Εργατικά / ΕΦΚΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ: 65/2011


ΘΕΜΑ : «Ασφάλιση όσων απασχολούνται με συμβάσεις μίσθωσης έργου που καταρτίζονται σύμφωνα με τον Ν. 2527/97 άρθρο 6»
ΣΧΕΤ. : «Οι εγκύκλιες οδηγίες αρ. 50/02 και 37/03»

Με τις παραπάνω εγκυκλίους δόθηκαν οδηγίες για την ασφάλιση των φυσικών προσώπων που απασχολούνται με συμβάσεις έργου.

Μεταξύ των άλλων στην εγκύκλιο 50/02 στην ενότητα Γ περίπτωση 2 αναφέρεται ότι στον ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ θα συνεχίσουν να ασφαλίζονται:

Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου με υπηρεσίες και Νομικά πρόσωπα Δημοσίου τομέα, για τη σύναψη των οποίων έχει τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 6 του Ν.2527/1997 και εκ του γεγονότος αυτού έχει - βάσει του ιδίου νόμου- εξασφαλιστεί ότι δεν υποκρύπτεται εξαρτημένη εργασία.

Με τις νέες διατάξεις του Ν.3996/2011 παρ. 1 αρθρ. 46 προβλέπεται ρητά πλέον ότι σε κάθε περίπτωση θα ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ, όσοι απασχολούνται με σύμβαση μίσθωσης έργου του άρθρου 6 του Ν.2527/1997 σε φορείς του Δημόσιου Τομέα του άρθρου 51 Ν.1892/1990 (Α΄ 101) - όπως αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο 50/02 - καθώς και σε επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού.

Στην παρ. 2 του άρθρου 46 του Ν.3996/2011 αναφέρεται ότι όσοι απασχολήθηκαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος (5/8/11) με μίσθωση έργου που καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/1997 στους φορείς που αναφέρθηκαν παραπάνω καθώς και σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 31 του Ν.1514/1985 για δράσεις που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ασφάλιση που έχει χωρήσει στον ΟΑΕΕ ή στον ΙΚΑ-ΕΤΑΜ παραμένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές εκατέρωθεν.

Οι διατάξεις της προαναφερόμενης παραγράφου 2 του άρθρου 46 του Ν.3996/2011 εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς υποθέσεις σε οποιοδήποτε στάδιο διοικητικής και δικαστικής διαδικασίας.

Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις εξαιρούνται (βάσει του Ν.3996/2011 αρθρ. 46 παρ. 4) οι απασχολούμενοι με σύμβαση μίσθωσης έργου, για τους οποίους λόγω της συγκεκριμένης απασχόλησης προκύπτει βάσει καταστατικών ή γενικών διατάξεων υποχρεωτική ασφάλιση στους τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων.

Τέλος, για τα λοιπά είδη συμβάσεων, πλην των προαναφερθέντων, ισχύουν όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο 50/02.