Νέα

Ηλεκτρονική εφαρμογή για το ΤΕΠΑΗ (Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων)


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 9/5/19

 

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ανακοινώνει ότι από σήμερα, 09/05/2019, είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό της, στην ενότητα eTEPAI (https://www.aade.gr/polites/etepai), η ηλεκτρονική εφαρμογή για το ΤΕΠΑΗ (Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων). Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη και στην αγγλική γλώσσα.


Η πληρωμή του ΤΕΠΑΗ πραγματοποιείται με όλους τους διαθέσιμους ηλεκτρονικούς
τρόπους.

 

To ΤΕΠΑΗ αφορά όλα τα πλοία άνω των επτά (7) μέτρων: α) ιδιωτικά πλοία αναψυχής, β) επαγγελματικά πλοία αναψυχής ολικής ναύλωσης του ν. 4256/14, γ) επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια του ν. 4254/14 και δ) πλοία που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας και για το λόγο αυτό επιβαρύνονται με ΤΕΠΑΗ ως ιδιωτικά πλοία αναψυχής.

 

Στην ενότητα eTEPAI έχουν επίσης αναρτηθεί επικαιροποιημένες συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, αναφορικά με ζητήματα υπολογισμού και πληρωμής του ΤΕΠΑΗ, καθώς και ενημερωτικό φυλλάδιο (μπροσούρα) στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και τουρκική γλώσσα.

 

Τέλος επισημαίνουμε ότι όλα τα πλοία που βρίσκονται σήμερα, 09/05/2019, πρώτη ημέρα εφαρμογής του ΤΕΠΑΗ, στα ελληνικά χωρικά ύδατα, έχουν περιθώριο δέκα ημερών, δηλαδή έως και 18/05/2019, για να καταβάλλουν το ΤΕΠΑΗ του μηνός Μαΐου.

 

HELLENIC REPUBLIC
Athens, May 09, 2019
PRESS RELEASE
The Independent Authority for Public Revenue (IAPR) announces that as of today, 09/05/2019, it is available on its website, in the eTEPAI section (https://www.aade.gr/polites/etepai), the electronic application of TEPAI (Recreational and Daily Tour Cruise Ships Fee ). The application is also available in English.
Payment of TEPAI can be made by all available electronic means.
TEPAI concerns all ships with total length over 7m: (a) private leisure ships
(b) professional leisure ships, subject to full chartering schemes under Law 4256/2014, (c) professional tourist day ships under Law 4256/2014 and (d) leisure ships classified as professional, according to the laws of another country and therefore are liable with TEPAI as private leisure ships.
On the eTEPAI section of IAPR’s website, there have been also posted updated Frequently Asked Questions (FAQ’s), both in Greek and in English, concerning the calculation and payment of TEPAI, and an informative brochure in Greek, English, French, German, Italian and Turkish.
Finally, we point out that all ships being today, 09/05/2019, first day that TEPAI is applicable, in Greek territorial waters, have a ten-day deadline, until 18/05/2019, to pay the TEPAI for the month of May.