Νέα

Kοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης


 

Ανακοινώθηκε η ημερομηνία πληρωμής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) για τον Νοέμβριο με απόφαση που υπέγραψε η Υπουργός Ε. Αχτσιόγλου και εγκρίθηκε η πίστωση για την πληρωμή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης για το μήνα Νοέμβριο σε 318.615 δικαιούχους:

"Εγκρίνουμε τη μεταφορά πίστωσης ύψους εβδομήντα εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (70.943.835,97€) από τον Ε.Φ. 33-220, ΚΑΕ 2764 οικ. έτους 2018, προκειμένου να προχωρήσει στην καταβολή της πληρωμής μηνός Νοεμβρίου 2018 του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 318.615 (τριακόσιους δεκαοκτώ χιλιάδες εξακόσιους δεκαπέντε) δικαιούχους.
Valeur πίστωσης: 27/11/2018, στους δικαιούχους: 28/11/2018.
"