Νόμοι / Εγκύκλιοι

«Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 της υπ' αριθμ. 7330-07/04/2020 (Β' 1426) απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου "Παράταση ισχύος Αδειών Διαμονής, Δελτίων Αιτούντων Διεθνούς Προστασίας και λοιπών προθεσμιών που συνδέονται με τη διοικητική διαδικασία καταγραφής και εξέτασης αιτημάτων διεθνούς προστασίας α' και β' βαθμού" όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. ΤΤ 9028-12/05/2020 (Β' 1854) απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου»


E 2092/2020


Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της εν θέματι παραγράφου της από 07/04/2020 (Β' 1426) απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου (οικ. 7330/07-04-2020), όπως τροποποιήθηκαν με την από 12/05/2020 (Β' 1854) απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου (ΤΤ 9028/15-05-2020), για τις δικές σας ενέργειες.

Ειδικότερα, με τις ως άνω διατάξεις ορίζονται τα εξής:

«1. Την παράταση ισχύος για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης, κάθε άδειας διαμονής και κάθε δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία, τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 24 και 70 του ν. 4636/2019, αντίστοιχα και τα οποία λήγουν από την έναρξη ισχύος του μέτρου αναστολής υποδοχής και εξυπηρέτησης κοινού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 15 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55) και των κατ' εξουσιοδότηση αυτής, εκδοθεισών, κοινών αποφάσεων των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, και έως την 31η Μαΐου 2020.»

Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος ή Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής υποστήριξης των Δ.Ο.Υ., διευκρινίζονται τα κάτωθι: 

1) Οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4636/2019 (Α' 169) αφορούν άδειες διαμονής δικαιούχων διεθνούς προστασίας στους οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας, καθώς και στα μέλη της οικογένειάς τους.

2) Οι διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4636/2019 (Α' 169) αφορούν δελτία αιτούντος διεθνή προστασία.

3) Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του μέτρου αναστολής υποδοχής και εξυπηρέτησης κοινού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 15 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55)  και των κατ' εξουσιοδότηση αυτής, εκδοθεισών, κοινών αποφάσεων των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β' 939 και Β' 1297), ορίζεται η 13/03/2020.

Συνεπώς, η παράταση ισχύος για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης, ισχύει για τις ανωτέρω αναφερόμενες άδειες διαμονής και δελτία αιτούντος διεθνή προστασία με ημερομηνία λήξης από 13/03/2020 έως 31/05/2020.