Εργατικά / ΕΦΚΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ: 36/2012 ΘΕΜΑ : «Επιλογή Κλάδου Υγείας για \"νέους\" ασφαλισμένους»


ΣΧΕΤ. : «- Ο Ν. 4075/2012 άρθρο 11

- Το αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.10279/1254/28.5.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης»

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2084/1992, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, για τα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση μετά την 1/1/93 ("νέοι" ασφαλισμένοι) προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση σε ένα φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και ασθένειας.

 

Όπου από την κείμενη νομοθεσία, λόγω παράλληλης απασχόλησης προβλέπεται ασφάλιση σε περισσότερους του ενός φορέα, ο ασφαλισμένος επιλέγει με αίτησή του το φορέα που επιθυμεί να ασφαλιστεί. Εάν επιθυμεί να ασφαλιστεί προαιρετικά και σε δεύτερο φορέα καταβάλλει ο ίδιος το σύνολο των προβλεπόμενων εισφορών.

 

Με το άρθρο 11 του Ν. 4075/2012 προβλέπεται ότι οι "νέοι" ασφαλισμένοι, που έχουν επιλέξει να ασφαλιστούν προαιρετικά και σε άλλο φορέα σύνταξης, του οποίου ο κλάδος παροχών ασθενείας σε είδος έχει ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ, να μπορούν να επιλέξουν με αίτησή τους εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του νόμου (δηλ. από 11/04/12 έως και 11/10/12) το φορέα για τον οποίο θα καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές και ο οποίος θα αποδίδει αυτές στον ΕΟΠΥΥ.