Εργατικά / ΕΦΚΑ

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 4075/2012 (Α, 89)


Αθήνα, 28/5/2012

Αρ. Πρωτ.: Φ.80000/4856/685

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 89/Α/11-4-2012 δημοσιεύθηκε ο ν.4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της Νομοθεσίας στην οδηγία 2010/18/ΕΕ και άλλες διατάξεις» και στο άρθρο 41 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εξόφληση οφειλών του ΟΓΑ και των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας ΓΓΚΑ προς θεραπευτήρια, ασφαλισμένους, μονάδες τεχνητού νεφρού ιδιωτικών κλινικών και μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης και συγκεκριμένα:

 

Παράγραφος 2α

 

Με την παρ. 2α, δίνεται η δυνατότητα στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ να εξοφλήσουν δαπάνες του Οργανισμού, σε θεραπευτήρια και ασφαλισμένους του, που αφορούν δαπάνες νοσηλείας έως 31-12-2011 και οι οποίες παρέμεναν ανεξόφλητες επειδή κατά τον έλεγχο των παραστατικών στη σχετική πράξη είχε διατυπωθεί από τα αρμόδια όργανα «επιφύλαξη», με περαιτέρω συνέπεια τη μη έγκριση από τον οικείο Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου των σχετικών ποσών.

 

Επίσης ορίζεται ότι, για την εκκαθάριση και απόδοση δαπανών νοσοκομειακής περίθαλψης από τον Οργανισμό στα πάσης φύσεως θεραπευτήρια (κρατικά νοσοκομεία, θεραπευτήρια κοινωφελών ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδιωτικά θεραπευτήρια με τα οποία ο ΟΓΑ συνάπτει συμβάσεις) ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από την αριθ.400/106/1979 (Β, 191) Υπουργική Απόφαση (τρόπος ελέγχου των υποβλειθησών παραστατικών).

 

Παράγραφος 3

 

Με την παρ. 3, δίνεται η δυνατότητα στον ΟΓΑ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας ΓΓΚΑ να εξοφλήσουν δαπάνες προς μονάδες τεχνητού νεφρού ιδιωτικών κλινικών και μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης καθώς και προμηθευτές αυτών, που διενεργήθηκαν έως 21-3-2012 για την περίθαλψη νεφροπαθών ασφαλισμένων τους δυνάμει απευθείας αναθέσεων λόγω επειγουσών αναγκών ή με οποιονδήποτε άλλον επείγοντα τρόπο και η πληρωμή των οποίων δεν εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο.