Νέα

Καταβολή συντάξεων Δημοσίου μηνός Φεβρουαρίου 2020, την 27.01.2020


 

Αρ. οικ. 2508/2020 (ΦΕΚ Β' 60/21-01-2020)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις αποφασίζουμε:

Οι συντάξεις του Δημοσίου μηνός Φεβρουαρίου 2020 να καταβληθούν, αντί της 30ης Ιανουαρίου 2020, την 27η του ίδιου μηνός.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.