Εργατικά / ΕΦΚΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ OAEE : 10/2012 ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση των διατάξεων του Ν.4002/11 σχετικά με τη συνταξιοδότηση επιζώντων συζύγων.


Αθήνα , 2 / 03/ 2012
Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 1 / 17097

Στο ΦΕΚ 180/22-8-11(τ.Α΄) δημοσιεύτηκε ο Ν.4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση, Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.».

Ειδικότερα με την παρ.5α του άρθρου 2 του παραπάνω νόμου, οι διατάξεις του αρθ.62 του Ν.2676/1999, όπως ισχύει, επεκτείνονται και στις περιπτώσεις συνταξιούχων εξ΄ ιδίου δικαιώματος από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ (με διατάξεις Δημοσίου).

Επίσης επεκτείνεται και σε αυτούς το δικαίωμα επιλογής εκ μέρους του δικαιούχου της σύνταξης που επιθυμεί να περιοριστεί μετά την τριετία, σύμφωνα με την παρ.2δ αρθ.62 Ν.2676/1999.

Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε όσους λαμβάνουν πολεμική σύνταξη γενικά ή σύνταξη με βάση τις διατάξεις των νόμων 1897/1990 και 1977/1991 καθώς και σε όσους υπάγονται στις διατάξεις της παρ.14 του αρθ.8 του Ν.2592/1998.

Τα ανωτέρω θα εφαρμόζονται για τις περιπτώσεις που ο θάνατος του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου επέλθει μετά την ισχύ του συγκεκριμένου άρθρου (22/08/2011) ενώ δεν επέρχεται καμία μεταβολή στις περιπτώσεις που ο θάνατος επήλθε πριν από την ημερομηνία αυτή.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

1) Θάνατος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του Οργανισμού τον 7 ο του 2011 και αίτηση συνταξιοδότησης τον 9 ο του 2011 . Ο επιζών σύζυγος λαμβάνει και σύνταξη εξ ιδίας ασφάλισης από το Δημόσιο.
Μετά την τριετία δεν γίνεται καμία μείωση διότι ο θάνατος είναι πριν την ισχύ του άρθρου 2 του Ν.4002/2011.

2) Θάνατος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του Οργανισμού τον 9 ο του 2011 και αίτηση συνταξιοδότησης τον ίδιο μήνα. Ο επιζών σύζυγος λαμβάνει και σύνταξη εξ ιδίας ασφάλισης από το Δημόσιο.
Μετά την τριετία θα γίνει μείωση ανάλογα με την ηλικία του συνταξιούχου στην σύνταξη της επιλογής του.