Νόμοι / Εγκύκλιοι

Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α.1095/27-04-2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή υποστηρικτικών εγγράφων για τη χορήγηση δασμοφορολογικών απαλλαγών στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων καθώς και στους αναγνωρισμένους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς.


E 2074/2020


Σχετ: α) Η αριθμ. πρωτ. Α. 1437/2019 (ΦΕΚ Β' 4443) Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

β) Η αριθμ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ 2016/16.12.2016 (ΦΕΚ Β' 4488) Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε.

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αρ. πρωτ. Α.1095/27-04-2020 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., η οποία αναρτήθηκε στον ιστότοπο Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΧΕΘ46ΜΠ3Ζ-ΩΝ0, δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. αρ. 1804, Τεύχος Β' και ισχύει από 12-05-2020.

Με την κοινοποιούμενη Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. τροποποιείται η ανωτέρω (α) σχετική, που αφορά την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των επισυναπτόμενων εγγράφων της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) και η ανωτέρω (β) σχετική Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε., που αφορά ομοίως τα υποστηρικτικά της Διασάφησης Εισαγωγής, ώστε τα δικαιολογητικά έγγραφα για τη χορήγηση απαλλαγής από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων καθώς και στους αναγνωρισμένους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς να μην υποβάλλονται πρωτότυπα στις τελωνειακές αρχές, αλλά μόνο ηλεκτρονικά.

Οι εν λόγω διατάξεις θεσπίστηκαν λαμβάνοντας υπόψη την άμεση ανάγκη, υπό τις παρούσες έκτακτες συνθήκες λόγω της υγειονομικής κρίσης που προήλθε από την πανδημία της νόσου του κορονοϊού, να επισπευσθεί η επέκταση των ηλεκτρονικών διατυπώσεων στις τελωνειακές συναλλαγές και να ελαχιστοποιηθεί η φυσική παρουσία των συναλλασσομένων στις τελωνειακές αρχές αλλά και γενικότερα λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής για την απλοποίηση και επιτάχυνση της διεκπεραίωσης των τελωνειακών συναλλαγών σε ένα πλήρες και ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1, με τις οποίες αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 της αριθμ. πρωτ. Α. 1437/2019 (ΦΕΚ Β' 4443) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., συμπεριελήφθη διάταξη, με την οποία ορίζεται ότι τα υποστηρικτικά της Δ.Ε.Φ.Κ. έγγραφα που προβλέπονται για τη χορήγηση απαλλαγών από φορολογικές επιβαρύνσεις στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων και στους αναγνωρισμένους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στη συμφωνία ίδρυσης ή έδρας τους, πέραν της ηλεκτρονικής τους υποβολής, θα προσκομίζονται και σε πρωτότυπη μορφή μόνο στην περίπτωση των εκ των υστέρων ελέγχων, εφόσον κριθεί σκόπιμο από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.

Επίσης, με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου τροποποιείται το σημείο α) του άρθρου 5 της αριθ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ 2016/16.12.2016 (ΦΕΚ Β' 4488) Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε και τα υποστηρικτικά της Διασάφησης Εισαγωγής για τη χορήγηση δασμοφορολογικών απαλλαγών στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων, καθώς και στους αναγνωρισμένους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς δεν θα περιλαμβάνονται στις εξαιρέσεις για υποβολή πρωτοτύπων αλλά θα υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές, υποχρεωτικά μόνο ηλεκτρονικά. Σε ότι αφορά τη φυσική τους προσκόμιση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 της ως άνω Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.