Εργατικά / ΕΦΚΑ

Καθορισμός αμοιβής βάσει απόδοσης των συνταξιούχων πρώην υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης


 

Αρ. Φ. ΕΦΚΑ/οικ.12052/221/2021 (ΦΕΚ Β' 1552/16.04.2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε:

1. Η μηνιαία μικτή κατ’ αποκοπή αμοιβή κάθε συμβαλλόμενου πρώην υπαλλήλου του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256) για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, ορίζεται σε επτακόσια (700) € με την προϋπόθεση επεξεργασίας εξήντα (60) συνταξιοδοτικών φακέλων. Σε περίπτωση επεξεργασίας μικρότερου αριθμού φακέλων, η αμοιβή μειώνεται αναλογικά. Δεν οφείλεται αμοιβή για την επεξεργασία μικρότερου των σαράντα (40) συνταξιοδοτικών φακέλων το μήνα.

2. Η οργάνωση, η επίβλεψη του έργου, καθώς και τα όργανα και η διαδικασία πιστοποίησης επίτευξης των στόχων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ.

3. Η δραστηριότητα αυτή εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 27 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43).

4. Η ανάθεση του έργου πραγματοποιείται με την υπογραφή σύμβασης έργου μεταξύ του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ και του συμβαλλόμενου πρώην υπαλλήλου του φορέα, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες, άνευ δυνατότητας ανανέωσης.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.