Νέα

Eνεργά προγράμματα επιδοτήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω Αναπτυξιακού Νόμου, ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ


 

Αναπτυξιακός Νόμος 4399

 
   
   
   

Επανέναρξη των καθεστώτων επιδότησης "Γενική Επιχειρηματικότητα" και " Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων" του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται έως τις 31 Ιουλίου 2020.

Αφορά επενδύσεις κατ' ελάχιστο 100.000€ συν ΦΠΑ, στους εξής κλάδους: παραγωγή (πρωτογενής), μεταποίηση (δευτερογενής), τουρισμό, εξειδικευμένες υπηρεσίες κ.α

Επιλέξιμες δαπάνες

- Κτιριακές εγκαταστάσεις

- Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου

- Μηχανολογικός εξοπλισμός - τεχνικές -ειδικές εγκαταστάσεις

- Λοιπός εξοπλισμός

- Μεταφορικά μέσα

- Αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει την λειτουργία της

- Άυλα στοιχεία ενεργητικού

- Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας

 
   
 
 
 
 
 
 

Δράσεις στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

 
   
   
   

Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει ενεργοποιήσει στην παρούσα φάση τρία (3) συνολικά προγράμματα επιχορηγήσεων για τις επιχειρήσεις της, υφιστάμενες ή και νέες/υπό σύσταση.

1. Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων

2. Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό - αναβάθμιση υφιστάμενων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

3. Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης επιχειρήσεων

 
   
 
 
 
 
 

 

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

 
 
 

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην επανένταξη στην αγορά εργασίας 5.000 ανέργων πρώην αυτοαπασχολουμένων, που έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στους οποίους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω της δημιουργίας μιας νέας οικονομικής οντότητας.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού, που πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

-έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 μέχρι 6/8/2018

-δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξάμηνο από 7/8/2018 έως 6/2/2019

-έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ για τουλάχιστον ένα έτος

-έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), από τις 7/2/2019 και μετά, κι εφόσον έχει αξιολογηθεί θετικά το επιχειρηματικό τους σχέδιο από τον ΟΑΕΔ

Διάρκεια Επιχορήγησης

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες, με τρίμηνη δέσμευση και με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες.

Ποσό Επιχορήγησης

Το ποσό επιχορήγησης ανέρχεται από 12.000 έως 24.000 ευρώ και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις και με την πιθανή, μετά από αίτηση του δικαιούχου, επέκταση του προγράμματος μπορεί να ανέλθει έως το ποσό των 36.000 ευρώ.

 
 
 
 
 

 

Eπιχορήγηση για πρόσληψη προσωπικού σε επιχειρήσεις στην Ήπειρο

 
 
 

Η πρόσκληση αφορά την ενίσχυση των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τέσσερις τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης :

- αγροδιατροφής (για προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο Παράρτημα I της ΣΛΕΕ)

- βιομηχανίας της εμπειρίας (τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργική βιομηχανία)

- παροχής υπηρεσιών ΤΠΕ

- υγείας/ευεξίας

Σε ποιους απευθύνεται: Αφορά υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις.

Περίοδος υποβολής: από 7/01/2020 έως 31/08/2020.

Όροι και προϋποθέσεις:

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ). Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης πριν την 1.7.2019.

Να διαθέτουν έδρα ή υποκατάστημα εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Ηπείρου πριν την 1.1.2018.

Να έχουν κλείσει μία (1) τουλάχιστον ετήσια οικονομική χρήση (2018) κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους, έναρξη δραστηριότητας πριν τις 1.1.2018.

Τι χρηματοδοτείται: Το μισθολογικό κόστος του ωφελούμενου για 18 μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβάνοντας τις μηνιαίες μικτές αποδοχές, τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα Αδείας.

 
 
 
 
 

 

Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

 
 
 

 

-παράταση του προγράμματος, έως 30/11/2020

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις 3-ετίας για επενδύσεις από 20.000-200.000€ με 50-65% επιδότηση (Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων).

Επιδοτούμενες δαπάνες:

μηχανήματα και εξοπλισμός, πιστοποιήσεις, branding - συσκευασία - ετικέτα, ψηφιακή προβολή, συμβουλευτικές υπηρεσίες - τεχνικές μελέτες, μεταφορικά μέσα, μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων.

Το πρόγραμμα αυτή την περίοδο είναι ενεργό και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι με σειρά προτεραιότητας.

 
 
 
 
 

Εξωστρεφής επιχειρηματικότητα στην Δυτική Μακεδονία

 
   
   
   

Χρηματοδότηση δράσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας νέων και υφιστάμενων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών, του εμπορίου και επιλεγμένων υπηρεσιών, για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Περίοδος υποβολής: από 15/06/2020 έως 30/09/2020

Όροι και προϋποθέσεις: Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών, του εμπορίου και επιλεγμένων υπηρεσιών, έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2018, διαθέτουν δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.

Είδος ενίσχυσης: 65% επιδότηση για επενδύσεις με επιχορηγούμενο π/υ 15.000€ - 300.000€ συν ΦΠΑ

Επιδοτούμενες δαπάνες: μηχανήματα και εξοπλισμός, πιστοποιήσεις, branding - συσκευασία - ετικέτα, ψηφιακή προβολή, συμβουλευτικές υπηρεσίες - τεχνικές μελέτες, μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων.

 
   
 
 
 
 
 

 

Ψηφιακή αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης

 
   
   
   

Ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ με σκοπό την ενδυνάμωση του σκέλους της εφαρμογής ΤΠΕ, ως βασικής υποστηρικτικής τεχνολογίας, για την επίτευξη βελτιώσεων σε όρους παραγωγικότητας και προωθητικών ενεργειών από επιχειρήσεις.

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στους παρακάτω τομείς προτεραιότητας στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι τομείς προτεραιότητας της RIS3Crete: • Αγροδιατροφή • Ενέργεια • Τουρισμός • Πολιτιστικές - Δημιουργικές Βιομηχανίες • Χοντρικό – λιανικό εμπόριο • Υλικά – Κατασκευές • Εφοδιαστική Αλυσίδα • Περιβάλλον • Εκπαίδευση • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) • Υγεία – Φάρμακα

Περίοδος υποβολής - από 12/3/2020 έως 30/6/2020

100% επιδότηση για επενδύσεις έως 15.000€

Όροι και προϋποθέσεις

Κάποιες εκ των βασικών προϋποθέσεων συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

1. Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής τους πρότασης

2. Να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρης διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας (δηλαδή να έχουν συσταθεί πριν από τη 1/1/2017)