Νόμοι / Εγκύκλιοι

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 16 και 17 του μέρους Β΄ του ν.4633/2019 (Α΄161/16.10.2019) «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις.»


E 2187/2019


Κοινοποιούμε τις ως άνω διατάξεις, προς ενημέρωση και ειδικότερα επισημαίνουμε τα εξής:
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του αρ. 16 του ν. 4633/2019, αντικαθίσταται το άρθρο 3 του ν.3730/2008 (Α΄262), όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε με τις διατάξεις του άρθρου  45 του ν. 3986/2011 και της υποπαρ.Ι6 του άρθρου 1 του ν. 4254/2014, με τις οποίες θεσπίστηκε ετήσιο τέλος για τη λειτουργία χώρου καπνιζόντων.
 Από την ημερομηνία ισχύος των νέων διατάξεων, ήτοι από τις 16.10.2019, παύει να ισχύει η «κατ’ εξαίρεση»  λειτουργία χώρων καπνιζόντων στα καζίνο, στα κέντρα διασκέδασης με ζωντανή μουσική εμβαδού άνω των 300 τ.μ. και στα καταστήματα όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια.
Κατά συνέπεια, καθίσταται ανενεργή και παύει η είσπραξη και απόδοση του τέλους καπνιζόντων.