Εργατικά / ΕΦΚΑ

ΕΓΚ. Ι.Κ.Α. : Ε40/740/23.11.201


ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση οδηγιών αναφορικά με τη διαχείριση περιπτώσεων Α.Π.Δ., που έχουν υποβληθεί μέσω διαδικτύου, χωρίς το περιεχόμενό τους να ανταποκρίνεται σε πραγματική απασχόληση»

ΣΧΕΤ. : Το υπ΄ αριθμ. Ε40/463/6.7.2011 Γενικό Έγγραφό μας.

Με το ανωτέρω Γενικό Έγγραφό μας δόθηκαν οδηγίες αναφορικά με την αντιμετώπιση περιπτώσεων Α.Π.Δ. που έχουν υποβληθεί μέσω διαδικτύου, χωρίς το περιεχόμενό τους να ανταποκρίνεται σε πραγματική απασχόληση. Προκειμένου η διαδικασία που περιγράφεται στο εν λόγω Γενικό Έγγραφο και ειδικότερα η έκδοση απόφασης Δ/ντή για ακύρωση του περιεχομένου των Α.Π.Δ. να ολοκληρώνεται με ταχύτερους ρυθμούς, λόγω της σοβαρότητας του θέματος και της ανάγκης έγκαιρης αντιμετώπισης των συγκεκριμένων περιπτώσεων για τη διαφύλαξη των συμφερόντων του Ιδρύματος, κρίνεται σκόπιμο να διαφοροποιηθούν οι οδηγίες μας ως προς το σημείο της έγγραφης ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, πριν την έκδοση των εν λόγω ακυρωτικών αποφάσεων.

Οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των Υποκαταστημάτων και Παραρτημάτων Ι.Κ.Α. –Ε.Τ.Α.Μ. αντίστοιχα, θα πρέπει να ενεργούν, ως προς τη συγκεκριμένη διαδικασία, κατά την κρίση τους και κατά περίπτωση, ώστε εάν υφίστανται έγγραφα στοιχεία, όπως διαπιστωμένη διακοπή μίσθωσης, παύση εργασιών, μη υποβολή στοιχείων στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. κ.α., να μην θεωρείται ως αναγκαία προϋπόθεση η ανταπόκριση των εργοδοτών και των ασφαλισμένων σε πρόσκλησή μας, για παροχή στοιχείων και διευκρινιστικών πληροφοριών αλλά να προβαίνουν άμεσα στην ακύρωση της ασφάλισης (για διευκόλυνσή σας, σας αποστέλλουμε υπόδειγμα αποφάσεως Διευθυντή, το οποίο, ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του ή εν μέρει).

Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να συντάσσεται ειδική έκθεση ελέγχου στο Β.Ε.Ε. στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία βάσει των οποίων ακολουθήθηκε η ανωτέρω διαδικασία.

Η μη τήρηση του δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου (άρθρο 6 του Ν.2690/1999 Κ.Δ.Δ.) είναι ανεκτή στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, καθότι πρόκειται μεν για δυσμενές μέτρο που λαμβάνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων τα οποία δεν συνδέονται με οποιαδήποτε υποκειμενική συμπεριφορά του προσώπου του οποίου τα συμφέρονται θίγουν αλλά θεωρείται αναγκαίο για την αποτροπή κινδύνου ή επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος.

Η υποχρέωση κοινοποίησης της απόφασης ακύρωσης περιεχομένου Α.Π.Δ. στον εργοδότη και στους ασφαλισμένους για το δικαίωμα της άσκησης των ενδίκων μέσων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις εξακολουθεί να υφίσταται.

Εφίσταται ιδιαίτερη προσοχή των Υπηρεσιών μας στις περιπτώσεις που υποβάλλονται αιτήσεις απογραφής από εργοδότες που ανήκουν σε κατηγορίες που παρουσιάζουν υψηλό δείκτη εισφοροδιαφυγής όπως π.χ. εργαστήρια ραφής ενδυμάτων (φασόν), συνεργεία καθαρισμού, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών φύλαξης, να ελέγχονται επιμελώς όλα τα στοιχεία όπως άδεια λειτουργίας, μισθωτήρια εγκαταστάσεων, παραστατικά προμήθειας εξοπλισμού κ.λ.π.. Για τη διαπίστωση της απασχόλησης (π.χ. φασόν), να διενεργείται άμεσα επιτόπιος έλεγχος.

Σε εργοδότες που δεν καταβάλουν εισφορές και υπάρχουν ενδείξεις εικονικής ασφάλισης πριν από την ολοκλήρωση του ελέγχου να αναζητούνται και να ελέγχονται στοιχεία αποδεικτικά της λειτουργίας και της απασχόλησης προσωπικού. Κάποια από τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να αναζητούνται από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. (άρθρο 85 παρ. 5 εδ. β΄ Ν.2238/1994 και άρθρο 2 παρ. 3 Ν.2556/1997).

Θα πρέπει επίσης να ερευνώνται επιχειρήσεις, οι οποίες υποβάλλουν Α.Π.Δ. μετά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος από την τελευταία υποβολή, με καταχωρημένους ασφαλισμένους που εμφανίζονταν σε Α.Π.Δ. εργοδοτών για τους οποίους είχε ανασταλεί η δυνατότητα υποβολής μέσω διαδικτύου.