Εργατικά / ΕΦΚΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :61/2012 ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας του προσωπικού εδάφους και του τεχνικού προσωπικού της υπό ειδική εκκαθάριση Ολυμπιακής Αεροπορίας και Αεροπλοϊας - Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 65/198


Αθήνα 18/09/ 2012
Αριθμ. Πρωτ. Α29/315/9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Με την υπ’ αριθμ. 65/1988 εγκύκλιο της Δ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είχαν κοινοποιηθεί οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.1759/1988 σχετικά με τη δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας από το προσωπικό εδάφους και το τεχνικό προσωπικό της υπό ειδική εκκαθάριση Ολυμπιακής Αεροπορίας και Αεροπλοϊας και είχαν παρασχεθεί οδηγίες όσον αφορά το ποσό της εξαγοράς του αναγνωριζόμενου χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας ,τον τρόπο υπολογισμού, τους υπόχρεους καταβολής του ποσού της εξαγοράς κλπ.

Συγκεκριμένα , στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης καταβολής όπου υπόχρεος της καταβολής του ποσού της εξαγοράς ήταν, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει ,η υπό ειδική εκκκαθάριση Ολυμπιακή Αεροπορία – Αεροπλοϊα προεβλέπετο ότι , υπολογίζονταν το αναλογούν πρόσθετο τέλος και απαιτείτο η καταβολή του μαζί με τα ποσά της κύριας εισφοράς.

Εάν δε σε ένα μήνα από την ημερομηνία της νομίμου καταβολής δεν καταβάλλονταν από τις εταιρείες τα ποσά των δόσεων , συντάσσονταν ΠΕΕ για τις συγκεκριμένες δόσεις και επιδιώκετο η είσπραξή τους βάσει των διατάξεων του ΚΕΔΕ.

Με την παρούσα εγκύκλιο διευκρινίζουμε ότι, στην περίπτωση έκδοσης των ανωτέρω αναφερθέντων ΠΕΕ δεν υποβάλλονται μηνυτήριες αναφορές δεδομένου ότι, τα ποσά που καταλοζίζονται δεν αφορούν μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από παροχή εξαρτημένης εργασίας, αλλά εισφορές από αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης και ως εκ τούτου δεν υπόκεινται στα αναφερόμενα της παρ.1 του άρθρου 1 του Α.Ν.86/1967.

Σε περιπτώσεις δε όπου έχουν υποβληθεί σχετικές μηνυτήριες αναφορές αυτές θα πρέπει βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 1 του Α.Ν.86/1967 να ανακληθούν οίκοθεν από την Υπηρεσία.

Επισημαίνουμε ότι , για όσες μηνυτήριες αναφορές έχει ήδη προσδιορισθεί ημερομηνία εκδίκασης, θα πρέπει να διευκρινισθεί στο δικαστήριο από τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας μας ότι ,οι εν λόγω μηνυτήριες αναφορές υποβλήθηκαν εκ παραδρομής , δεδομένου ότι ,με βάση τα ανωτέρω, τα καταλογισθέντα με ΠΕΕ ποσά δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Α.Ν.86/1967.