Εργατικά / ΕΦΚΑ

Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του ν.4075/2012 Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις


Αθήνα, 16-5-2012

Αρ. Πρωτ.:Φ.80000/οικ.10469/819

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 89/11-4-2012, τεύχος Α΄, δημοσιεύθηκε ο νόμος 4075/2012 ««Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις».

 

Eιδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ανωτέρω νόμου, τροποποιούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ του άρθρου 138 του ν.4052/2012, κατά το μέρος που αφορά στις προϋποθέσεις οι οποίες απαιτούνται για το διορισμό υπαλλήλου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή εποπτευόμενου οργανισμού ως μέλους στις Τ.Δ.Ε. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Ο.Α.Ε.Ε., των λοιπών, πλην νομού Αττικής, νομών της χώρας.

 

Συγκεκριμένα, με την κοινοποιούμενη διάταξη, αντικαθίσταται το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του κεφαλαίου ΙΑ του άρθρου 138 του ν.4052/2012 (ΦΕΚ Α΄ 41), ως εξής:

 

«Στις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των υπολοίπων νομών της χώρας διορίζονται ως Πρόεδροι μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί των τακτικών διοικητικών ή πολιτικών δικαστηρίων ή υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ κατηγορίας Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ βαθμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή εποπτευόμενου οργανισμού πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ως μέλη υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή εποπτευόμενου οργανισμού, πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ κατηγορίας, με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στο Υπουργείο ή στον εποπτευόμενο φορέα, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους».

 

Επομένως, οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για το διορισμό ως μελών (τακτικού και αναπληρωματικού) στις ΤΔΕ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΟΑΕΕ, υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή εποπτευόμενου οργανισμού πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για τις ΤΔΕ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή πλην ΟΑΕΕ, για τις ΤΔΕ του ΟΑΕΕ, είναι ότι τα ανωτέρω πρόσωπα πρέπει να ανήκουν στην ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ κατηγορία και να έχουν πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στο Υπουργείο ή στον εποπτευόμενο φορέα.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών σας, προς εφαρμογή της εν λόγω διάταξης.