Νόμοι / Εγκύκλιοι

Φορολόγηση αμοιβών ιατρών που συμβάλλονται με ασφαλιστικά ταμεία


Αθήνα, 9 Μαίου 2012

Αρ Πρωτ.: Δ12Α 1074196 2012

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Σε απάντηση του από 7-2-2012 ερωτήματος σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε., μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 6 του V.3842/2010. οι οποίες εφαρμόζονται για συναλλαγές που πραγματοποιούνται από διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν από 1-1-2011 και μετά, χρόνος κτήσης του εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες από τον ελεύθερο επαγγελματία. Όταν πρόκειται για παροχή υπηρεσιών διαρκείας, χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που καθίσταται απαιτητό καθε επί μέρους τμήμα της αμοιβής για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Κατ' εξαίρεση. για τους ελεύθερους επαγγελματίες που αποκτούν εισόδημα οπό παροχή υπηρεσιών στο Δημόσιο και τα νομικό πρόσωπα δημοσίου δικαίου, χρόνος κτήσης του εισοδήματος τους θεωρείται ο χρόνος είσπραξής του.

 

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε., όπως ίσχυαν πριν από την αντικατάσταση και αναρίθμησή τους με τον ν.3842/2010, προβλεπόταν ότι χρόνος κτήσης του εισοδήματος αττό υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο ο δικαιούχος εισέπραξε τούτο. Ως είσπραξη, για την επιβολή και για την παρακράτηση φόρου, θεωρείται και η πίστωση του δικαιούχου στα βιβλία του υπόχρεου για την καταβολή της αμοιβής, ύστερα από προηγούμενη επί αποδείξη αναγγελία στο δικαιούχο.

 

3. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (σχετ. n Σ913/18-3-1981 διαταγή και τα 1009369/139/Α0012/24-1-2007 και 1110338/1759/A0012/7-10-1998 έγγραφά μας), δεδομένου ότι η έκδοση των ενταλμάτων πληρωμής από τις Δ/νσεις Εντελλομένων Εξόδων αποτελεί ασκητό δικαίωμα για το δικαιούχο, ως χρόνος απόκτησης του εισοδήματος των γιατρών που έχουν συμβληθεί με τα ασφαλιστικά ταμεία θεωρείται εκείνος κατά τον οποίο ο δικαιούχος έλαβε με οποιονδήποτε τρόπο γνώση της έκδοσης του ανωτέρω εντάλματος πληρωμής, η οποία έκδοση συνιστά πίστωση του ποσού της αμοιβής, χωρίς να εξετάζεται ο χρόνος έκδοσης του προβλεπόμενου από τον Κ.Β.Σ. στοιχείου. Τα ασφαλιστικά ταμεία υποχρεούνται στο τέλος του έτους να εκδίδουν σχετική βεβαίωση για κάθε πιστωτή τους, στην οποία εμφανίζεται ο αριθμός των χρηματικών ενταλμάτων που εκδόθηκαν στο όνομά τους, καθώς και το συνολικό ποσό το οποίο θεωρείται ότι εισέπραξαν και αποτελεί εισόδημα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε

 

4. Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι, χρόνος απόκτησης του εισοδήματος για τους γιατρούς από παροχή υπηρεσιών στο Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, μεταξύ των οποίων είναι και τα ασφαλιστικά ταμεία, εξακολουθεί να θεωρείται ο χρόνος είσπραξής του. Συνεπώς, με βάση τα όσα προαναφέραμε, χρόνος απόκτησης του εισοδήματος των γιατρών εξακολουθεί να θεωρείται το έτος εκείνο που λαμβάνεται το εκκαθαριστικό σημείωμα από το ασφαλιστικό ταμείο και υποχρέωση για φορολόγηση υπάρχει για τα ποσά που αναγράφονται σε αυτό ανεξάρτητα από τον χρόνο έκδοσης του προβλεπόμενου από τον Κ.Β.Σ. στοιχείου.