Εργατικά / ΕΦΚΑ

Καθορισμός αρμοδίων υπηρεσιών για την έκδοση της βεβαίωσης πιστοποίησης της ιδιότητας των ανέργων του Λογαριασμού Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών Θεσσαλονίκης και του Λογαριασμού Ανεργίας Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Α


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Έχοντας υπόψη κτλ:

 

αποφασίζουμε:

 

Ως αρμόδιες Υπηρεσίες για την έκδοση της βεβαίωσης πιστοποίησης της ιδιότητας των ανέργων του Λογαριασμού Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών Θεσσαλονίκης και του Λογαριασμού Ανεργίας Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Ανεργίας και Δώρου του Ε.Τ.Α.Π. − M.M.E., ορίζονται τα Τμήματα Εσόδων Παροχών της Α΄ και της Γ΄ Διεύθυνσης του Ε.Τ.Α.Π. − Μ.Μ.Ε., τα οποία βεβαιώνουν το χρονικό διάστημα της επιδότησης σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στις Υπηρεσίες και τις καταστατικές διατάξεις των Τομέων.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012