Εργατικά / ΕΦΚΑ

Επιστροφή εισφορών στα μη δικαιούμενα εφάπαξ βοηθήματος πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου αρθ. 82 του ν. 3996/2011 με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθρ. 38 του ν. 2084/92


Αθήνα, 13-9-2012
Α.Π.: Φ.80020/οικ. 17161/630

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθ. 38 του ν. 2084/1992 παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής των ατομικών εισφορών στους μή δικαιούμενους εφάπαξ βοηθήματος.

Με αφορμή ερώτημα που υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας, σχετικά με το εάν έχει εφαρμογή η ανωτέρω διάταξη περί επιστροφής εισφορών και στα οριζόμενα της παρ. 2α του αρθ. 82 του ν. 3996/2011 πρόσωπα (γονείς, αδέλφια) θανόντος ασφαλισμένου χωρίς σύζυγο και τέκνα, τα οποία δεν δικαιούνται εφάπαξ βοηθήματος, η υπηρεσία μας υπέβαλε σχετικό ερώτημα προς το Γραφείο Νομικού Συμβούλου της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων που προκάλεσε την υπ΄ αρίθμ. 264/2012 ομόφωνη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, την οποία αποδέχτηκε ο κ. Υπουργός.

Ειδικότερα με την αρ. 264/2012 ομόφωνη Γνωμοδότησή του τo Νομικό Συμβούλιο του Κράτους δέχθηκε τα εξής:

Οι διατάξεις της παρ. 2 του αρθ. 38 του ν. 2084/1992, με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής των ατομικών εισφορών θανόντος ασφαλισμένου, ο οποίος δεν δικαιούται εφάπαξ βοηθήματος, καταλαμβάνουν όλα τα πρόσωπα της παρ. 1 του ιδίου άρθρου και νόμου στα οποία περιλαμβάνονται και τα πρόσωπα της παρ. 2α του αρθρ. 82 του ν. 3996/2011 (γονείς, αδέλφια).

Ως εκ τούτου ελλειπόντων συζύγου και τέκνων, οι γονείς και τα αδέλφια του θανόντος ασφαλισμένου δικαιούνται, κατόπιν αιτήσεως, την επιστροφή των ασφαλιστικών του εισφορών.

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε για την άμεση και πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση οι Υπηρεσίες του Υπουργείου είναι στην διάθεσή σας.