Εργατικά / ΕΦΚΑ

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ48/89/18.11.2011


ΘΕΜΑ: «Ενέργειες για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. έτους 2011».
ΣΧΕΤ.: Η αρ. εγκύκλιο 64/11.

Με την ως άνω σχετική εγκύκλιο σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 3996/2011, με τις οποίες επαναοριοθετήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του Ε.Κ.Α.Σ.· καθορίστηκαν δε τα ποσά και τα εισοδηματικά κριτήρια του Ε.Κ.Α.Σ. για το 2011.

Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., μετά από συνεργασία με την υπηρεσία μας, προέβη στις δέουσες ενέργειες, ώστε να καταβληθεί στους δικαιούχους του Ε.Κ.Α.Σ. (συμπεριλαμβανομένων και των δικαιούχων του επιδόματος των 30 €) το ποσό του επιδόματος μηνός Δεκεμβρίου μαζί με τη σύνταξη (αυτόματη χορήγηση σε 159.558 παλαιούς δικαιούχους σε περίπτωση αλλαγής κλιμακίου, χορήγηση για πρώτη φορά σε 17.284 νέους συνταξιούχους και επαναχορήγηση σε 17.024 συνταξιούχους, στους οποίους είχε διακοπεί η καταβολή του επιδόματος το έτος 2010 ή και από προηγούμενα έτη, συνολικά δε σε 193.866 συνταξιούχους.

ΔΙΑΚΟΠΗ Ε.Κ.Α.Σ. ΛΟΓΩ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΑΥΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Αποφασίστηκε να διακοπεί η χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. στους συνταξιούχους που εμπίπτουν στις κατηγορίες κωδικών διακοπής 01, 12, 13 και 14.

Στις κατηγορίες συνταξιούχων 01,13 και 14, η Δ/νση Εκμετάλλευσης, θα αποστείλει επιστολή με την οποία θα ενημερωθούν ότι, επειδή διαπιστώθηκε αδυναμία ταύτισης των στοιχείων τους μεταξύ των αρχείων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εκείνων της Γ.Γ.Π.Σ., θα διακοπεί η καταβολή του επιδόματος με τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2011.

Προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη δικαιώματος στο εν λόγω επίδομα για το έτος 2011, θα πρέπει το αργότερο μέχρι 31/12/2011 να μεταβούν στο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων του Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους, προσκομίζοντας εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, οικονομικού έτους 2010, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και αντίγραφο αυτού καθώς και πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής συντάξεων, για να πιστοποιηθούν και να διασταυρωθούν ο Α.Φ.Μ. και τα ακριβή ατομικά στοιχεία τους.

Στους συνταξιούχους της κατηγορίας κωδικού διακοπής 12 (με μείωση ξένης σύμβασης) θα σταλεί από τη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης επιστολή με την οποία θα ενημερωθούν ότι θα ληφθούν υπόψη για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. 2011 και τα ποσά συντάξεων που λαμβάνουν από φορέα συνταξιοδότησης του εξωτερικού.

Προκειμένου λοιπόν να γίνει ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. το 2011, θα πρέπει να προσκομίσουν στο αρμόδιο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων βεβαίωση του ξένου φορέα με τα ποσά συντάξεων που έλαβαν το έτος 2009 ή βεβαίωση από την τράπεζα που κατατίθεται η σύνταξη του εξωτερικού, όπου είναι δυνατόν, το αργότερο μέχρι 31/12/2011.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε 12.059 συνταξιούχους θα διακοπεί η χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ., διότι δεν κατέστη δυνατή η διαπίστωση εάν είναι δικαιούχοι του επιδόματος (π.χ. διπλοσυνταξιούχοι, συνταξιούχοι θανάτου με πολλαπλότητα κ.λ.π.- κωδ. διακοπής 02, 04 μέχρι 07 και 11).

Σ' αυτούς η Διεύθυνση Εκμετάλλευσης θα αποστείλει επιστολή, με την οποία θα τους ενημερώνει ότι διακόπτεται η καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ. με την πληρωμή της σύνταξης μηνός Δεκεμβρίου 2011 και ότι μπορούν να προσέλθουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες Πληρωμών Συντάξεων, προσκομίζοντας αστυνομική ταυτότητα και αντίγραφο αυτής, εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας οικονομικού έτους 2010, καθώς και πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής συντάξεων, προκειμένου να γίνει επανέλεγχος του δικαιώματος χορήγησης του Ε.Κ.Α.Σ. για το έτος 2011.

Στις περιπτώσεις των διπλοσυνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και άλλου φορέα θα ζητηθεί και βεβαίωση από τον άλλο φορέα με τα ποσά συντάξεων που έλαβαν το έτος 2009.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η Διεύθυνση Εκμετάλλευσης θα αποστείλει επιστολή σε 19.579 συνταξιούχους στους οποίους διακόπτεται το επίδομα εξαιτίας της υπέρβασης των νέων εισοδηματικών κριτηρίων για το έτος 2011, με την οποία ενημερώνονται ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος για το έτος 2011 και ότι γι' αυτό το λόγο διακόπτεται η καταβολή του.

Επίσης ενημερώνονται ότι μπορούν να προσέλθουν στο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων του Υποκαταστήματος του τόπου κατοικίας τους, εάν έχουν αντίρρηση γι' αυτή τη διακοπή, προσκομίζοντας το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ( και φωτοαντίγραφό της), εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας οικονομικού έτους 2010 ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. περί μη υποχρέωσης εκ του νόμου προς υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος καθώς και πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής συντάξεων, προκειμένου να επανελεγχθούν τα εισοδήματά τους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Α. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. θα σας αποστείλει ονομαστικές καταστάσεις των συνταξιούχων των κατηγοριών που εμπίπτουν στους κωδικούς διακοπής του Ε.Κ.Α.Σ. προκειμένου να ενημερωθείτε.

Β. Σχετικά με τα ποσά Ε.Κ.Α.Σ. που καταβλήθηκαν αχρεώστητα πλην καλόπιστα, σας γνωρίζουμε ότι αυτά τα ποσά δεν θα αναζητηθούν.

Γ. Μετά τον έλεγχο με βάση τα νέα εισοδηματικά κριτήρια, με την πληρωμή μηνός 12/2011 θα χορηγηθεί στους νέους δικαιούχους το Ε.Κ.Α.Σ. μόνο για τον 12/2011, χωρίς όμως να δοθούν αναδρομικά, είτε αυτά αφορούν ποσά Ε.Κ.Α.Σ. από 1/1/2011 είτε αφορούν παρωχημένο χρονικό διάστημα πριν την 1/1/2011, τα οποία είχαν σταλεί με Δ.Α.Μ. στη μηχανογράφηση.

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι δεν θα προβείτε σε καμία ενέργεια μέσω Υποκαταστήματος για τις αναγγελίες που έχουν ήδη αποσταλεί με Δ.Α.Μ.

Τα αναδρομικά θα δοθούν μέσω μηχανογράφησης, η ημερομηνία δε καταβολής τους θα αποφασιστεί από την Διοίκηση του Ιδρύματος.

Η Η.ΔΙ.Κ.Α., στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, καλείται να σας αποστείλει καταστάσεις ανά Υποκ/μα στις οποίες θα φαίνεται το συνολικό ποσό των αναδρομικών που δεν καταβλήθηκε με τον μήνα 12/2011, ανά δικαιούχο.

Δ. Εφιστούμε την προσοχή σας στις περιπτώσεις που δε θα καταστεί δυνατός ο μηχανογραφικός έλεγχος για τη διαπίστωση πλήρωσης των κριτηρίων και θα ελεγχθεί η χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. από τις υπηρεσίες, στην περίπτωση που πληρούν τις προϋποθέσεις, να επαναφέρεται η πληρωμή του επιδόματος μηχανογραφικά, ώστε να αποφευχθεί η διαφοροποίηση που συναντάται μεταξύ των δικαιούχων που είχαν αναγγελθεί στη μηχανογράφηση και εξακολουθεί σε αυτούς να καταβάλλεται το Ε.Κ.Α.Σ., ενώ σε όσους το είχαν δικαιωθεί με χειρόγραφο τρόπο πληρωμής, να διακόπτεται.