Εργατικά / ΕΦΚΑ

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 78 του ν.4690/2020 - απασχόληση συνταξιούχων .


Αρ.Π.: Φ80000/οικ.23869/998
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ


Σχετ.: Οι α.π. Φ.80000/οικ.14032/571/3.4.2020, Φ.80000/οικ. 15094/581/13-04-2020 και Φ80000/οικ. 19167/712/20-05-2020 εγκύκλιοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του ν.4670/2020 για την απασχόληση των συνταξιούχων σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4690/2020 που επανοριοθετούν το χρόνο ένταξης των απασχολούμενων συνταξιούχων για τους οποίους προβλέπονταν εξαίρεση από το άρθρο 20 του ν. 4387/2016, καθώς και από τις προϊσχύουσες αυτού διατάξεις, στο νέο νομοθετικό πλαίσιο για την απασχόληση των συνταξιούχων. Ειδικότερα:

Με το άρθρο 78 του ν.4690/2020 ορίζεται ότι οι συνταξιούχοι του e- ΕΦKA που είχαν αναλάβει πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (ν.4670/2020) εργασία ή είχαν αποκτήσει ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση η οποία συνεχίζεται και για τους οποίους προβλέπονταν εξαίρεση από το άρθρο 20 του ν. 4387/2016, καθώς και από τις προϊσχύουσες αυτού διατάξεις, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου (ν.4670/2020) από την 1η.3.2022.

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των Υπηρεσιών σας.