Νέα

Καταβολή έκτακτης οικονομικής βοήθειας στις οικογένειες των ατόμων που έχασαν τη ζωή τους από σεισμό ή άλλα φυσικά φαινόμενα και εξαιτίας τους


 

Αρ. Δ11 / οικ. 7422/249 (ΦΕΚ Β' 758/05.03.2019)

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη  αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τους δικαιούχους, το ύψος της έκτακτης οικονομικής βοήθειας, τη διαδικασία καταβολής, τις αρμόδιες υπηρεσίες, τον χρόνο και τον τρόπο καταβολής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 18 του ν. 2768/1999 (Α' 273) ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Καταβολή έκτακτης οικονομικής βοήθειας - Δικαιούχοι


1. Καταβολή έκτακτης οικονομικής βοήθειας, ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €), στο σύζυγο θανόντος από σεισμό ή άλλα φυσικά φαινόμενα (πλημμύρες) και εξαιτίας τους, ή στο πρόσωπο με το οποίο είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή, εάν δεν υπάρχουν, στον πλησιέστερο συγγενή του.

2. Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής βοήθειας σύμφωνα με την παράγραφο 1 είναι ο σύζυγος ή το πρόσωπο με το οποίο είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή, εάν δεν υπάρχουν, ο πλησιέστερος συγγενής των θανόντων εξαιτίας των πλημμύρων που έπληξαν το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας Νομού Εύβοιας την 30η Σεπτεμβρίου 2018, το Δήμο Μάνδρας Αττικής την 15η Νοεμβρίου 2017 και το Δήμο Ευρώτα Νομού Λακωνίας την 7η Σεπτεμβρίου 2016 και εξαιτίας του σεισμού που έπληξε το Δήμο Λέσβου Δήμου Λέσβου την 12η Ιουνίου 2017. Ως προς τον προσδιορισμό των δικαιούχων για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής βοήθειας, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Κληρονομικού Δικαίου, ιδίως δε οι διατάξεις περί κληρονομικής διαδοχής και δικαιώματος αποποίησης.

3. Η εφάπαξ έκτακτη οικονομική βοήθεια της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη τακτική ή έκτακτη οικονομική ενίσχυση ή επίδομα που καταβλήθηκε ή καταβάλλεται για την στήριξη των πληγέντων από το σεισμό ή τη φυσική καταστροφή.

4. Το ανωτέρω ποσό ορίζεται ως αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Άρθρο 2
Αρμόδιες Υπηρεσίες.


1. Αρμόδια όργανα για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής βοήθειας είναι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Οι Αιτήσεις Υπεύθυνες δηλώσεις των δικαιούχων υποβάλλονται στη Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία είναι αρμόδια για τη συγκέντρωση των Αιτήσεων -Υπεύθυνων δηλώσεων, τις διασταυρώσεις των υποβληθέντων στοιχείων, τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, την έκδοση αποφάσεων εγκρίσεων δαπάνης .

3. Το ποσό καταβάλλεται στους δικαιούχους από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Άρθρο 3
Διαδικασία χορήγησης


1. Για τη καταβολή της έκτακτης οικονομικής βοήθειας του άρθρου 1, απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης υπεύθυνης δήλωσης και των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, από τον ενδιαφερόμενο ή από τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του, στη Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την οποία της γνωστοποιούν τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία αυτεπαγγέλτως αναζητά ή επαληθεύει, σύμφωνα με τις παραγράφους 5, 6 και 7 του παρόντος άρθρου:

α) Πλήρες ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και μητρώνυμο.

β) Ημερομηνία γέννησης

γ) Σχέση με τον θανόντα (σύζυγος ή άτομο με το οποίο είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή πλησιέστερος συγγενής).

δ) Αριθμό αστυνομικής Ταυτότητας ή αριθμό διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου, ή σχετικής προσωρινής βεβαίωσης αρμόδιας αρχής και νόμιμου τίτλου διαμονής-παραμονής εάν είναι αλλοδαπός, και αντίγραφα αυτών.

ε) Αριθμό φορολογικού μητρώου.

στ) Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

ζ) Στοιχεία λογαριασμού τράπεζας (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι κύριοι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι και φωτοαντίγραφο αυτού.

η) Σε περίπτωση δικαιούχου ατόμου που τελεί υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης απόφαση αρμόδιου δικαστικού οργάνου στην οποία να ορίζεται ο δικαστικός συμπαραστάτης.

θ) σε περίπτωση δικαιούχου ανήλικου τέκνου που τελεί υπό καθεστώς επιτροπείας επιμέλειας απόφασης αρμοδίου δικαστικού οργάνου στην οποία να ορίζεται ο έχων την επιτροπεία επιμέλεια.

2. Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, όταν δικαιούχοι είναι τα ανήλικα τέκνα τους που αποτελούν ιδία οικογένεια, υποβάλλεται αίτηση υπεύθυνη δήλωση από το φυσικό πρόσωπο που έχει με δικαστική απόφαση την επιτροπεία επιμέλεια των ανήλικων τέκνων.

3. Σε περίπτωση ατόμου που τελεί υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης υποβάλλεται αίτηση υπεύθυνη δήλωση από το φυσικό πρόσωπο που έχει με δικαστική απόφαση οριστεί ως δικαστικός συμπαραστάτης.

4. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

β) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών από την υπηρεσία του Δήμου στο Δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή.

γ) Δικαστική απόφαση ανάθεσης επιμέλειας του Επιτρόπου ή του ασκούντος την επιμέλεια σε περιπτώσεις ανήλικων δικαιούχων.

δ) Δικαστική απόφαση ορισμού Δικαστικού Συμπαραστάτη σε περιπτώσεις ατόμων που τελούν υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης.

ε) Βεβαίωση από αρμόδια δημόσια αρχή (αστυνομία ή πυροσβεστική υπηρεσία) που να βεβαιώνει την ύπαρξη του συγκεκριμένου κάθε φορά φυσικού φαινομένου στην εκάστοτε πληγείσα περιοχή.

στ) Βεβαίωση από αρμόδια δημόσια αρχή που να βεβαιώνει ότι ο θάνατος του προσώπου για το οποίο ζητείται η καταβολή της εν λόγω έκτακτης οικονομικής βοήθειας στους δικαιούχους επήλθε εξαιτίας του συγκεκριμένου κάθε φορά φυσικού φαινομένου που έλαβε χώρα, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σαφώς στη ληξιαρχική πράξη θανάτου η αιτία θανάτου.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του / των δικαιούχων ότι δεν έχει/ ουν λάβει από άλλη πηγή τη συγκεκριμένη παροχή για την ίδια αιτία.

5. Η αναζήτηση των προαναφερόμενων δικαιολογητικών ή η επαλήθευση επιβεβαίωση του περιεχομένου τους πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 ή εφόσον αυτό δεν καθίσταται δυνατόν, αντικαθίστανται με την υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος.

Η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην περίπτωση εκείνη που κάποιο δικαιολογητικό δεν είναι δυνατόν να αναζητηθεί για αντικειμενικό και μόνο λόγο (π.χ. καταστροφή αρχείων δήμου) και αντικαθιστά κατά περίπτωση μόνο αυτό.

6. Κατ' εξαίρεση, εάν δεν καθίσταται δυνατή η αυτεπάγγελτη διασταύρωση των εν λόγω στοιχείων, η αρμόδια Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καλεί τους δικαιούχους να αποστείλουν με κάθε πρόσφορο μέσο τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα στοιχεία, η αυτεπάγγελτη διασταύρωση των οποίων δεν κατέστη εφικτή.

7. Η αρμόδια Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να αναζητά οποτεδήποτε τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που αντικαθίστανται με υπεύθυνη δήλωση κατά τα ανωτέρω.

8. Τα έγγραφα της αλλοδαπής του παρόντος άρθρου θα πρέπει να είναι νόμιμα μεταφρασμένα και επικυρωμένα.

9. Στην Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τηρείται ηλεκτρονικό ή και φυσικό αρχείο των αιτήσεων και των δικαιολογητικών που τις συνοδεύουν.

 

Άρθρο 4

Διαδικασία ελέγχου


1. Η καταβολή της έκτακτης οικονομικής βοήθειας γίνεται με βάση τα δηλωθέντα από το δικαιούχο στοιχεία, τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ως προς αυτά, καθώς και τα δικαιολογητικά όπου αυτά απαιτούνται.

2. Σε περίπτωση που υπάρχει ταύτιση των δηλωθέντων στοιχείων με αυτά που προκύπτουν από τις διασταυρώσεις ή μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εγκριτική πράξη.

3. Εάν προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων ή της εξέτασης των δικαιολογητικών, εκδίδεται, από την Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, απορριπτική πράξη.

Άρθρο 5
Διαδικασία καταβολής


1. Η πληρωμή πραγματοποιείται με την έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού επιλογής του δικαιούχου.

2. Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων, το ποσό της έκτακτης οικονομικής βοήθειας μοιράζεται εξίσου μεταξύ των δικαιούχων.

3. Ο τύπος, η μορφή, το περιεχόμενο της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης, για την εφαρμογή της παρούσας, θα προσδιορισθούν από τη Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων εκδίδεται το τακτικό χρηματικό ένταλμα είναι:

α. Αντίγραφο της απόφασης του αρμόδιου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.

β. Τα δικαιολογητικά της παρ. 4 του άρθρου 2.

γ. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο διατάκτη, στην οποία θα αναφέρονται τουλάχιστον:

i) ο λογαριασμός οικονομικής ταξινόμησης,

ii) ο φορέας του οποίου επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός,

iii) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,

iv) τα στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ,

v) το δικαιούμενο ποσό και

 

vi) την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου.


Άρθρο 6
Κατάργηση διατάξεων


Οι αριθμ. Δ23/22246-1172/2017 (Β' 4484) και Δ23/47558-2206/2017 (Β' 4484) κοινές υπουργικές αποφάσεις καταργούνται.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος.


Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.