Εργατικά / ΕΦΚΑ

Εγκύκλιος OAEE: 54/2012 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση καταστατικών διατάξεων του Οργανισμού κατά το μέρος που αφορούν στην ασφαλιστική αντιμετώπιση των μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιρειών με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστη


Τροποποίηση καταστατικών διατάξεων του Οργανισμού κατά το μέρος που αφορούν στην ασφαλιστική αντιμετώπιση των μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιρειών με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα ή εμπορία

Αθήνα, 14/11/ 2012


Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 9 περ. α΄ του άρθρου 116 του ν.4072/2012, με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι καταστατικές διατάξεις του Οργανισμού κατά το μέρος που αφορούν στις προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα ή εμπορία και σας γνωρίζουμε τα εξής, για την ενιαία εφαρμογή τους:

 

1. Προϊσχύον ασφαλιστικό καθεστώς

 

Με τις προϊσχύουσες διατάξεις (άρθρο 1 παρ.2 του Π.Δ. 258/2005, όπως τροποποιήθηκε με όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν.3518/2006 και της παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 3846/2010) στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπήγοντο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε, εφόσον ήταν μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον, των οποίων ο σκοπός συνιστά επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, σε όλη την επικράτεια.

 

2. Ισχύον ασφαλιστικό καθεστώς από 11-4-2012 και εφεξής

 

Με τις ισχύουσες από 11-4-2012 διατάξεις (άρθρο 1 παρ.2 του Π.Δ. 258/2005, όπως αντικαταστάθηκε άρθρο 116 παρ. 9 περ. α΄ ν. 4072/2012), στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται μεταξύ των άλλων και :

 

▪ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 5%.

 

▪ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε με αντικείμενο επιχειρήσεως την εμπορία, τα οποία μετέχουν στο Εταιρικό Κεφάλαιο κατά ποσοστό τουλάχιστον 3%.

 

Με τις προαναφερθείσες ρυθμίσεις για τη συνδρομή των προϋποθέσεων υπαγωγής στην ασφάλιση των μελών των ΔΣ των ΑΕ ερευνάται κάθε φορά το αντικείμενο της επιχείρησης, βάσει του οποίου προσδιορίζεται το απαιτούμενο, για την υπαγωγή τους στην ασφάλιση, ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας (5% τουλάχιστον για επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα και 3% τουλάχιστον για εμπορία).

 

Για τις επιχειρήσεις με μικτές δραστηριότητες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η άσκηση εμπορίας, (αγορά και μεταπώληση άλλων προϊόντων, και όχι εκείνων που παράγονται από τη μεταποιητική δραστηριότητα της επιχείρησης), τα μέλη του ΔΣ των ΑΕ της κατηγορίας αυτής υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας είναι τουλάχιστον 3%.

 

Παράδειγμα:

 

Μέλος ΔΣ Ανώνυμης Εταιρείας με σκοπό: 1) Την παραγωγή πλαστικών υλικών συσκευασίας και παρεμφερών προϊόντων και πλαστικών υλικών γενικά. 2) Την εμπορία των πιο πάνω προϊόντων υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ εφόσον συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 5% τουλάχιστον. Εάν στο σκοπό της ίδιας εταιρείας περιλαμβάνεται και η εμπορία πλαστικών άλλων εταιρειών ή η αντιπροσώπευση αλλοδαπών εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων και επιχειρήσεων γενικά, τότε το μέλος του ΔΣ υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση εφόσον συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 3% τουλάχιστον.

 

3. Έλεγχος εγγραφών – επανεγγραφών – διαγραφών ασφαλισμένων από τα μητρώα του ΟΑΕΕ από 11-4-2012 και εφεξής

 

Τα περιφερειακά τμήματα, στην αρμοδιότητα των οποίων περιλαμβάνεται η υπαγωγή στην ασφάλιση των υπόχρεων προσώπων και η διαγραφή αυτών από τα Μητρώα ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ οφείλουν να εντοπίσουν τις γενόμενες από 11-4-2012 εγγραφές, επανεγγραφές – διαγραφές μελών ΔΣ Ανωνύμων Εταιρειών και να επανεξετάσουν αυτές με το ισχύον από την ημερομηνία αυτή ασφαλιστικό καθεστώς.

 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κακή υπαγωγή στα μητρώα ασφαλισμένων θα πρέπει να προβούν στην έκδοση ανακλητικής πράξης και ακολούθως να διαβιβάσουν την υπόθεση στην Περιφερειακή Διεύθυνση στην οποία υπάγονται για την επιστροφή των εισφορών ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.

 

Παρακαλούμε να λάβει γνώση ενυπόγραφα της παρούσης το προσωπικό της μονάδας σας.