Νέα

Διευκρινιστική εγκύκλιος σε συνέχεια της υπ' αριθ. 140/50665/14-03-2019 Διευκρινιστικής εγκυκλίου για την εφαρμογή της υπ' αριθ. 80/26402/08-02-2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης


Αναστολή κυρώσεων του ν. 4492/2017 μέχρι την 30/9/2019

Αρ. π. 290/142002
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


1. Ενημερώνουμε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥπΑΑΤ διαδικτυακή υπηρεσία για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας καταχώρισης στοιχείων των τιμολογίων στην εφαρμογή για τη διακίνηση νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων.

2. Προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία η εν λόγω διαδικτυακή υπηρεσία, να δοθεί εύλογο χρονικό διάστημα στους ενδιαφερόμενους να εναρμονιστούν με τις προδιαγραφές της αλλά και να διευθετηθούν τυχόν τεχνικά προβλήματα στην ήδη υπάρχουσα εφαρμογή, κάθε είδους κύρωση του ν. 4492/2017 αναστέλλεται μέχρι την 30/9/2019. Στο διάστημα αυτό οι καταχωρίσεις τιμολογίων θα γίνονται κανονικά, εντός των προβλεπόμενων από την υπ' αριθ. 80/26402/08-02-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση χρονικών προθεσμιών, δηλαδή το αργότερο 50 ημέρες από την επομένη έκδοσης του τιμολογίου. Κατ' εξαίρεση για το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν επιβάλλονται κυρώσεις, ακόμα και όταν εμφανίζεται μήνυμα επιβολής προστίμου.

3. Σημειώνεται ότι για τα τιμολόγια των οποίων η προθεσμία καταχώρισης έχει παρέλθει κατά το χρόνο έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου, και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική καταχώρησή των στοιχείων τους, δεν επιβάλλονται πρόστιμα.

4. Τα στοιχεία των τιμολογίων που αναρτώνται στην εφαρμογή, αφορούν εγχώρια νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι. Σε περίπτωση που υπάρχουν τιμολόγια που περιέχουν και άλλα προϊόντα, πλην των αναφερομένων, υπάρχει πλέον η δυνατότητα καταχώρισης αυτών στην εφαρμογή ως Λοιπά μη ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα, για το συγκεκριμένο τιμολόγιο.

5. Τέλος, ενημερώνουμε ότι για την καταχώριση των τιμολογίων που περιλαμβάνουν κρατήσεις υπέρ τρίτων (π.χ. ΕΛΟΓΑΚ), δίνεται πλέον η δυνατότητα καταχώρισης του αναλογούντος ποσού στη γραμμή «ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ» και μάλιστα με αρνητικό πρόσημο.