Νέα

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων έως 31.12.2020


 

 

Αρ. 122120 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ Β 4780/29.10.2020)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67343/ΕΞ 2019/19.6.2019 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β' 2443).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη  αποφασίζουμε:

Την αντικατάσταση του άρθρου 8 της υπό στοιχεία 67343/ΕΞ 2019/19.6.2019 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β' 2443), όπως ισχύει, ως εξής:

''Άρθρο 8

Καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης


Ως καταληκτική ημερομηνία για τη διαδικασία καταχώρισης όλων των υπόχρεων προσώπων ορίζεται η 31.12.2020''.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 67343/ΕΞ 2019/19.6.2019 απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την 73900/ΕΞ 2019/2.7.2019 απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.