Νόμοι / Εγκύκλιοι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΟΜΟΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ: 203/2008


ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δ'

ΤΜΗΜΑ Συνεδρίαση της 6ης Φεβρουαρίου 2008 ΣΥΝΘΕΣΗ : Πρόεδρος : Ιωάννης Πράσινος, Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ. Νομικοί Σύμβουλοι: Χρήστος Θωμόπουλος Κρίτων Μανωλής Φωκίων Γεωργακόπουλος, Βλάσιος Βούκαλης Βασίλειος Σουλιώτης, Αντώνιος Κλαδιάς, Παρασκευάς Βαρελάς, Σπυρίδων Παπαγιαννόπουλος, Κων/νος Γεωρ Γεωργάκης Παναγιώτης Σπανός Κων/νος Χαραλα- μπίδης.

Εισηγητής :Κων/νος Χαραλαμπίδης Νομικός Σύμβουλος Αρ. Ερωτήματος:    Α.Π. 3762/31.8.2006 της Δ/νσης Όρων Εργασίας (Τμήμα Ισότητας των Φύλων) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Περίληψη Ερωτήματος: Εάν η άδεια γάμου των εργαζομένων πρέπει να χορηγείται κατά το χρόνο τέλεσης του γάμου ή και σε άλλο χρονικό διάστημα.

I. Κατά τα προκύπτοντα από τα στοιχεία του φακέλλου του Ερωτήματος εργαζόμενη στην ................ απουσίασε από την εργασία της κατά το χρονικό διάστημα από 24.3.2005 έως 20.7,2005 λόγω αδειών κυοφορίας και λοχείας. Στη συνέχεια, και μέχρι 9.8.2005 έκανε χρήση της κανονικής της αδείας και, αμέσως μετά, μέχρι 31.12.2005, απουσίασε με άδεια ανατροφής τέκνων, άνευ αποδοχών. Στο μεταξύ, στις 8.10.2005, ετέλεσε γάμο και προσκόμισε τα σχετικά δικαιολογητικά στην εργοδότρια εταιρεία. Επέστρεψε στην εργασία της την 2.1.2006 και την 20.2.2006 υπέβαλε αίτηση χορήγησης πενθήμερης άδειας γάμου. Ενόψει του παραπάνω ιστορικού υποβλήθηκε σχετικό ερώτημα, με το οποίο η υπηρεσία έθεσε το γενικότερο ζήτημα Εάν η άδεια αυτή θα πρέπει να χορηγείται κατά τη χρονική περίοδο τέλεσης του γάμου ή και σε άλλο χρονικό διάστημα (π.χ. στην περίπτωση της εργαζόμενης της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και μετά την παρέλευση περίπου πέντε μηνών από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου)».

II. Το όρθρο 6 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του έτους 1993 προέβλεψε ότι: «Εργαζόμενοι και εργαζόμενες, που συνάπτουν γάμο, δικαιούνται να πάρουν άδεια γάμου πέντε (5) εργασίμων ημερών με αποδοχές η οποία δεν συμψηφίζεται με την ετήσια κανονική άδεια που προβλέπεται από τον Α.Ν. 539/1945    ». Με το άρθρο 10 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των ετών 2000 και 2001 η «άδεια γάμου του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993 προσαυξάνεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται εξαήμερο και παραμένει σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται πενθήμερο».

III. Η άδεια γάμου, συστηματικά κατατάσσεται μεταξύ των ειδικών και πρόσθετων αδειών των μισθωτών, θεσπίσθηκε αρχικά με ωρισμένες συλλογικές συμβάσεις και γενικεύθηκε, για όλους τους εργαζόμενους, με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. της 9.6.1993 (αρθ. 6) που καθιέρωσε υποχρέωση των εργοδοτών να χορηγούν αυτήν, με πλήρεις αποδοχές, στους μισθωτούς τους ενόψει της σύναψης πολιτικού ή θρησκευτικού γάμου, για πέντε εργάσιμες ημέρες. Η ελάχιστη αυτή διάρκεια των 5 ημερών μπορεί να καθορισθεί μεγαλύτερη με συλλογικές συμβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις, όπως και έχει έκτοτε καθοριστεί για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων. Ενόψει του είδους και της φύσης της ειδικής άδειας γάμου επί αυτής ισχύουν μεταξύ άλλων, και τα εξής: α) Η άδεια αυτή όπως και άλλες ειδικές άδειες είναι ανεξάρτητη από την τακτική ετήσια άδεια ανάπαυσης και δεν συμψηφίζεται σ' αυτήν (βλ. Λ. Ντάσιου ό.π. και, για παρόμοιο θέμα, γνμδ. Ν.Σ.Κ. 464/2006), β) Είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη, εφόσον ζητηθεί από τον εργαζόμενο, γ) Δεν έχει καθορισμένη, από διάταξη νόμου, συλλογικής σύμβασης κ.λ.π., χρονική αφετηρία από την οποία και υπολογίζεται η διάρκειά της, όπως π.χ. η άδεια μητρότητος ανατροφής τέκνου, άσκησης του εκλογικού δικαιώματος κ.ά. δ)Τις ημέρες που θα απουσιάσει ο μισθωτός με άδεια γάμου δικαιούται τις συνηθισμένες αποδοχές του. Στη θεωρία πλειοψηφεί η άποψη ότι η συγκεκριμένη άδεια χορηγείται κατά το χρόνο που συνάπτεται ο γάμος κατόπιν αίτησης του εργαζομένου, και όχι σε άλλη, άσχετη, χρονική στιγμή (Στ. Βλαστός: Επίτομο Ατομικό Εργατικό Δίκαιο, εκδ. 2001 σελ. 414, Λεοντάρης: Εργατικό Δίκαιο τ.Ι, εκδ. 2004 σελ. 355 - αντίθετος Μαρκόπουλος: Η άδεια γάμου ΔΕΝ 42 σελ. 197 επ.).

Πράγματι, η άδεια γάμου που προβλέπεται από τις Εθνικές ή άλλες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ως εκ του σκοπού για τον οποίο θεσπίστηκε θα πρέπει, κατ' αρχήν, να ζητείται και να χορηγείται επικά ίρως, δηλαδή για το εργάσιμο πενθήμερο προ ή μετά της ημερομηνίας τέλεσης του γάμου. Οσάκη, όμως, ο μισθωτός τελεί, κατά το διάστημα αυτό σε νόμιμη άδεια άλλου είδους πρέπει να γίνει δεκτόν ότι το δικαίωμα λήψεως της αδείας γάμου δεν απόλλυται αλλά τελεί σε αναστολή καθόλο το χρονικό διάστημα που διαρκεί η νόμιμη άδεια του μισθωτού. Εξ αυτού έπεται ότι μετά τη λήξη του χρόνου αυτού αναστολής, δύναται να ασκηθεί το δικαίωμα του μισθωτού για λήψη της οφειλόμενης αδείας γάμου η άσκηση δε του δικαιώματος αυτού θα πρέπει κατά την καλή πίστη να γίνει εντός ευλόγου χρόνου.

IV. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω επί του τεθέντος ερωτήματος αρμόζει κατά την ομόφωνη γνώμη του Τμήματος, η ανωτέρω αναλυτικώς δοθείσα απάντηση.-

Ο Εισηγητής Θεωρήθηκε
Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.