Εργατικά / ΕΦΚΑ

«Έλεγχος εγκυρότητας του ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Α.Α.Ε.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)»


Αρ. Π. 281789
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ


ΣΧΕΤ.: 1. Η αριθμ. οικ. 17535/Δ1.6002/06.05.2020 (ΦΕΚ 1754 Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας.
2. Τα υπ' αριθμ. 306179/19.11.2020 και 39588/02.02.2021 Γενικά Έγγραφα e-ΕΦΚΑ και η 41/2021 Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ.


Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις των άρθρων 23 - 30 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α'), όπως ισχύουν, καθορίστηκε το νομοθετικό πλαίσιο, που διέπει το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) του e-Ε.Φ.Κ.Α. και ειδικότερα το πεδίο εφαρμογής, τις πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση ΑΑΕ, οι προϋποθέσεις έκδοσής του και η διάρκεια ισχύος του. 

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού των παρεχόμενων Υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. έχουν τεθεί σταδιακά σε λειτουργία από το προηγούμενο έτος αναβαθμισμένες διαδικτυακές υπηρεσίες χορήγησης ενιαίου ΑΑΕ σε :

- πιστοποιημένους φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα (ΚΕΠ, Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Τραπεζικά Ιδρύματα, Συμβολαιογράφους),

- επιχειρήσεις απογεγραμμένες και μη στο Μητρώο Εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων του e - Ε.Φ.Κ.Α. και φυσικά πρόσωπα (ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενους, συνταξιούχους, μισθωτούς ασφαλισμένους, λοιπούς ιδιώτες).

Το ενιαίο ΑΑΕ εκδίδεται μετά από αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό έλεγχο εργοδοτικών και ατομικών ασφαλιστικών οφειλών κάθε ασφαλιστέας δραστηριότητας, βάσει προϋποθέσεων που τίθενται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Στις διατάξεις του άρθρου 9 της υπ'αριθμ. οικ.17535/Δ1.6002/06.05.2020 κοινής υπουργική απόφασης των Υπουργών Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας με θέμα «Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης - e-Ε.Φ.Κ.Α.» ορίζεται ότι: «.....Το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας φέρει ειδικό κωδικό αριθμό ταυτοποίησης μέσω του οποίου οι αρμόδιοι υπάλληλοι των φορέων στους οποίους προσκομίζεται μπορούν να εισέρχονται στο σύστημα και να ανακτούν το περιεχόμενό του......».

Με το παρόν γνωστοποιείται η έναρξη λειτουργίας αναβαθμισμένης υπηρεσίας ελέγχου εγκυρότητας η οποία, παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη, να επιβεβαιώνει την εγκυρότητα των χορηγηθέντων ενιαίων ΑΑΕ του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την ημερομηνία έκδοσής τους, καθώς και οι νέες παρεμβάσεις στην υπηρεσία και οι λειτουργικότητες που εκτελούνται.

ΓΕΝΙΚΑ

Στη νέα Υπηρεσία έχει περιληφθεί, πέραν των μέχρι σήμερα διαθέσιμων στοιχείων (Ημερομηνία - Αριθμός Συστήματος - Αριθμός Πρωτοκόλλου), μοναδικός «Αριθμός Εγκυρότητας».

Ο αριθμός εγκυρότητας εισάγεται από τον χρήστη στην ηλεκτρονική υπηρεσία ελέγχου εγκυρότητας των ΑΑΕ ως πρόσθετο κριτήριο ελέγχου.

Μετά την ταυτοποίηση του ΑΑΕ με τον Αριθμό Εγκυρότητας ανακτάται το εκδοθέν ΑΑΕ στη μορφή που ίσχυε κατά την έκδοσή του, σε φόρμα φορητού εγγράφου (PDF).

Με τη νέα λειτουργικότητα διασφαλίζεται ο έλεγχος ασφαλιστικής ενημερότητας και, αντίστοιχα, η εγκυρότητα του ΑΑΕ, κατά την ημερομηνία έκδοσής του.

Υπόδειγμα ΑΑΕ με «Αριθμό Εγκυρότητας»ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ

Για την πρόσβαση στην αναβαθμισμένη ηλεκτρονική υπηρεσία ελέγχου εγκυρότητας ΑΑΕ ακολουθούνται τα πιο κάτω βήματα:

- Είσοδος στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ → www.efka.gov.gr

- Επιλογή: → Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας → «Έλεγχος Εγκυρότητας Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας με Αριθμό Εγκυρότητας» (https://apps.ika.gr/eCheckClearance)

- Σύνδεση με τη χρήση κωδικών taxisnet και αυθεντικοποίηση του χρήστη (π.χ. υπαλλήλου δημόσιας υπηρεσίας, Τράπεζας, συμβολαιογράφου).

- Ο χρήστης εισερχόμενος στην εφαρμογή, μετά την αυθεντικοποίησή του, ακολουθεί τις οδηγίες της οθόνης.

- Για λόγους πρόσθετης ασφαλείας προστέθηκε κωδικός οπτικής επιβεβαίωσης (captcha), τον οποίο ο χρήστης καταχωρεί στο αντίστοιχο πεδίο.

Οθόνη ηλεκτρονικής υπηρεσίας ελέγχου εγκυρότητας ΑΑΕΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΝΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ

Η νέα Υπηρεσία έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία για ΑΑΕ εκδοθέντα από 14/7/2021 και εφεξής.


-προσοχή
Η παλαιά υπηρεσία ελέγχου εγκυρότητας «Επιβεβαίωση Εγκυρότητας Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας» (
https://apps.ika.gr/eCheckInsurance), παραμένει σε ισχύ για εκδοθέντα ΑΑΕ έως 13/7/2021 και για έξι (6) μήνες. Για την χρήση της έχουν παρασχεθεί οδηγίες με τα υπ' αριθμ. 306179/19.11.2020 και 39588/02.02.2021 Γενικά Έγγραφα e-Ε.Φ.Κ.Α.

Με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων να λάβει γνώση του παρόντος το αρμόδιο προσωπικό.