Αποφάσεις / ΠΟΛ

Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας στοιχείων φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη φορολογικού περιεχομένου σε Δήμους και φορείς του δημοσίου


 

Αρ. 122220 ΕΞ 2019  (ΦΕΚ B' 4059/07-11-2019)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε:

1. Τη διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας για τα κάτωθι στοιχεία φυσικών προσώπων μη φορολογικού περιεχομένου:

• Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
• Δ.Ο.Υ.
• Επώνυμο
• Όνομα
• Πατρώνυμο
• Μητρώνυμο
• Ημερομηνία γέννησης
• Τόπος γέννησης
• Πλήρη στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας
• Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, στους παρακάτω φορείς:

-Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
-Υπουργείο Οικονομικών
-Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
-Δήμος Αγ. Δημητρίου

Τα ανωτέρω στοιχεία, τα οποία διαχειρίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αντλούνται από το Φορολογικό Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Την διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας για τα κάτωθι στοιχεία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη φορολογικού περιεχομένου:

• Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
• Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)
• Επωνυμία
• Διακριτικός τίτλος
• Πλήρη στοιχεία διεύθυνσης της έδρας
• Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, στους παρακάτω φορείς:

Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δήμος Αγ. Δημητρίου.

Τα ανωτέρω στοιχεία, τα οποία διαχειρίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αντλούνται από το Φορολογικό Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Σκοπός της διάθεσης διαδικτυακής υπηρεσίας στοιχείων φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη φορολογικού περιεχομένου στους ανωτέρω φορείς είναι η ταυτοποίηση των στοιχείων φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων κατά την άσκηση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων των φορέων και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες.

4. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.