Εργατικά / ΙΚΑ

Επιβολή προστίμου για την μη αναγγελία ή την εκπρόθεσμη αναγγελία αποχώρησης μισθωτού


Αριθμ. Φ.11321/30149/1961

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 περ. δ΄ του ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291, Α΄), όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170, Α΄).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98, Α΄).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 372/1995 (Φ.Ε.Κ. 201, Α΄) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» και του π.δ. 213/1992 (Φ.Ε.Κ. 102, Α΄) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

4. Τις διατάξεις της αριθμ. 2876/7.10.2009 (Φ.Ε.Κ. 2234, Β΄) απόφασης του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 110/2011 (Φ.Ε.Κ. 243, Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Ι.Κ.Α.− Ε.Τ.Α.Μ.,

αποφασίζουμε:

Σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους του εργοδότη της υποχρέωσης του για αναγγελία στον ΟΑΕΔ της οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού εντός (8) οκτώ ημερών και εφόσον η αποχώρηση αυτή δεν αποδεικνύεται από κανένα έγγραφο στοιχείο, επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου διαμορφώνεται στο ποσό των 400,00 ευρώ, εφόσον η οικειοθελής αποχώρηση δηλώνεται πέραν των οκτώ ημερών και έως την τελευταία εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα του επομένου μήνα απ’ αυτόν που έληξε η οκταήμερη προθεσμία.

Εάν η δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης υποβληθεί μετά την τελευταία εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα του επόμενου μήνα απ’ αυτόν που έληξε η οκταήμερη προθεσμία ή δεν υποβληθεί, τότε το ύψος του προστίμου διαμορφώνεται στα 800,00 ευρώ.

Σε περίπτωση εξόφλησης του προστίμου εντός δέκα πέντε ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της πράξης, τότε παρέχεται έκπτωση 20%, ανεξάρτητα από τη χρονολογική σειρά ταμειακής βεβαίωσης.

Το ανωτέρω πρόστιμο επιβάλλεται σε όλες τις περιπτώσεις που διαπιστώνεται από 5.8.2011 και εφεξής παράβαση της υποχρέωσης αναγγελίας της οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού εντός της οκταήμερου προθεσμίας.

Υπόδειγμα του εντύπου αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού ακολουθεί την παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.