Αποφάσεις / ΠΟΛ

Ε.2006/10-01-2019 - Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 56 του ν. 4583/2018 (Α΄ 212/18.12.2018)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν.4583/2018 (ΦΕΚ Α' 212) με τις οποίες προστίθεται στο Παράρτημα του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) το προβλεπόμενο στις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66) ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των εισπραττόμενων από τις ιδιωτικές Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης νοσηλίων, για ενημέρωση και ομοιόμορφη εφαρμογή.

Διευκρινίζεται ότι η απόδοση του ανωτέρω ποσού στο Ελληνικό Δημόσιο από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης διενεργείται κατ’ εφαρμογή της υπ. αρ. Υ3β/Γ.Π./οικ. 35106/28-03-2011 (Β΄ 647) κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και σε περίπτωση έκδοσης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, κατόπιν διενέργειας ελέγχου, το ως άνω ποσό καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4174/2013.