Νόμοι / Εγκύκλιοι

Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α. 1145/24-06-2021 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Παράταση της προθεσμίας των προβλεπόμενων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων παραληπτών / τελικών καταναλωτών χύδην υγραερίου κατ' εφαρμογή των άρθρων 5 και 9 της υπό στοιχεία Α.1001/31- 12-2020 (B' 40/2021)απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.»


E 2141/2021


ΣΧΕΤ: α) Η υπό στοιχεία Α.1083/06-04-2021 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.(Β'1443)
β) Η υπ' αριθμ. Ε.2083/21.04.2021 εγκύκλιος Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. περί κοινοποίησης της α) σχετικής

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την υπό στοιχεία Α.1145/24-06-2021 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 2821, Τεύχος Β', έλαβε αριθμό ΑΔΑ: 9ΚΝΜ46ΜΠ3Ζ- ΛΤΟ και ισχύει από την 30-06-2021.

Ειδικότερα, με την κοινοποιούμενη απόφαση παρατείνεται μέχρι 30-10-2021:

α) η προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Α.1001/31-12-2020 (Β'40/2021) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει, σχετικά με την υποβολή από τις επιχειρήσεις παραλήπτες/τελικούς καταναλωτές χύδην υγραερίου των προβλεπόμενων στην παρ.1 του άρθρου 5 στοιχείων της απόφασης,

β) η προθεσμία της παρ. 5 του άρθρου 9 της ίδιας ως άνω απόφασης, όπως αυτή ισχύει, σχετικά με την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης από τις επιχειρήσεις παραλήπτες/τελικούς καταναλωτές χύδην υγραερίου κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 αυτής.

Η ως άνω παράταση αφορά αποκλειστικά τις επιχειρήσεις παραλήπτες (ως τελικοί καταναλωτές), χύδην υγραερίου οι οποίες βρίσκονταν σε λειτουργία πριν από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης ήτοι πριν από την 12/01/2021.