Νόμοι / Εγκύκλιοι

Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 9γ του άρθρ. 8 του ν.4047/2012 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011» και της Πρά


Αθήνα, 25 Μαΐου 2012

ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΔΝΥ Α 1082846 ΕΞ 2012

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩN

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις που περιέχονται στο ν.4047/2012 και συγκεκριμένα στο άρθρο 5 παρ. 9γ περί αναστολής εκτέλεσης της ποινής, σύμφωνα με το οποίο «ββ) Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται».

 

Με την παραπάνω διάταξη, τροποποιήθηκε η αντίστοιχη διάταξη του αρ. 3 παρ. 8 υποπαρ. στ΄ περ. ββ΄ του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14Α΄/2.2.2012), η οποία προέβλεπε ότι: «Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται με συνέπεια οι όροι αυτής: (…) ββ) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.1882/1990 (Α΄ 43), όπως ισχύει σήμερα και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της διακόπτεται».

 

Με τις προϊσχύσασες διατάξεις, η υπαγωγή στη ρύθμιση του ν.4038/2012 είχε ως συνέπεια την αναστολή της ποινικής δίωξης εκ μέρους του αρμοδίου εισαγγελέα για όσο χρόνο διαρκούσε η ρύθμιση και ο οφειλέτης ήταν συνεπής με τους όρους αυτής. Μετά την αντικατάσταση του άρθρου 3 ν.4038/2012 από το άρθρο 5 του ν.4047/2012, η διάταξη περί αναστολής της ποινικής δίωξης απαλείφεται.

 

Εξακολουθεί, ωστόσο, να αναβάλλεται η εκτέλεση της καταγνωσθείσας ποινής ή διακόπτεται η εκτέλεση αυτής που ήδη άρχισε.

 

Τα ανωτέρω δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση τις οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής κατά τις διατάξεις των άρθρων 13-21 του ν.2648/1998 (ΦΕΚ Α΄ 238), καθώς και τις οφειλές που έχουν υπαχθεί σε άλλη ρύθμιση, των οποίων οι όροι τηρούνται. Για τις προαναφερθείσες οφειλές, εξακολουθεί να ισχύει η αναστολή της ποινικής δίωξης κατά τις σχετικές διατάξεις.

 

Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. για την υποβολή αίτησης ποινικής δίωξης παραμένει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 ν.1882/1990.