Εργατικά / ΙΚΑ

Διευκρινίσεις επί των διατάξεων της παρ. 2β του αρθρ. 38 του Ν. 3986/2011 ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ


Αθήνα, 13/12/2011
Αριθ. Πρωτ.:17534/1499 

Θέμα: «Διευκρινίσεις επί των διατάξεων της παρ. 2β του αρθρ. 38 του Ν. 3986/2011 ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ»

Σε συνέχεια της αρίθμ. οικ. 16287/1375/7.9.2011 εγκυκλίου μας και με αφορμή ερωτήματα σχετικά με την καθιέρωση της ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινισθούν τα εξής:

Η ανωτέρω εισφορά υπολογίζεται και στις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες εξαιρούνται από την παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% για την καταπολέμηση της ανεργίας η οποία καθιερώνεται με την παρ. 2α του αρθ. 38 του ίδιου νόμου, εφόσον δεν υπάγονται στο ΤΠΔΥ.

Η ειδική εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕΔ (στ. γ,’ εδ. β’ παρ.2 του αρθ. 38 του N.3986/2011) καθιερώνεται σε όλο ανεξαιρέτως το μισθοδοτούμενο προσωπικό (διοικητικά στελέχη, αιρετοί α’ & β’ βαθμού, μετακλητοί, στρατιωτικό προσωπικό Ε.Δ. κλπ.), του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Δημόσιες Επιχειρήσεις, Οργανισμοί και ΝΠΙΔ, ορισμένου και αορίστου χρόνου, το οποίο δεν είναι ασφαλισμένο στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλών (ΤΠΔΥ).

Διευκρινίζουμε ακόμα ότι υπόκεινται στη ρύθμιση για την ειδική εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕΔ και οι περιπτώσεις των υπαλλήλων όπου υπάγονται στην ασφάλιση άλλου τομέα ή κλάδου πρόνοιας για εφάπαξ παροχή όπως για παράδειγμα ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΠΠ – ΟΣΕ, κλπ, εξαιρούνται μόνο όσοι υπάγονται στο ΤΠΔΥ.

Η εν λόγω ειδική εισφορά 1% υπέρ του ΟΑΕΔ είναι επιπρόσθετη και ανεξάρτητη από τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές που ήδη καταβάλλονται υπέρ του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 1 εδάφιο α’ του ν.δ. 2961/1954 (Α’ 197) όπως διαμορφώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 2084/1992, οι οποίες αυξάνονται κατά 0,50% για τον εργοδότη και 0,50% για τον εργαζόμενο από 1/8/2011σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθ. 44 του Ν.3986/2011 (π.χ. ΔΕΗ, ΟΣΕ, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων, κλπ.).