Νέα

Δόθηκε η δυνατότητα υποβολής εντύπων ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Μέλους Οργάνου Διοίκησης (Οι βεβαιώσεις για τα μέλη οργάνου διοίκησης οι υποβολές γίνονται από τις επιχειρήσεις)


 

 

- για Εργοδότες – Επιχειρήσεις απογεγραμμένοι στον ΕΦΚΑ με στοιχεία ΟΠΣ ΕΦΚΑ

 

- για επιχειρήσεις μη απογεγραμμένες ως εργοδότες στον ΕΦΚΑ με στοιχεία TAXISNET