προστίμου.

 

Ωστόσο, εάν μετά την έκπτωση του ποσοστού του προστίμου διαπιστωθεί ότι ο υπόχρεος έχει ασκήσει οποιοδήποτε ένδικο μέσο ή βοήθημα κατά της απόφασης που επιβάλλει το πρόστιμο, παρά την Υπεύθυνη Δήλωση παραίτησης που έχει υποβάλει, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προβαίνει στη σύνταξη χρηματικού καταλόγου και τριπλότυπης περιληπτικής κατάστασης, τα οποία αποστέλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ώστε να βεβαιωθεί ταμειακά το ποσό της έκπτωσης.