Εργατικά / ΕΦΚΑ

Επισημάνσεις - τροποποιήσεις οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή Σ.Σ.Ε. εργατοτεχνιτών οικοδόμων


Αθήνα, 31/05/2012

Αριθ. Πρωτ. Α41/ΟΕ/2

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Σχετ.: Τα με αριθ. Α41/Ο.Ε./1/21.8.2009 , Α41/1/3.4.2012 και Α41/ΟΕ/1/3.5.2012 Γενικά Έγγραφα.

 

Με το με αριθ. Α41/ΟΕ/1/3.5.2012 Γενικό Έγγραφο της Διεύθυνσή μας, προς διευκόλυνσή σας, παρασχέθηκαν οδηγίες και διευκρινίσεις αναφορικά με τα ισχύοντα για τους απασχολούμενους σε οικοδομικά και τεχνικά έργα μετά την ισχύ των διατάξεων του νόμου 4046/2012 (ΦΕΚ 28 Α΄) και της με αριθ. Π.Υ.Σ. αρ. 6 της 28.2.2012 ( ΦΕΚ 38 Α΄).

 

Στο εν λόγω έγγραφο και όσον αφορά τους απασχολούμενους οι οποίοι ενέπιπταν στην εφαρμογή της «Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των εργαζομένων οικοδόμων και συναφών κλάδων όλης της χώρας » και είχαν σε ισχύ συμβάσεις εργασίας με εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, αναφέρεται ότι, υπάρχει η δυνατότητα , μετά από συμφωνία των μερών, να περιορισθούν οι όροι της από 14-07-2009 έως τα οριζόμενα στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση , όπως αυτή ισχύει μετά τον νόμο 4046/2012 (ΦΕΚ 28 Α΄) και την με αριθ. Π.Υ.Σ. αρ. 6 της 28.2.2012 ( ΦΕΚ 38 Α΄).

 

Ακολούθως στην περίπτωση α) αναφέρεται, μεταξύ άλλων,ότι: {… Απαραίτητη όμως προϋπόθεση, για την αποδοχή αυτή, αποτελεί η πλήρωση των προϋποθέσεων που προαναφέρονται, δηλαδή της σύναψης μεταξύ των μερών «ατομικών συμβάσεων εργασίας» και της κατάθεσης αυτών στο αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης….}

 

Επειδή όμως, όπως μας ενημέρωσε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με βάση το ισχύον νομικό και νομολογιακό πλαίσιο (άρθρο 30 παρ. 4 του Ν. 3996/2011), «οι εργοδότες καταθέτουν πίνακες προσωπικού στις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχει κάθε είδους μεταβολή των αποδοχών από προγενέστερο καθεστώς δηλαδή είτε με ατομική σύμβαση είτε λόγω επιβολής συστήματος εκ περιτροπής απασχόλησης είτε μερική απασχόληση», τροποποιούνται ως προς το σημείο αυτό οι οδηγίες και ορίζεται ότι:

 

« …. Προϋπόθεση, αποτελεί η πλήρωση των προϋποθέσεων που προαναφέρονται, και της ενημέρωσης με κατάθεση πινάκων για τις μεταβολές των αποδοχών στο αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης …»

 

Διευκρινίζεται επίσης ότι, η έννοια της «απόδειξης των πράγματι καταβαλλομένων αποδοχών στους εργατοτεχνίτες», περιλαμβάνει οποιοδήποτε στοιχείο αποδεικνύει αυτές, όπως είναι οι αποδείξεις πληρωμής, ιδιωτικά συμφωνητικά, υπεύθυνες δηλώσεις , δηλώσεις ενώπιον οργάνων σε επιτόπιους ελέγχους ή αλλού κ.λ.π. και επίσης ότι, οι εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. υπολογίζονται επί των μικτών αποδοχών των ασφαλισμένων.

 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με το έγγραφο αυτό.