Αποφάσεις / ΠΟΛ

Καθορισμός αρμοδίων υπηρεσιών και διαδικασίας καταστροφής πινακίδων κυκλοφορίας σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 4530/2018


Αρ. Π. Α.Τ.Υ.Ε. Α.Α.Δ.Ε. 1148065 ΕΞ 2019 (ΦΕΚ Β' 4126/12-11-2019)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός


Καθορίζουμε τη διαδικασία καταστροφής των πινακίδων κυκλοφορίας με ανακύκλωσή τους και ορίζουμε τις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών.

Άρθρο 2
Αρμόδιες υπηρεσίες


Η διαγωνιστική διαδικασία καταστροφής των πινακίδων κυκλοφορίας με ανακύκλωσή τους διεξάγεται με μέριμνα των Υπηρεσιών της Φορολογικής Διοίκησης, στις οποίες έχει μεταβιβασθεί αρμοδιότητα διατάκτη νομαρχιακού Προϋπολογισμού της A.A.Δ.Ε., όπως αναφέρονται στη στήλη 4 του Πίνακα της περίπτωσης α' της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Α' της Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52, 234, 1032 και 3052) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (A.A.Δ.Ε.) με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (A.A.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής.», όπως εκάστοτε ισχύει. Η διαδικασία διεξάγεται για τις υπηρεσίες της χωρικής τους αρμοδιότητας.
Ειδικότερα, οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες θα διενεργούνται από τις οργανικές μονάδες που αναφέρονται στη στήλη 6 του Πίνακα της περίπτωσης α' της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α' της ως άνω απόφασης, όποτε, κατά την κρίση της αρμόδιας σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο υπηρεσίας, κριθεί σκόπιμο.
Ο Διοικητής της A.A.Δ.Ε., κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της A.A.Δ.Ε., δύναται να αναθέτει τη διενέργεια της διαδικασίας καταστροφής πινακίδων στη Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών Τμήμα Α της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε.

Άρθρο 3
Επιλογή οικονομικού φορέα καλύτερη τιμή


1. Η αρμόδια για τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας υπηρεσία καθορίζει την ελάχιστη τιμή προσφοράς για τις προς καταστροφή πινακίδες σε ευρώ προ Φ.Π.Α. ανά τεμάχιο. Η Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών, Τμήμα Α' της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε. δύναται να παρέχει σχετικά οδηγίες εφόσον ζητηθούν.

2. Η καταστροφή των πινακίδων κυκλοφορίας με αποκλειστικό σκοπό την ανακύκλωση τους ανατίθεται στον προσφέροντα την καλύτερη τιμή σε ευρώ προ Φ.Π.Α. ανά τεμάχιο (€/τεμάχιο).

3. Η καλύτερη προσφερόμενη τιμή ισοδυναμεί με την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή και προκύπτει από τη σύγκριση της κάθε προσφερόμενης τιμής, με την ελάχιστη τιμή προσφοράς της παραγράφου 1 ανωτέρω.

Άρθρο 4
Επιτροπή διενέργειας διαδικασιών επιλογής


1. Για τη διενέργεια των διαδικασιών επιλογής συγκροτείται με απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας, και πριν τη δημοσίευση της διακήρυξης, τριμελής επιτροπή. Αυτή η Επιτροπή διενέργειας διαδικασιών επιλογής («Επιτροπή») απαρτίζεται από υπαλλήλους που υπηρετούν στην αρμόδια, σύμφωνα με το άρθρο 2 Δ.Ο.Υ. ή στις Δ.Ο.Υ., οι οποίες ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητά της, και λειτουργεί κατά τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α' 45).
 
2. Η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) καταμετρά τις πινακίδες κυκλοφορίας συντάσσοντας πρακτικό καταμέτρησης,
β) εξετάζει αν οι προσφέροντες πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής βάσει των όρων της σχετικής διακήρυξης,
γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές,
δ) εισηγείται στην αρμόδια για τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας υπηρεσία τον αποκλεισμό των προσφερόντων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την επιλογή οικονομικού φορέα, τη ματαίωση της διαδικασίας, την απόρριψη ή την αποδοχή των ενστάσεων,
ε) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία επιλογής,
στ) παρίσταται κατά τη διαδικασία καταστροφής των πινακίδων κυκλοφορίας.

3. Η Επιτροπή συγκροτείται από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

Άρθρο 5
Προϋποθέσεις συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής οικονομικού φορέα


1. Δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι οικονομικοί φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαποί ή αλλοδαποί, εφόσον είναι ικανοί προς δικαιοπραξία.

2. Η συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος θα καταθέσει στον φάκελο της προσφοράς του όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα που αποδεικνύουν την σχετική εντολή.

3. Τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής διά του νόμιμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα διορισμένο εκπρόσωπο της επιλογής τους, οφείλουν όμως να προσκομίσουν όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα στο φάκελο της προσφοράς τους.

4. Περισσότερα από ένα πρόσωπα μπορούν να συμμετάσχουν από κοινού κατά τη διαδικασία επιλογής μόνο με κοινό αντιπρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτούς νόμιμα. Η ανωτέρω ένωση οικονομικών φορέων δεν απαιτείται να φέρει συγκεκριμένη νομική μορφή.

5. Oι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους όλα τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις, νομιμοποιητικά έγγραφα οργάνωσης ή συμμετοχής σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με το ν. 2939/2001.

6. Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στη διαδικασία επιλογής  συνεπάγεται:
α) την αποδοχή των όρων της διαδικασίας επιλογής χωρίς καμία επιφύλαξη,
β) ότι γνωρίζουν το είδος, το υλικό και την ποσότητα των πινακίδων κυκλοφορίας, όπως αυτά περιγράφονται στους όρους της διακήρυξης,
γ) ότι γνωρίζουν πού βρίσκονται οι προς καταστροφή με αποκλειστικό σκοπό την ανακύκλωση τους πινακίδες κυκλοφορίας και δηλώνουν ότι έχουν εξασφαλισμένα τα μέσα και τον τρόπο της έγκαιρης μεταφοράς τους,
δ) ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα τους για ακύρωση ή υπαναχώρηση, μείωση του αντιτίμου, καθώς και από κάθε αξίωση τους για αποζημίωση εξ αιτίας φανερών ή κρυμμένων ελαττωμάτων ή ιδιοτήτων που λείπουν από τις πινακίδες κυκλοφορίας.

Άρθρο 6
Διαδικασία επιλογής


Η διαδικασία επιλογής διεξάγεται κατόπιν υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, από τις νόμιμα συγκροτημένες Επιτροπές του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης στον τόπο, την ημέρα και ώρα και με τους όρους που ορίζονται σε διακήρυξη, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και στον διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν την διαδικασία επιλογής.

Άρθρο 7
Διαδικασία υποβολής προσφορών


1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαδικασία επιλογής, πρέπει να υποβάλλουν, ιδιοχείρως ή επί αποδείξει (π.χ. συστημένη επιστολή), προσφορά πριν την καταληκτική προθεσμία που ορίζεται στη διακήρυξη. Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές υπό αίρεση δεν γίνονται δεκτές.

2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη Προσφορά,
β) η επωνυμία της υπηρεσίας που διενεργεί τη διαδικασία επιλογής,
γ) ο αριθμός της διακήρυξης,
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών),
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

3. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

4. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία που διενεργεί τη διαδικασία επιλογής πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην αρμόδια επιτροπή προ της εκπνοής της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προσφορών που καθορίζεται από τη διακήρυξη.

5. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται από τον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
 
6. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται στον οικονομικό φορέα χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.

7. Οι προσφορές υπογράφονται από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

8. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται είτε από όλους τους φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Σε περίπτωση που επιλεγεί προσφορά που υποβλήθηκε από ένωση οικονομικών φορέων, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρον για την καταβολή του περιλαμβανόμενου στην προσφορά ποσού και για την τήρηση εν γένει των όρων της παρούσας απόφασης και της σχετικής διακήρυξης.

Άρθρο 8
Χρόνος ισχύος προσφορών


1. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στη διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

2. Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος της αρμόδιας υπηρεσίας για παράταση της ισχύος προσφοράς πριν τη λήξη ισχύος της, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, οι προσφορές των οικονομικών φορέων που αποδέχθηκαν την παράταση ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

3. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τη διακήρυξη αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής ματαιώνονται, εκτός αν η αρμόδια υπηρεσία κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Άρθρο 9
Εγγύηση


1. Oι συμμετέχοντες στη διαδικασία επιλογής υποχρεούνται μαζί με την προσφορά τους να συνυποβάλλουν εγγύηση ίση με το 5% της καθορισμένης ελάχιστης τιμής προσφοράς της συνολικής αξίας προ Φ.Π.Α. των πινακίδων κυκλοφορίας.
Η εγγύηση καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της διακήρυξης, της απόφασης επιλογής αναδόχου, της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έναντι του οικονομικού φορέα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας επιλογής.

2. Η ως άνω εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α΄ 13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίσης, να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

3. Η εγγύηση του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αρμόδια υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η αρμόδια για τη διενέργεια της διαδικασίας επιλογής υπηρεσία επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Στην περίπτωση που ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου συμμετέχει με αντιπρόσωπο, η εγγύηση που κατατίθεται πρέπει να έχει εκδοθεί στο όνομα του εντολέα του (αντιπροσωπευόμενου, ήτοι του νομικού προσώπου).

4. Η εγγύηση καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής. Η εγγύηση επιστρέφεται σε όλους τους συμμετέχοντες που δεν επιλέγονται, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

5. Στον επιλεγέντα οικονομικό φορέα η εγγύηση επιστρέφεται μετά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος, καθώς και την προσκόμιση του πιστοποιητικού ανακύκλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσας. Σε περίπτωση παράβασης οιασδήποτε εκ των εν λόγω υποχρεώσεων, ή επιβολής ποινικής ρήτρας, καταπίπτει ολικώς ή μερικώς η καταβληθείσα εγγύηση, τυχόν δε υπερβάλλουσα αξίωση κατά του επιλεγέντος οικονομικού φορέα διατηρείται.
 
Άρθρο 10
Αποσφράγιση προσφορών


1. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στη διακήρυξη.

2. Ειδικότερα η διαδικασία έχει ως εξής:
α) Αποσφραγίζεται ο φάκελος προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό, ανά φύλλο. Η Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά, τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών και τον οικονομικό φορέα που προσέφερε την καλύτερη τιμή, στον οποίο εισηγείται να ανατεθεί η καταστροφή των πινακίδων προς ανακύκλωσή τους, σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. Οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή θεωρούνται ισότιμες. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή επιλέγει τον οικονομικό φορέα με κλήρωση μεταξύ όσων υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές ή του νομίμου εκπροσώπου αυτών.
β) Το ως άνω πρακτικό επικυρώνεται με απόφαση επιλογής αναδόχου του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες.

3. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση. Δικαίωμα υποβολής ένστασης έχουν μόνο όσοι συμμετείχαν έγκυρα με προσφορές. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. που διενεργεί τη διαδικασία εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της ως άνω απόφασης.

Άρθρο 11
Υπογραφή σύμβασης και προκαταβολή


1. Μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων ή την έκδοση αποφάσεων επιτυχόν ασκηθεισών ενστάσεων, καλείται ο προσφέρων την καλύτερη τιμή σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., να υπογράψει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης σύμβαση ως πλειοδότης αφού καταβάλει προκαταβολή υπολογιζόμενη σε ποσοστό 10% της προσφερθείσας συνολικής τιμής προ Φ.Π.Α.

2. Η πληρωμή της προκαταβολής γίνεται μέσω τραπεζικής επιταγής ή με τη χρήση κάρτας μέσω μηχανήματος POS στον ΑΛΕΣ 1490989001 (έσοδα από λοιπές πωλήσεις διάφορες).

3. Στη σύμβαση που υπογράφεται συμπεριλαμβάνεται όρος του οικονομικού φορέα που επελέγη ότι κατά την παραλαβή των προς καταστροφή πινακίδων κυκλοφορίας θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση και προστασία του περιβάλλοντος, του χώρου αποθήκευσης από τυχόν μολύνσεις του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα από την δημιουργία αποβλήτων καθώς και της ατμόσφαιρας από τυχόν διαφυγή επικίνδυνων αερίων.

4. Αν ο επιλεγείς οικονομικός φορέας δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή για να καταβάλει την προκαταβολή, η εγγύηση του καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου και καλείται ο προσφέρων την αμέσως καλύτερη τιμή, σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής, να υπογράψει σύμβαση. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή σύμβασης, η διαδικασία επιλογής ματαιώνεται με την έκδοση σχετικής απόφασης. Η αρμόδια υπηρεσία αποφασίζει την επανάληψη της διαδικασίας εντός 10 ημερών με δυνατότητα τροποποίησης της ελάχιστης τιμής προσφοράς κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3. Ο Διοικητής της A.A.Δ.Ε. μετά από εισήγηση του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών δύναται να αναθέσει στη Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών Τμήμα Α την επανάληψη της διαδικασίας.

Άρθρο 12
Προθεσμία εξόφλησης


Η εξόφληση του τιμήματος των πινακίδων κυκλοφορίας που απομένει μετά την προκαταβολή του 10% γίνεται υποχρεωτικά μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης. Αν ο επιλεγείς οικονομικός φορέας δεν προσέλθει να εξοφλήσει μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, τότε κηρύσσεται έκπτωτος και η προκαταβολή του 10% καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου. Η κατάθεση του ποσού γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 της παρούσας στον ΑΛΕΣ 1490989001 (έσοδα από λοιπές πωλήσεις διάφορες).

Άρθρο 13
Παραλαβή των πινακίδων κυκλοφορίας


1. Ο επιλεγείς οικονομικός φορέας υποχρεούται να παραλάβει τις πινακίδες κυκλοφορίας, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης, και μετά από συνεννόηση για τον καθορισμό της ημέρας και ώρας παραλαβής. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η ολική εξόφληση του τιμήματος.
Κατά την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής που υπογράφεται από τον επιλεγέντα οικονομικό φορέα, τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., στους χώρους της οποίας φυλάσσονται οι πινακίδες κυκλοφορίας («διακατέχουσα υπηρεσία») και από τον Πρόεδρο ή ένα μέλος της Επιτροπής.

2. Οι δαπάνες συλλογής και μεταφοράς των πινακίδων κυκλοφορίας βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον επιλεγέντα οικονομικό φορέα.
Ο επιλεγείς οικονομικός φορέας κατά την παραλαβή των πινακίδων κυκλοφορίας, είναι προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνος, για κάθε ατύχημα που θα προκληθεί στο προσωπικό του, καθώς και στο προσωπικό των υπηρεσιών που παρίστανται κατά την παραλαβή.
Ο επιλεγείς οικονομικός φορέας ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημιά που τυχόν προξενήσει αυτός ή το προσωπικό του στις εγκαταστάσεις που ευρίσκονται και φυλάσσονται οι πινακίδες κυκλοφορίας όσο διαρκούν οι εργασίες της παραλαβής.

3. Εάν κατά την παράδοση των πινακίδων κυκλοφορίας, διαπιστωθεί ότι είναι λιγότερες από όσες αναφέρονται στη διακήρυξη, ο επιλεγείς οικονομικός φορέας υποχρεούται να τις παραλάβει και δεν δικαιούται να αιτηθεί την ακύρωση της σύμβασης. Η επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό και στον επιλεγέντα οικονομικό φορέα επιστρέφεται με τη διαδικασία αχρεωστήτως καταβληθέντων το υπερβάλλον τίμημα.

Άρθρο 14
Επιπτώσεις και ποινική ρήτρα εκπρόθεσμης παραλαβής


1. Μετά το πέρας της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 13, ο επιλεγείς οικονομικός φορέας καθίσταται υπερήμερος και οφείλει να καταβάλει κατά την παραλαβή των πινακίδων κυκλοφορίας ποινική ρήτρα εκπρόθεσμης παραλαβής υπολογιζόμενη σε ποσοστό 5% της συνολικής αξίας των πινακίδων κυκλοφορίας προ Φ.Π.Α., για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Η εγγύηση του επιλεγέντος οικονομικού φορέα καταπίπτει ολικώς στην περίπτωση επιβολής ποινικής ρήτρας, τυχόν δε υπερβάλλουσα αξίωση της A.A.Δ.Ε. κατ' αυτού διατηρείται.

2. Το ποσό της ποινικής ρήτρας δεν μπορεί να συμψηφισθεί με τυχόν απαιτήσεις του επιλεγέντος οικονομικού φορέα κατά του Δημοσίου.
Τον επιλεγέντα οικονομικό φορέα βαρύνουν, μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 13, όλοι οι κίνδυνοι για απώλεια ή καταστροφή των πινακίδων κυκλοφορίας.

3. Στην περίπτωση που οι ποινικές ρήτρες εκπρόθεσμης παραλαβής υπερβούν το ήμισυ του ύψους του τιμήματος, η Δ.Ο.Υ. δικαιούται οποτεδήποτε μετά από έγγραφη ενημέρωση του υπερήμερου επιλεγέντος οικονομικού φορέα να ματαιώσει τα αποτελέσματα της αρχικής διαδικασίας και να δημοσιεύσει επαναληπτική διακήρυξη.
Στη διαδικασία αυτή δεν μπορεί να συμμετάσχει ο υπερήμερος επιλεγείς οικονομικός φορέας.
Τα καταβληθέντα από τον υπερήμερο επιλεγέντα οικονομικό φορέα ποσά και η εγγύηση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου.
Ο υπερήμερος επιλεγείς οικονομικός φορέας δύναται να παραλάβει τις πινακίδες κυκλοφορίας εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί η επαναληπτική διακήρυξη για αυτές και αφού προκαταβάλει τις προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

Άρθρο 15
Παρατάσεις προθεσμίας παραλαβής


Παρατάσεις προθεσμίας παραλαβής πινακίδων κυκλοφορίας χορηγούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον οι λόγοι που επικαλείται ο επιλεγείς οικονομικός φορέας στην αίτηση του είναι σοβαροί και δικαιολογούν την χορήγησή τους, για διάστημα έως δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, εκτός αν η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται πριν από τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής.

Άρθρο 16
Καταστροφή Πινακίδων-Πιστοποιητικό ανακύκλωσης


1. Η καταστροφή των πινακίδων κυκλοφορίας γίνεται παρουσία του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. και των μελών της Επιτροπής.

2. Ο επιλεγείς οικονομικός φορέας υποχρεούται να προσκομίσει στην υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διενέργεια της διαδικασίας επιλογής πιστοποιητικό ανακύκλωσης των πινακίδων κυκλοφορίας εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία του πρωτοκόλλου παράδοσης -παραλαβής. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί το πιστοποιητικό ανακύκλωσης ή προσκομισθεί εκπρόθεσμα, καταπίπτει η εγγύηση του άρθρου 9 υπέρ του Δημοσίου. Εάν η εγγύηση έχει ήδη καταπέσει για διαφορετική αιτία σύμφωνα με τα ανωτέρω, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το ποσό της εγγύησης.

Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος


Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.