Νέα

Δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος .


 -Οι Κοινωνικές ομάδες που θα λάβουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 700 ευρώ είναι οι εξής:

1η ομάδα - Οικογένειες με 4 τέκνα και άνω με φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000.

2η ομάδα  - Οικογένειες που τουλάχιστον ο ένας γονέας είναι μακροχρόνια άνεργος (άνω των 12 μηνών) με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο και με φορολογητέο εισόδημα έως 15.000 ευρώ (λαμβάνονται υπόψη και μονογονεϊκές οικογένειες) .

3η ομάδα  - Οικογένειες που και οι δύο γονείς είναι βραχυχρόνια άνεργοι (κάτω από 12 μήνες)  με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο και με φορολογητέο εισόδημα έως 15.000 ευρώ (λαμβάνονται υπόψη και μονογονεϊκές οικογένειες) .

4η ομάδα -  Οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα ΑΜΕΑ  δικαιούχοι του σχετικού επιδόματος έως 24 ετών.

 

ΠΡΟΎΠΟΘΕΣΕΙΣ 


- Τουλάχιστον ένας από τους 2 γονείς θα πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική επικράτεια τα τελευταία 10 έτη.


- Και οι δύο γονείς θα πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος.


- Το άθροισμα των καταθέσεων όλων των μελών του νοικοκυριού σε όλες τις τράπεζες Ελλάδος ή του εξωτερικού αλλά και η τρέχουσα αξία μετοχών και ομολογιών να μην υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.