Αποφάσεις / ΠΟΛ

Ειδικό πρόγραμμα διατήρησης 4.500 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης με επιχορήγηση της εργοδοτικής εισφοράς σε τουριστικές επιχειρήσεις, που επλήγησαν από την πτώχευση επιχειρήσεων του ομίλου της "Thomas Cook"


 

Αρ. οικ. 10025/171/2020 (ΦΕΚ Β' 741/10-03-2020)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε

Την κατάρτιση ειδικού προγράμματος με θέμα: «Ειδικό πρόγραμμα διατήρησης 4.500 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης με επιχορήγηση της εργοδοτικής εισφοράς σε τουριστικές επιχειρήσεις, που επλήγησαν από την πτώχευση επιχειρήσεων του ομίλου της "Thomas Cook", ως εξής:

Άρθρο 1
Αντικείμενο και διάρκεια του προγράμματος


Αντικείμενο του προγράμματος είναι η διατήρηση 4.500 θέσεων πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα που επλήγησαν από την πτώχευση επιχειρήσεων του ομίλου της "Thomas Cook" και ιδίως των επιχειρήσεων Thomas Cook Group PLC, Thomas Cook Tour Operations Limited, Thomas Cook GmbH και Thomas Cook in Destination Management Limited για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Άρθρο 2
Πλαίσιο Ένταξης -Χρηματοδότηση


1. Για την υλοποίηση του προγράμματος προκαλείται δαπάνη ύψους έως 31.000.000 ευρώ, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
Για το 2020: έως 21.100.000 ευρώ.
Για το 2021: έως 9.900.000 ευρώ.

2. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) (Κανονισμού). Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Κανονισμού, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μια ενιαία επιχείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Επίσης, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μια ενιαία επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από τον ΟΑΕΔ με την υποβολή σε αυτόν υπεύθυνης δήλωσης, από τον δικαιούχο της ενίσχυσης, για οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας την οποία έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του εν λόγω Κανονισμού ή άλλων Κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος και με την οποία υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνει, επίσης, ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που της έχουν χορηγηθεί κατά το τρέχον και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει τα, κατά περίπτωση, ανωτέρω αναφερόμενα ποσά. (άρθρο 6, παρ. 1, 3 του Κανονισμού).

3. Το προβλεπόμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο χορηγούμενης ενίσχυσης αφορά σε «ενιαία» επιχείρηση. Στην έννοια της «ενιαίας» επιχείρησης περιλαμβάνονται, για τους σκοπούς του Κανονισμού, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους: α) μία επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης, β) μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύσει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης, γ) μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας, δ) μία επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα ανωτέρω στοιχεία α) έως δ) με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση. Ως ημερομηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.

Άρθρο 3
Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής - Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης


1. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι τουριστικές επιχειρήσεις:
α) πελάτης των οποίων ήταν οι πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου της "Thomas Cook" και η αξία των φορολογητέων εκροών τους κατά το διάστημα 1.1.2019 έως 30.9.2019 προς τις πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου της "Thomas Cook" υπερβαίνει σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) τη συνολική αξία των εκροών του ιδίου διαστήματος, ή
β) που συνδέονταν κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση ζ' του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) με πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου της "Thomas Cook".
 
2. Οι ανωτέρω δικαιούχοι πρέπει να διατηρήσουν καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος το προσωπικό που απασχολούσαν στην επιχείρηση τους με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου (πλήρους, μερικής ή /και εκ περιτροπής απασχόλησης) κατά την 23/9/2019.
Σε περίπτωση μείωσης του επιχορηγούμενου και δεσμευόμενου μη επιχορηγούμενου προσωπικού, η επιχείρηση πρέπει να προβεί σε αντικατάσταση των θέσεων, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, άλλως το πρόγραμμα διακόπτεται.
Στο προϋπάρχον δεσμευόμενο προσωπικό ανήκουν και τα άτομα που είναι σε ασθένεια, στράτευση, σε κυοφορία λοχεία, ή κάνουν χρήση της ειδικής άδειας μητρότητας, εφόσον απασχολούνταν με συμβάσεις αορίστου χρόνου, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται. Στο δεσμευόμενο προσωπικό δεν ανήκουν οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου
χρόνου.
Ως μείωση προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, θεωρείται:
α) η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,
β) η οικειοθελής αποχώρηση,
γ) η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση.
Η επιχείρηση δεσμεύεται για το σύνολο του προσωπικού της είτε αυτό απασχολείται στην έδρα είτε στα τυχόν υποκαταστήματα ή γραφεία της, που δραστηριοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας.
Δεν θεωρείται μείωση του προσωπικού:
- η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης,
-η φυλάκιση και ο θάνατος
Για τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Επίσης δεν θεωρείται μείωση προσωπικού η αποχώρηση για οποιοδήποτε λόγο, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, του μη δεσμευόμενου προσωπικού, δηλαδή των εργαζομένων που απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

3. Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται:
α. επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής,
i) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266) ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ii) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ ή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για παραβάσεις που αφορούν αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Ο δυνητικός δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους οι ως άνω κυρώσεις,
β. επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων,
γ. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς εκτός πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού (άρθρο 1).
Όταν το αντικείμενο εργασιών μιας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος, η επιχείρηση για να υπαχθεί υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρει ότι το επιχορηγούμενο άτομο δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών των περιπτώσεων του άρθρου 1 του Κανονισμού,
δ. συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις οι οποίες, στον χώρο όπου απασχολείται το επιχορηγούμενο άτομο (έδρα ή υποκατάστημα), συστεγάζονται με άλλη επιχείρηση.

Άρθρο 4
Ωφελούμενοι


1. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι το προσωπικό των τουριστικών επιχειρήσεων, το οποίο απασχολούνταν στην επιχείρηση κατά την 23/9/2019 με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

2. Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται για επιχορήγηση εργαζόμενοι που:
α. είναι εταίροι σε ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε), εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε) καθώς και ομόρρυθμοι εταίροι σε ετερόρρυθμη εταιρεία (Ε.Ε.)
β. είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ.) σε ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.),
γ. είναι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές εταιρειών,
δ. απασχολούνται στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων, ενδεικτικά επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά, ε.απασχολούνται από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης).

Άρθρο 5
Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης


1. Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 100% της εργοδοτικής εισφοράς, με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως.
Επίσης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται επιπλέον το ποσό που αντιστοιχεί στο 100% της εργοδοτικής εισφοράς του Δώρου Χριστουγέννων (με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ) και του Δώρου Πάσχα και των επιδομάτων αδείας (με ανώτατο όριο τα 250 ευρώ αντίστοιχα), για τους μήνες του προγράμματος που αυτά καταβάλλονται.

2. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

3. Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για τις θέσεις που διατήρησαν από την ημερομηνία υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα.
 
Άρθρο 6
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων


1. Μετά τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής εντολή κενής θέσης υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).
Τα υποκαταστήματα ή γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και σε τρίτη χώρα υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το υποκατάστημα ή το γραφείο.
Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις εξειδικεύεται στη δημόσια πρόσκληση.

2. Στην ηλεκτρονική αίτηση, η επιχείρηση αναφέρει υποχρεωτικά, τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και μόνο τα τυχόν νομικά πρόσωπα που είναι εταίροι ή μέτοχοι της επιχείρησης από 20% και άνω, ανεξαρτήτως εάν τα νομικά πρόσωπα της επιχείρησης είναι μέτοχοι ή εταίροι εντός ή εκτός της Ελληνικής επικράτειας, προκειμένου να γίνει η σώρευση των κρατικών ενισχύσεων.

3. Η ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η επιχείρηση φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής της αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία που θα οριστούν στην οικεία πρόσκληση. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από την επιχείρηση στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό της από τη διαδικασία. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικών Υποθέσεων, του ΕΦΚΑ και της ΓΓΠΣ.
Σε περίπτωση που μια επιχείρηση ή ένα υποκατάστημα επιχείρησης έχει υποβάλει αίτηση και θελήσει να την τροποποιήσει/διορθώσει, τότε μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά νέα αίτηση, η οποία θα ισχύει εφεξής, ακυρώνοντας κάθε προηγούμενη.
Η ως άνω διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές χρειαστεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης η επιχείρηση λαμβάνει αποδεικτικό στο οποίο αναγράφονται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία υποβολής.

Άρθρο 7
Διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης


1. Μετά την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων υπαγωγής, το αρμόδιο ΚΠΑ2 όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που απασχολείται ο επιχορηγούμενος, προβαίνει στην άμεση αξιολόγηση τους αναφορικά με την πληρότητα ή μη των όρων και προϋποθέσεων ένταξης στο πρόγραμμα.
 
2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων υπαγωγής των δυνητικά δικαιούχων είναι άμεση και λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υποβολής τους και η πληρότητα των στοιχείων που δηλώθηκαν. Η αξιολόγηση των αιτήσεων υπαγωγής ανατίθεται από τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2 στους αρμόδιους υπαλλήλους, οι οποίοι εξετάζουν την τυχόν ύπαρξη αποκλίσεων ανάμεσα στα στοιχεία της υποβαλλόμενης αίτησης και στα στοιχεία που εξήχθησαν καθώς και την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας (έλεγχος είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, έλεγχος σώρευσης και τήρησης κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, πράξεις επιβολής προστίμων από το ΣΕΠΕ). Επίσης προβαίνουν, εφόσον απαιτείται, στον έλεγχο των αναφερόμενων στην ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του ΕΦΚΑ, της Γ.Γ.Π.Σ. και του Υπουργείου Εσωτερικών (όσον αφορά στις περιπτώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των ομογενών).

3. Η αρμόδια Υπηρεσία πριν την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό ατόμων για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση, στο πλαίσιο του Κανονισμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα ποσά που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχει λάβει μέσα στην εξεταζόμενη χρονική περίοδο, δηλαδή για το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα έτη, και έχουν ενταχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis), και ύστερα από τον υπολογισμό του συνολικού ποσού της ενίσχυσης, που θα λάβει από το παρόν πρόγραμμα.

4. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των συνολικών θέσεων δεν πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσά ενίσχυσης που υπερβαίνουν τις 200.000 €. Σε οριακές περιπτώσεις που το ποσό επιχορήγησης για τις αιτηθείσες θέσεις μαζί με τις τυχόν κρατικές ή κοινοτικές ενισχύσεις που έχει λάβει η δικαιούχος επιχείρηση, προσεγγίζουν το παραπάνω ποσό, η δικαιούχος επιχείρηση προσκομίζει ονομαστική κατάσταση μισθοδοσίας με τις μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές του προσωπικού, τον κλάδο ασφαλιστικής κάλυψης (μεικτή, ΒΑΕ, επαγγελματικός κίνδυνος) καθώς και τα ποσοστά ασφαλιστικής κάλυψης, προκειμένου να ελεγχθεί η δυνατότητα υπαγωγής στο πρόγραμμα.

5. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ελέγχεται από τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2 ο οποίος εκδίδει τη σχετική απόφαση (απόφαση ένταξης ή απορριπτική απόφαση) η οποία κοινοποιείται στη δικαιούχο επιχείρηση.
Η εγκριτική απόφαση προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό των ατόμων, για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση καθώς και το συνολικό (προυπολογισθέν) ποσό της ενίσχυσης (άρθρο 6 παρ. 1 του Κανονισμού).

6. Ο υπεύθυνος διαχειριστής του συστήματος ενημερώνει υποχρεωτικά το ηλεκτρονικό σύστημα των αιτήσεων και για τις περιπτώσεις της απόρριψης μιας αίτησης, της απενεργοποίησης της και της μερικής ή ολικής ανάκλησης αντίστοιχα.
 
Άρθρο 8
Διαδικασία καταβολής επιχορήγησης παρακολούθηση επαληθεύσεις υποβολή αντιρρήσεων


1. Μετά τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης, ο δικαιούχος υποβάλλει εντός ενενήντα (90) ημερών αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά για καταβολή της επιχορήγησης, στο Γραφείο Απασχόλησης του αρμόδιου ΚΠΑ2 της έδρας ή του υποκαταστήματος όπου απασχολείται ο επιχορηγούμενος εργαζόμενος.
Ειδικά για την πρώτη επιχορήγηση, ως μήνας απασχόλησης, υπολογίζεται ο μήνας ένταξης, ανεξάρτητα από τον αριθμό ημερομισθίων που πραγματοποιήθηκαν.

2. Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημέρες, ύστερα από αίτηση της επιχείρησης και έκδοση σχετικής απόφασης του προϊσταμένου του ΚΠΑ2.

3. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλει η επιχείρηση είναι τα εξής:
α. έντυπη κατάσταση (έντυπο Β) η οποία περιλαμβάνει τις τρέχουσες μισθολογικές καταστάσεις και την ανάλυση των εργοδοτικών εισφορών με τα ακόλουθα στοιχεία:
αα. Το ονοματεπώνυμο των επιχορηγουμένων βάσει του προγράμματος,
αβ. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α) και Α.Μ.Ε.Φ.Κ.Α. επιχορηγουμένων,
αγ. την ημερομηνία πρόσληψής τους,
αδ. την ημερομηνία γέννησής τους,
αε. τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα,
αστ. το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ο εργαζόμενος το οποίο δεν είναι χαμηλότερο από τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο,
αζ. στήλη της υπεύθυνης δήλωσης με τις υπογραφές των επιχορηγουμένων ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν για το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση.
β. Παραστατικά/ αποδεικτικά πληρωμής μισθοδοσίας των επιχορηγούμενων για το αιτούμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την παρ.10 του αρθρ. 38 του ν. 4387/2016 (Α'85) και τη με αριθμ. οικ. 22528/430/2017 (Β'1721) υπουργική απόφαση.
γ. Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, με συνημμένη υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή.
δ. Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση ρύθμισης των οφειλών προς το ΕΦΚΑ ή το ΕΤΕΑΕΠ, ο δικαιούχος προσκομίζει τη ρύθμιση η οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνει το κρίσιμο χρονικό διάστημα και οι δόσεις της ρύθμισης να καταβάλλονται κανονικά. Εάν κριθεί απαραίτητο, τα παραπάνω στοιχεία διασταυρώνονται με τον ΕΦΚΑ ή το ΕΤΕΑΕΠ.
ε. Για τους δικαιούχους της περίπτωσης α) της παρ. 1 του άρθρου 3, βεβαίωση από την αρμόδια αρχή για την υπαγωγή στην αναστολή καταβολής Φ.Π.Α του άρθρου 7 του ν. 4638/2019 (Α'181) ή αρχείο που περιλαμβάνει τις φορολογητέες εκροές της περιόδου 1.1.2019 έως 30.9.2019 αναλυτικά ανά μήνα και συνολικά, τις φορολογητέες εκροές της περιόδου 1.1.2019 έως 30.9.2019 προς τις πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου της "Thomas Cook" αναλυτικά ανά μήνα και συνολικά, καθώς και κατάσταση των αντίστοιχων τιμολογίων, μόνο κατά την πρώτη αίτηση καταβολής της επιχορήγησης.
στ. Για τους δικαιούχους της περίπτωσης β) της παρ. 1 του άρθρου 3, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 της επιχείρησης στην οποία δηλώνεται η σύνδεση της με τις πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου της "Thomas Cook", κατά την έννοια της περ. ζ' του άρθρου 2 του ν. 4172/2013.
ζ. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης με λογαριασμό ΙΒΑΝ, στο οποίο εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου εργοδότη (μόνο κατά την πρώτη αίτηση καταβολής της επιχορήγησης) ή άλλο έγγραφο της τράπεζας από το οποίο να προκύπτει ο ΙΒΑΝ.
η. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (μόνο κατά την πρώτη αίτηση καταβολής της επιχορήγησης).
θ. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, στην οποία δηλώνει ότι τηρεί τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις δεσμεύσεις του προγράμματος.
ι. Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, όπου απαιτείται. Σύμφωνα με τις με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/10067/2007 (Β' 629) και ΔΙΑΔΠ/ Φ.Α.1.1/2407/26-01-2009 (Β' 297) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως ισχύουν, τα παραπάνω δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης υπηρεσία.
κ. Τυχόν επιπλέον απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν να υποβληθούν από τις δικαιούχους επιχειρήσεις στο αρμόδιο ΚΠΑ2, εξειδικεύονται στη δημόσια πρόσκληση.

4. Τα έντυπα: α. Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης) και β. Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από το ΚΠΑ2 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ.

5. Για την ομαλή πορεία των προγραμμάτων, την επίτευξη των στόχων τους, παρακολουθούνται ενδεικτικά: οι δεσμευθείσες επιχορηγούμενες θέσεις οι οποίες προκύπτουν μετά την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων, η καταβολή των επιχορηγήσεων.
Η παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τους όρους υλοποίησης όπως ορίζονται στην απόφαση χρηματοδότησης, γίνεται μέσω επαληθεύσεων. Κάθε αίτημα καταβολής ενίσχυσης ενεργοποιεί τις διαδικασίες επαλήθευσης πιστοποίησης. Οι επαληθεύσεις μπορεί να είναι διοικητικές ή και επιτόπιες.
Η οικονομική διαχείριση του προγράμματος διενεργείται, στην Υπηρεσία υλοποίησης του προγράμματος, μέσω ξεχωριστής λογιστικής μερίδας στην οποία καταχωρούνται, διακριτά για κάθε επιχορηγούμενη επιχείρηση, όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με τα διακριτικά χαρακτηριστικά των αντίστοιχων παραστατικών τους (ημερομηνία, είδος και αριθμός παραστατικού, κατηγορία, ποσό και αιτιολογία δαπάνης).

6. Μετά την υποβολή της αίτησης για καταβολή της επιχορήγησης, το Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 προβαίνει σε διοικητική επαλήθευση των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί με το αίτημα της δικαιούχου επιχείρησης. Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται έκθεση διοικητικής επαλήθευσης και ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος. Στη συνέχεια ο προϊστάμενος του ΚΠΑ2 προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης (έγκρισης ή απόρριψης καταβολής επιχορήγησης).

7. Εάν απορριφθεί η αξίωση για το αιτούμενο χρονικό διάστημα, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης ή και των δικαιολογητικών, ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 με απόφαση του δεν προβαίνει στην καταβολή του συγκεκριμένου ποσού.

8. Για την αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου διενεργούνται -τουλάχιστονδύο επιτόπιες επαληθεύσεις.

9. Οι επαληθεύσεις του προγράμματος διενεργούνται από ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα την κείμενη νομοθεσία.

10. Τα αρμόδια τμήματα διοικητικών υπηρεσιών των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων αναθέτουν τους ελέγχους, σύμφωνα με τη με αριθμ. 1952/39/15-07-2016 απόφαση του Δ.Σ. όπως ισχύει, σε ελεγκτές υπαλλήλους προκειμένου να διαπιστωθεί αν η επιχείρηση τηρεί τους όρους του προγράμματος (ενδεικτικά: λειτουργία της επιχείρησης, απασχόληση του επιχορηγούμενου και μη προσωπικού).

11. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις υλοποιούνται στην έδρα ή στο υποκατάστημα του δικαιούχου όπου απασχολείται ο επιχορηγούμενος εργαζόμενος καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος και σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης του. Επιτόπιες επαληθεύσεις πραγματοποιούνται και για το δεσμευόμενο, μη επιχορηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης.

12. Επιπλέον επιτόπιες επαληθεύσεις (πέραν των δύο) δύναται να διενεργηθούν κατά τη συνολική διάρκεια του προγράμματος, όταν κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος.

13. Για τις επαληθεύσεις λαμβάνονται υπόψη το ισχύον, εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο, η δημόσια πρόσκληση και το υποβληθέν αίτημα για καταβολή της ενίσχυσης.

14. Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται έκθεση επαλήθευσης και ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος έχοντας τη δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων επί των αποτελεσμάτων της έκθεσης εντός προβλεπόμενων προθεσμιών.

15. Όταν κατά την επαλήθευση (επιτόπια ή διοικητική) διαπιστώνεται παρατυπία, αυτή καταγράφεται στη σχετική έκθεση επαλήθευσης που συντάσσεται από τους αρμόδιους ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν. Αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται στην επιχείρηση.
 
16. Οι σχετικές εκθέσεις των επιτόπιων ελέγχων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του συνολικού προγράμματος, διατηρούνται στον φάκελο της επιχείρησης. Φάκελος διατηρείται και στις Υπηρεσίες Απασχόλησης του O.A.Ε.Δ. ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αφορούν στη σχέση της επιχείρησης με το συνολικό πρόγραμμα, ξεκινώντας από την αίτηση και μέχρι τη λήξη του χρόνου διατήρησης του προσωπικού, όπως παραστατικά δαπανών τόσο της δικαιούχου επιχείρησης όσο και της Υπηρεσίας που καταβάλλει την επιχορήγηση, διοικητικές πράξεις της Υπηρεσίας, όπως εγκριτικές αποφάσεις, αποφάσεις έναντι πιθανών ενστάσεων, εκθέσεις ελέγχων.

17. Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει αντιρρήσεις, εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή της έκθεσης επιτόπιας ή διοικητικής επαλήθευσης. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται άμεσα από τον προϊστάμενο του ΚΠΑ2 ο οποίος εκδίδει σχετική απόφαση.

18. Εάν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις, ο προϊστάμενος του ΚΠΑ2 εκδίδει σχετική απόφαση αποδοχής των αντιρρήσεων. Εάν ο δικαιούχος δεν υποβάλει εμπρόθεσμα τις αντιρρήσεις του ή δε γίνουν αποδεκτές, ο προϊστάμενος του ΚΠΑ2 εκδίδει σχετική απόφαση (ενδεικτικά: ανάκληση, διακοπή με αναζήτηση, απόρριψη αξίωσης για καταβολή της επιχορήγησης), η οποία κοινοποιείται στον δικαιούχο. Σε περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για το βάσιμο ή μη των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν, δύναται να διενεργείται άμεσα συμπληρωματική επιτόπια επαλήθευση από το ίδιο όργανο που διενήργησε την αρχική επαλήθευση. Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ή την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής των, η έκθεση οριστικοποιείται.
Κατά της απόφασης, ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της ενώπιον της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (απόφαση ΔΣ: 635/8.3.2016, Β' 1708, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

19. Οι ελεγχόμενοι δικαιούχοι υποχρεούνται:
ι. να διατηρούν τα σχετικά παραστατικά σε διακριτό φάκελο προκειμένου να ελέγχονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους/ελεγκτές και να διαπιστώνεται η τήρηση ή μη των όρων του προγράμματος,
ιι. να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους αρμόδιους υπαλλήλους/ελεγκτές του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4144/2013,
ιιι. να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται και
ιν. να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος de minimis (Κανονισμός). Αντίστοιχα, δυνάμει του ίδιου καθεστώτος, η υποχρέωση αυτή αφορά και τη χορηγούσα αρχή (ΟΑΕΔ), η οποία υποχρεούται να παράσχει τα εν λόγω αρχεία και έγγραφα για όλες τις επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, σε περίπτωση που αιτηθούν σχετικά οι Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
ν. να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για τουλάχιστον 10 χρόνια από την ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα.

Άρθρο 9
Δεσμεύσεις


Σε περίπτωση μείωσης του επιχορηγούμενου προσωπικού, η επιχείρηση πρέπει να προβεί σε αντικατάσταση των θέσεων, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, άλλως το πρόγραμμα διακόπτεται.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημέρες, ύστερα από αίτηση της επιχείρησης στην υπηρεσία και έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου του ΚΠΑ2.
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν τις επιχορηγούμενες και τις δεσμευόμενες θέσεις εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 της παρούσας.
Σε περίπτωση που η δικαιούχος επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της και εφόσον δεν το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, το πρόγραμμα διακόπτεται στο σύνολο του, και επιστρέφεται το αναλογούν ποσό της επιχορήγησης, σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας. Η επιχείρηση δεσμεύεται για το σύνολο του προσωπικού της είτε αυτό απασχολείται στην έδρα είτε στα τυχόν
υποκαταστήματα αυτής.
Σε περίπτωση που η δικαιούχος επιχείρηση παρά τις προσπάθειες της και τη συνεργασία με το ΚΠΑ2, αδυνατεί να αντικαταστήσει το προσωπικό της, και εφόσον η αδυναμία οφείλεται σε έλλειψη αντίστοιχης ειδικότητας (που διαπιστώνεται από το ΚΠΑ2), διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, ενώ το πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά για τις υπόλοιπες θέσεις.
Δεν θεωρείται αντικατάσταση η μεταφορά προσωπικού από άλλο υποκατάστημα της επιχείρησης το οποίο δεν έχει ενταχθεί στο ανωτέρω πρόγραμμα ή η μεταφορά προσωπικού από άλλη επιχείρηση συνδεδεμένη με την δικαιούχο επιχείρηση.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πρέπει να διατηρείται το ίδιο καθεστώς απασχόλησης του επιχορηγούμενου και του δεσμευόμενου μη επιχορηγούμενου προσωπικού.
Oι ανωτέρω δεσμεύσεις ισχύουν και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι και την έκδοση της εγκριτικής απόφασης.

Άρθρο 10
Επίλυση διαφορών - Διαδικασία ενστάσεων


Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει μεταξύ των ενδιαφερομένων ή και των δικαιούχων επιχειρήσεων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2), επιλύεται με απόφαση της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών.
Όλες οι ενστάσεις υποβάλλονται, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το κάθε φορά αρμόδιο ΚΠΑ2.
 
Άρθρο 11
Επιμήκυνση Προγράμματος


Είναι δυνατή η παράταση-επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης, κατά τριάντα (30) το πολύ ημέρες με ισόχρονη δέσμευση της επιχείρησης για μη απόλυση προσωπικού, για εργαζόμενο σε περίπτωση: α) δικαιολογημένης ασθένειας β) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται μετά από αίτηση του εργαζομένου. Η παράταση-επιμήκυνση γίνεται μετά από αίτηση της επιχείρησης και απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΠΑ2.
Σε περίπτωση αντικατάστασης επιχορηγούμενου μισθωτού μέσα στην προθεσμία των τριάντα (30) ημερών είναι δυνατή η παράταση-επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης του εργοδότη κατά τριάντα (30) ημέρες για κάθε άτομο που αντικαταστάθηκε, μετά από αίτηση του εργοδότη, με την προϋπόθεση να υποβληθεί πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος και απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου του ΚΠΑ2.

Άρθρο 12
Διακοπή επιχορήγησης


Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση, εφαρμόζονται η παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 (Α' 70), το άρθρο 123 του ν. 4270/2014 (Α' 143) και το εδ. α' της παρ. 1 του άρθρου 91 του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974) για την απόδοση στον ΟΑΕΔ, όπως ισχύουν.
Εάν μετά την υπαγωγή της επιχείρησης και την καταβολή επιχορήγησης, διαπιστωθεί ότι η δικαιούχος επιχείρηση δεν τηρούσε τις προϋποθέσεις υπαγωγής της στο πρόγραμμα, ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 προβαίνει στην ανάκληση της εγκριτικής απόφασης με αναζήτηση του συνολικού ποσού επιχορήγησης, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.
Εάν μετά την υπαγωγή της επιχείρησης διαπιστωθεί παράβαση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος και δεν έχει καταβληθεί επιχορήγηση, ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 προβαίνει στην ανάκληση της εγκριτικής απόφασης.

Άρθρο 13
Πληροφόρηση


Η πρόσκληση του προγράμματος δημοσιεύεται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτάται στην ιστοσελίδα ΟΑΕΔ. Επίσης συντάσσεται Δελτίο Τύπου, το οποίο αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στο διαδίκτυο (www.oaed.gr) και αποστέλλεται μέσω του Γραφείου Τύπου του ΟΑΕΔ στον ημερήσιο τύπο.

Άρθρο 14
Τελικές διατάξεις


1. Με δημόσια πρόσκληση που εκδίδεται από τον Διοικητή του Οργανισμού προσδιορίζεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπαγωγή στο πρόγραμμα και εξειδικεύεται κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την υλοποίηση του προγράμματος, στη βάση της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

2. Σε περίπτωση κάλυψης των θέσεων του ανωτέρω προγράμματος, πριν την ημερομηνία λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί μέχρι το 20% επί των αρχικά κατανεμηθεισών θέσεων. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις παραμένουν σε στάδιο αναμονής και ικανοποιούνται με βάση τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων, εφόσον δημιουργηθούν κενές θέσεις.

3. Ο Διοικητής του Οργανισμού δύναται με απόφαση του να αναστείλει, να παρατείνει και να λήξει την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για ένταξη στο πρόγραμμα, σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων που είχαν αρχικά προκηρυχθεί.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.