Νόμοι / Εγκύκλιοι

Καθορισμός ειδικότερων τεχνικών και λεπτομε­ρειακών κριτηρίων για τον χαρακτηρισμό σκά­φους ή πλωτού ναυπηγήματος ως βοηθητικού υδατοκαλλιεργειών, χορήγηση και ανανέωση αδειών βοηθητικών σκαφών και πλωτών ναυπη­γημάτων βοηθητικών υδατοκαλλιεργειών, καθο­ρισμός οργανικής σύνθεσης πληρωμάτων τους και λοιπά σχετικά θέματα.


 

 Αρ. 2133.3/76190/2018 (ΦΕΚ Β' 4950/06.11.2018)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη κτλ αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 Όρια ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει στην περιφέρεια δικαι­οδοσίας κάθε Λιμενικής Αρχής της χώρας, όπως αυτή καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 2 Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:

1. Μικρό σκάφος βοηθητικό υδατοκαλλιεργειών: Μι­κρό επαγγελματικό φορτηγό σκάφος, κατά την έννοια της αριθμ. 2122/01 /2000/11-02-2000 απόφασης Υπουρ­γού Εμπορικής Ναυτιλίας «Έγκριση του Γενικού Κανονισομού Λιμένα με αριθ. 23 "Μικρά σκάφη - Επιθεωρήσεις μικρών σκαφών"» (Β' 231 ), όπως ισχύει, το οποίο χρησι­μοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς υποστήριξης της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας, ιδίως για μετα­φορά προσωπικού, ιχθυοτροφών, εφοδίων, ρυμούλκηση κλωβών, δεξαμενών.

2. Πλοίο βοηθητικό υδατοκαλλιεργειών: Επαγγελμα­τικό φορτηγό πλοίο, κατά την έννοια του άρθρου 3 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187 /1973 (Α' 261 ), όπως ισχύ­ει, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς υποστήριξης της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας, ιδίως για μεταφορά προσωπικού, ιχθυοτροφών, εφοδί­ων, ρυμούλκηση κλωβών, δεξαμενών.

3. Πλωτό ναυπήγημα βοηθητικό υδατοκαλλιεργειών:

Πλωτό ναυπήγημα κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187 /1973 (Α' 261 ), όπως ισχύ­ει, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς υποστήριξης της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας, ιδίως για μεταφορά προσωπικού, ιχθυοτροφών, εφοδί­ων, ρυμούλκηση κλωβών, δεξαμενών.

Άρθρο 3

Αδειοδότηση μικρών σκαφών, πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων βοηθητικών υδατοκαλλιεργειών


1. Τα μικρά σκάφη βοηθητικά υδατοκαλλιεργειών εγγράφονται στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών, φέρουν τα εφόδια των μικρών επαγγελματικών φορτη­γών σκαφών και εφοδιάζονται με επαγγελματική άδεια εκτέλεσης πλόων από Λιμενική Αρχή, που χορηγείται και ανανεώνεται σύμφωνα με τις συναφείς διατάξεις του ισχύοντος Γενικού Κανονισμού Λιμένων περί μικρών σκαφών.

2. Τα πλοία βοηθητικά υδατοκαλλιεργειών φέρουν τα προβλεπόμενα για την κατηγορία τους εφόδια και εξο­πλισμό, επιθεωρούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατά­ξεις περί φορτηγών πλοίων, εφοδιάζονται με Πρωτόκολ­λο Γενικής Επιθεώρησης, καθώς και τα υπόλοιπα, κατά περίπτωση προβλεπόμενα, πιστοποιητικά και ναυτιλιακά έγγραφα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Τα πλωτά ναυπηγήματα βοηθητικά υδατοκαλλιερ­γειών φέρουν τα προβλεπόμενα για την κατηγορία τους εφόδια και εξοπλισμό, επιθεωρούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί πλωτών ναυπηγημάτων, εφοδι­άζονται με Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης, καθώς και τα υπόλοιπα, κατά περίπτωση, προβλεπόμενα πι­στοποιητικά και ναυτιλιακά έγγραφα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4. Τα μικρά σκάφη βοηθητικά υδατοκαλλιεργειών, τα πλοία βοηθητικά υδατοκαλλιεργειών και τα πλωτά ναυ­πηγήματα βοηθητικά υδατοκαλλιεργειών εφοδιάζονται από την οικεία Λιμενική Αρχή με άδεια, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος της παρούσας, το οποίο προσαρτάται σε αυτή και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, εφόσον υποβληθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Αίτηση με τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας/ επωνυμία του φορέα της μονάδας υδατοκαλλιέργειας και τα στοι­χεία της θέσης της μονάδας.

β. Σε ισχύ άδεια εκτέλεσης πλόων του μικρού σκάφους βοηθητικού υδατοκαλλιέργειας ή σε ισχύ Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης Φορτηγού Πλοίου του πλοίου ή πλωτού ναυπηγήματος βοηθητικού ιχθυοκαλλιέργειας, κατά περίπτωση.

γ. Έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικών Υπο­θέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στα διοι­κητικά όρια της οποίας είναι εγκατεστημένη η υδατο­καλλιέργεια.

5. Η άδεια της προηγούμενης παραγράφου ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της και ανα­νεώνεται εντός του τελευταίου τριμήνου πριν τη λήξη της ισχύος της, για άλλα πέντε (5) έτη, εφόσον υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α' 75), με την οποία δηλώ­νεται ότι δεν έχει εκλείψει καμία από τις προϋποθέσεις χορήγησής της.

6. Για κάθε έκδοση και ανανέωση άδειας μικρού σκά­φους ή πλοίου ή πλωτού ναυπηγήματος βοηθητικού υδατοκαλλιέργειας καταβάλλεται ποσό δεκαπέντε (15) ευρώ υπέρ του Δημοσίου.

7. Η άδεια μικρού σκάφους ή πλοίου ή πλωτού ναυ­πηγήματος βοηθητικού υδατοκαλλιέργειας ανακαλείται, με αιτιολογημένη απόφαση της Λιμενικής Αρχής που την εξέδωσε:

α. Εάν εκλείψουν οι προϋποθέσεις χορήγησής της.

β. Σε περίπτωση αλλαγής της χρήσης του μικρού σκά­φους ή πλοίου ή πλωτού ναυπηγήματος βοηθητικού υδατοκαλλιέργειας.

8. Σε περίπτωση ανάκλησης άδειας μικρού σκάφους ή πλοίου ή πλωτού ναυπηγήματος βοηθητικού υδατο­καλλιέργειας, ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει εκ νέου τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4 για την έκδοση νέας άδειας, εφόσον έχει παρέλθει ένα (1) έτος από την ανάκληση της αρχικής άδειας.

Άρθρο 4

Σύνθεση πληρώματος


1. Η οργανική σύνθεση του πληρώματος των βοηθη­τικών σκαφών υδατοκαλλιεργειών της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 4150/2013 (Α' 102), όπως ισχύει, για την εκτέλεση πλόων εσωτερικού, καθορίζεται ως ακολούθως:

α. Προσωπικό Καταστρώματος

 

ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕ ΚΟΡΟΥΣ (κ.ο.χ)

ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Β'

ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Γ'

ΝΑΥΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΧΡΙ 25

 

1

 

1

25,01-75

 

1

1

2

75,01-200

1

 

1

2

 αα. Επί σκαφών έως 25 κ.ο.χ. που εκτελούν πλόες συ­νολικής διαδρομής μέχρι έξι (6) ναυτικά μίλια (ν.μ), μπο­ρεί να ναυτολογείται στη θέση του Κυβερνήτη Γ' ένας (1) ναυτικός κάτοχος Ειδικού Πτυχίου Κυβερνήτη, που προβλέπεται και έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 260/2001 (Α' 185), ή ναυτικός κάτοχος αδείας χειριστή πηδαλιούχου, η οποία προβλέπεται από το άρ­θρο 9 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 17 «Για τις λεμβουχικές εργασίες» (Β' 1136/1997), όπως ισχύει, και χορηγείται σύμφωνα με αυτόν.

ββ. Επί σκαφών έως 75 κ.ο.χ. που εκτελούν πλόες συ­νολικής διαδρομής τριάντα (30) ν.μ., μπορεί να ναυτο­λογείται στη θέση του Κυβερνήτη Γ' ένας (1) κάτοχος πτυχίου Κυβερνήτη r; που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 1/2016 «Προϋπο­θέσεις αντικατάστασης Ειδικού Πτυχίου Κυβερνήτη και Μηχανοδηγού σε Φ/Γ και Ε/Γ πλοία - Κατάργηση διατάξε­ων π.δ. 260/2001 » (Α' 1) και χορηγείται σύμφωνα με αυτό.

γγ. Κάτοχοι άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους ή άδειας διακυβέρνησης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής επι­τρέπεται να κυβερνούν βοηθητικά σκάφη υδατοκαλλι­εργειών μικρότερα των είκοσι (20) μέτρων και, σε κάθε περίπτωση, ολικής χωρητικότητας μέχρι είκοσι πέντε (25) κόρων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 17 του ν. 4150/2013 (Α' 102), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του ν. 4256/2014 (Α' 92).

Τα καθοριζόμενα, με το παρόν άρθρο, προσόντα δια­κυβέρνησης δεν θίγουν τα αντίστοιχα δικαιώματα περί διακυβέρνησης, συμφώνως του π.δ. 141 /2014 (Α' 232), όπως ισχύει, που παρέχονται διά των οικείων Αποδει­κτικών Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.) επί πλοίων που κα­ταμετρώνται σε ο.χ., κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 4150/2013 (Α' 102), όπως ισχύει.

β. Προσωπικό Μηχανής
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΒΗΡ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Γ'

ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Α'

ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ Β'

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΧΡΙ 737,55

 

 

1

1

737,56-1005,75

 

1

 

1

1005,76-3017,25

1

 

1

2αα. Ναυτολογούμενοι προς άσκηση καθηκόντων δι­εύθυνσης μηχανοστασίου πλοίου κατέχουν αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας που τους παρέχει το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

ββ. Σκάφη μέχρι 25 κ.ο.χ., με τηλεχειρισμό των μηχα­νών τους από τον χώρο διακυβέρνησης, εξαιρούνται από την υποχρέωση για την πρόσληψη προσωπικού μηχα­νής, εφόσον εκτελούν πλόες συνολικής διαδρομής μέχρι τριάντα (30) ν.μ.

γγ. Σκάφη μέχρι 100 κ.ο.χ., εφοδιασμένα με μηχανές συνολικής ιπποδύναμης μέχρι 737,55 ΒΗΡ, με τηλεχειρι­σμό αυτών από τον χώρο διακυβέρνησης, εξαιρούνται από την υποχρέωση για την πρόσληψη προσωπικού μη­χανής, εφόσον εκτελούν πλόες συνολικής διαδρομής μέχρι έξι (6) ν.μ.

δδ. Σκάφη μέχρι 100 κ.ο.χ., εφοδιασμένα με μηχανές συνολικής ιπποδύναμης μέχρι 737,55 ΒΗΡ, με τηλεχει­ρισμό αυτών από τον χώρο διακυβέρνησης, εφόσον εκτελούν πλόες συνολικής διαδρομής μέχρι τριάντα

(30) ν.μ., μπορεί, εφόσον, στην περιοχή αρμοδιότητας της Λιμενικής Αρχής που δραστηριοποιείται το σκάφος, δεν προσφέρονται προσοντούχοι Μηχανοδηγοί Β; να προσλαμβάνεται ναυτικός για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ο οποίος έχει θαλάσσια προϋπηρεσία τουλά­χιστον έξι (6) μηνών σε σκάφη της παρούσας απόφασης ως προσωπικό μηχανής. Η, κατά τα προηγούμενα, δυνα­τότητα αντικατάστασης του Μηχανοδηγού Β' μπορεί να ανανεώνεται για τρίμηνο, εάν και εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι ίδιες προϋποθέσεις.

εε. Σκάφη μέχρι 100 κ.ο.χ., εφοδιασμένα με μηχανές συνολικής ιπποδύναμης από 1005,76-3017,25 ΒΗΡ, με τηλεχειρισμό αυτών από τον χώρο διακυβέρνησης, εφόσον εκτελούν πλόες συνολικής διαδρομής μέχρι τριάντα (30) ν.μ., υποχρεούνται μόνο στην πρόσληψη του προβλεπόμενου από την οργανική τους σύνθεση προϊστάμενου μηχανοστασίου.

2. Η, κατά τα ανωτέρω, σύνθεση πληρώματος ισχύει και για τα πλωτά βοηθητικά ναυπηγήματα υδατοκαλλιεργει­ών της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 4150/2013 (Α' 102), όπως ισχύει, που εκτελούν αυτοδυνάμως πλόες, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187 / 1973 (Α' 261 ), όπως ισχύει.

3. Η, κατά τα ανωτέρω, σύνθεση πληρώματος των βο­ηθητικών σκαφών και των πλωτών βοηθητικών ναυπη­γημάτων τελεί υπό την επιφύλαξη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων των πιστοποιητικών ασφαλείας αυ­τού, λοιπών όρων περί προσωπικού πλοίων, οργάνωσης χρόνου εργασίας - ανάπαυσης ναυτικών, διατροφής και τροφοδοσίας, ασφαλούς διαχείρισης, επαγγελματικής ασφάλειας και υγιεινής, σύμφωνα με την κείμενη νο­μοθεσία, με ευθύνη του πλοιοκτήτη και μέριμνα του πλοιάρχου.

Άρθρο 5

Καταργούμενες διατάξεις


Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται κάθε διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις της ή που ρυθμίζει θέματα που ρυθμίζονται από αυτή.

Άρθρο 6 Κυρώσεις

Στους παραβάτες της παρούσας απόφασης, ανεξάρ­τητα από τις ποινικές και αστικές ευθύνες που συντρέ­χουν κατά την ισχύουσα νομοθεσία, επιβάλλονται και οι διοικητικές κυρώσεις των άρθρων 45 και 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρ­θρο μόνον του ν.δ. 187 /1973 «Περί Κωδικός Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α' 261 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά περίπτωση.

Άρθρο 7 Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει έξι (6) μήνες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.