Εργατικά / ΕΦΚΑ

Εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του άρθρου Πρώτου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄85).


Αρ. Π. B/7/οικ.26994/1466
Σχετ: ΕΜΠ. 4837/25-6-2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Μετά την δημοσίευση της με αρ. πρωτ. Β/e-ΕΦΚΑ/15435/913/16-04-2020 (ΦΕΚ Β΄1559) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ετέθησαν σε εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 23 έως 28 του ν. 4611//2019 (ΦΕΚ Α΄73), από την πρώτη ημέρα του επομένου της δημοσίευσης της απόφασης μήνα.

Λαμβάνοντας υπόψιν ρητή αναφορά στο άρθρο 30 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73) ότι «μετά την έναρξη ισχύος των άρθρων 23 έως 28 … καταργείται κάθε άλλη σχετική διάταξη.», σας ενημερώνουμε ότι από 1/5/2020 καταργείται κάθε άλλη σχετική με το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

Σας γνωρίζουμε ότι:

α) όσον αφορά τις διατάξεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του άρθρου Πρώτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α΄85), και ειδικότερα για την καταβολή των πάσης φύσεως πληρωμών, επιδοτήσεων, αποζημιώσεων, επιχορηγήσεων και δανειοδοτήσεων του Δημοσίου, των φορέων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., και Α.Ε. του δημόσιου τομέα, από 1/5/2020 εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73) και της αρ. Β/e- ΕΦΚΑ/15435/913/16-04-2020 (ΦΕΚ Β΄1559) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

β) όσον αφορά τις διατάξεις της περίπτωσης 2 που αφορούν τον υποχρεωτικό συμψηφισμό των ποσών που προέρχονται από επιστροφές φόρου προστιθέμενης αξίας και φόρου εισοδήματος, για τα οποία έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί το σχετικό ατομικό φύλλο έκπτωσης, με οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και την απόδοσή τους υπέρ των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών, παραμένουν σε ισχύ και δεν τροποποιούνται από την εφαρμογή της Β/e-ΕΦΚΑ/15435/913/16-04-2020 (ΦΕΚ Β΄1559) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ο συμψηφισμός των ανωτέρω ποσών διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της κατ΄εξουσιοδότηση των διατάξεων του περίπτωσης 2, της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 της Παραγράφου ΙΑ, του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85), εκδοθείσας ΚΥΑ με αρ.πρωτ. Β/7/35889/2582/16.10.2014 (ΦΕΚ Β΄2795).