Αποφάσεις / ΠΟΛ

Εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων για εφοδιασμούς πλοίων από ελεύθερα αποθέματα έτους 2019.


Α.1348/2019Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε:

1. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης καυσίμων για εφοδιασμούς πλοίων από ελεύθερα αποθέματα (φορολογημένα καύσιμα) που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2019 μέχρι και 30.06.2019, δύναται να υποβληθούν από τους δικαιούχους εμπρόθεσμα είτε μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2019 είτε μέχρι τη 31η Ιανουαρίου 2020, αντίστοιχα.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.